Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 188 Wojewody Lubelskiego

z dnia 11 maja 2012r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Hańsk w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.), art. 8, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski powierza Gminie Hańsk obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy w 2012 r. i zabezpiecza na ten rok dotację w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów grobownictwa wojennego (miejsc pochówku) na terenie gminy.

§ 2.

Gmina zobowiązuje się w ramach przyznanej kwoty podanej w § 1 zrealizować w 2012 r. prace remontowe i konserwacyjne grobów, kwater lub cmentarzy wojennych na terenie gminy.

§ 3.

Przyznane środki przekazane zostaną w dwóch transzach: pierwsza zostanie przesłana do końca pierwszego półrocza br. w wysokości 50 % przyznanej dotacji, pozostała kwota po przedłożeniu przez gminę rozliczenia z pierwszej transzy środków. Podstawę do uruchomienia drugiej transzy środków finansowych stanowić będzie wniosek Gminy zawierający zakres prac wykonanych na danym obiekcie i kopie faktur potwierdzone przez Skarbnika Gminy, dokumentujące wykazane wydatki.

§ 4.

Końcowe rozliczenie przekazanych środków wraz ze zdjęciami wyremontowanych obiektów Gmina przedłoży do dnia 12 listopada 2012 r. W przypadku niewykorzystania środków gmina wystąpi do Wojewody Lubelskiego o zmianę lub rozwiązanie Porozumienia i zwróci niewykorzystaną kwotę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2012 r., wraz z końcowym rozliczeniem wykorzystanych środków.

§ 5.

Zmniejszenie lub pozbawienie w całości dotacji przyznanej gminie może nastąpićw przypadku:

- przeznaczenia przyznanych środków na inne cele niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego określonych w art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.);

- nieprzestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);

- ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częściowego zmniejszenia potrzeb.

§ 6.

Gmina zobowiązuje się do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środkami, przestrzegając przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 7.

W przypadku zwrotów i cofnięć dotacji, o których mowa w § 5 lub z innych przyczyn Wojewoda Lubelski może w ciągu roku dokonywać między gminami przesunięć środków finansowych.

§ 8.

Wojewoda Lubelski ma prawo kontroli prawidłowości realizacji zadań objętych Porozumieniem, w ramach którego Gmina jest zobowiązana udzielić wszystkich informacji dotyczących wykonywania Porozumienia oraz zapewnić przedstawicielowi Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgląd do dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.

§ 9.

Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane za zgodą stron lub za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, przypadającym na koniec miesiąca.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wójt Gminy Hańsk


Marek Kopieniak

Wojewoda Lubelski


Jolanta Szołno-Koguc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe