| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/131/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

z dnia 23 sierpnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska miejskiego w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art. 40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzić regulamin targowiska przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/324/93 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 9 września 1993 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim


Jan Aleksander Goldman


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/131/2012
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OPOLU LUBELSKIM

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Opolu Lubelskim

§ 2. 1. Targowisko miejskie w Opolu Lubelskim zlokalizowane jest przy ulicy Podzamcze.

2. Administratorem targowiska jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim.

3. Kierownikiem targowiska jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opolu Lubelskim.

4. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Opola Lubelskiego.

§ 3. 1. Targowisko czynne jest w poniedziałki w godz. 4.00-13.00

2. Na uzasadniony wniosek handlowców ustny lub pisemny zaakceptowany przez Burmistrza targowisko może być czynne w innych dniach lub godzinach niż określone w ust. 1.

§ 4. Sprzedaż na targowisku może być prowadzona ze straganów, stoisk, pawilonów, przyczep, pojazdów samochodowych, koszy, z ręki itp.

§ 5. 1. Miejsca prowadzenia sprzedaży, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku wyznacza administrator.

2. Prowadzący targowisko może wyznaczać stałe punkty sprzedaży dla określonych grup lub rodzajów towarów.

3. Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.

4. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.

§ 6. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. 1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż:

1) nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego,

2) trucizn i środków leczniczych,

3) napojów alkoholowych,

4) broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środkówobezwładniających, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułówpirotechnicznych,

5) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganejcechy probierczej,

6) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,

7) papierów wartościowych.

8) żywych zwierząt

2. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora wolno

sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska

i adresu sprzedawcy.

3. Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych.

4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

§ 8. Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu środkami spożywczymi określają odrębne przepisy, które podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń targowiska.

§ 9. 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności, w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

2. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań.

3. Na targowisku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

§ 10. Zabrania się:

1) handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowiska,

2) pozostawiania na targowisku na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku,

3) parkowania pojazdów przy stoiskach (zakaz nie dotyczy handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez administratora), oraz w innych miejscach targowiska,

4) zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów,

5) wieszania reklam i anten bez zgody administratora.

§ 11. Sprzedający ma obowiązek wniesienia dziennej opłaty targowej w chwili wjazdu na teren targowiska. Podejmując się czynności sprzedaży produktów i usług musi dysponować dowodem wpłaty, który należy zachować do chwili opuszczenia targowiska i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. Nie posiadanie w czasie kontroli dowodu wpłaty opłaty targowej pociąga za sobą obowiązek jej ponownego uiszczenia.

§ 12. Prawo do kontroli opłaty targowej mają pracownicy Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim upoważnieni przez Burmistrza Opola Lubelskiego.

§ 13. W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 14. Korzystający z targowiska są obowiązani do pozostawienia zajmowanego miejsca sprzedaży w należytym porządku, a w szczególności usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po sprzedawanych produktach.

§ 15. W ciągu czterech godzin po zakończeniu targu, targowisko i jego najbliższa okolica musi być doprowadzone do porządku i czystości.

§ 16. Administrator targowiska jest odpowiedzialny za stan sanitarno-porządkowy na targowisku oraz zobowiązany jest do:

1) wywieszenia na tablicy ogłoszeń na targowisku regulaminu targowiska oraz informacji o opłacie targowej,

2) wywieszenia na tablicy ogłoszeń obowiązujących przepisów określających wymagania

higieniczne i sanitarne w handlu środkami spożywczymi,

3) dbałości przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, wydawania poleceń w celu

usunięcia uchybień,

4) wstrzymania sprzedaży towaru objętego zakazem sprzedaży, lub co do którego zachodzi

uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia i jednoczesnego

zawiadomienia kompetentnego organu o wstrzymaniu sprzedaży towaru.

§ 17. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie administrator targowiska.

§ 18. Osoby prowadzące handel na targowisku obowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska oraz innych przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów porządkowych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami.

§ 19. Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane :

1) ustnie administratorowi targowiska,

2) pisemnie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »