Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/86/11 Rady Gminy Cyców

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,poz.1591 z późn. zm./ i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. / przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. /M. P. Nr 95, poz.961/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. / M.P. Nr 95, poz.962/ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 150 zł

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 220 zł

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 280 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 400 zł

4. od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 130 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały:

7. od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 380 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 400 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cyców.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/86/11
Rady Gminy Cyców
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej, równej lub wyższej niż 12 ton.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/86/11
Rady Gminy Cyców
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/86/11
Rady Gminy Cyców
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe