reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Werbkowice

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie , Rada Gminy Werbkowice uchwala, co następuje

§ 1.

Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice zwany "Regulaminem" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Rady Gminy Werbkowice Nr XXX/270/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice.

§ 4.

Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Małgorzata Wojturska


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/157/2012
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 30 października 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WERBKOWICE

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1.

Właściciele, zarządcy nieruchomości są zobowiązani do utrzymania na jej terenie czystości , porządku oraz należytego stanu sanitarno-porzadkowego poprzez:

1) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i wyposażenie wszystkich nieruchomości w opisane niniejszym regulaminie w rozdziale III pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w zakresie:

a) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów u " źródła" z podziałem na frakcję papier, szkło, plastik, metale i przekazywanie odpadów przedsiębiorcy działającym na podstawie umowy z gminą, a z nieruchomości niezamieszkałych przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę,

b) przekazywanie odpadów selektywnie zebranych w tym zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon, mebli i odpadów zielonych przedsiębiorcy działającym na podstawie umowy z gminą lub do najbliższego punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonych na terenie gminy Werbkowice tj. w m. Sahryń i Hostynne,

c) zbieranie odpadów niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

d) systematyczne zbieranie odpadów, w taki sposób, aby nie zalegały na nieruchomości

e) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych odpadów zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym raz do roku właścicielom nieruchomości oraz dysponującym lokalem

3) obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej a w miejscowościach, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona ustala się obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych

§ 2.

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaję się wydzieloną część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego położną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

2. Usuwanie błota śniegu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb nie rzadziej niż 3 razy w ciągu roku.

3. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć na skraju chodnika lub zieleńcu w sposób nie zakłócający ruchu pieszych

§ 3.

Mycie i naprawa pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi

Mycie i naprawa pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolona jest wyłącznie w następujących miejscach:

1. Mycie pojazdów na terenach nieruchomości dozwolone jest tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej powierzchni i przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, ścieki takie nie mogą być odprowadzane na powierzchnie ziemi i zbiorników wodnych,

2. Naprawa pojazdów poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest wyłącznie na terenie nieruchomości właściciela w odniesieniu do drobnych napraw należącego do właściciela pojazdu polegających na : wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właściciela działki sąsiedniej z zachowaniem zasad postępowania z odpadami

Rozdział 2.
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

§ 4.

Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach niezamieszkałych odpadów komunalnych tj: papier i tektura ( w tym opakowań, gazety, czasopisma, książki, papier opakowaniowy, kartony,) tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów ( farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp halogenowych, żarowych, świetlówek, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów w tym ubrań oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, odpadów zielonych i innych ulęgających biodegradacji jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy .

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z tym, że worki do selektywnej zbiórki dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu przez gminę, właściciel ma obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem używać.

2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów do odpowiednich pojemników 1100l przeznaczonych do selektywnej zbiórki oznaczonych kolorami i ustawionych w wyznaczonych na ten cel miejscach.

3. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić odpady selektywnie zebrane przed wejściem na teren nieruchomości i przekazać przedsiębiorcy w szczelnie zamkniętych workach.

4. Na obszarach zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej obowiązują następujące oznaczenia worków do selektywnej zbiórki:

- szkło i opakowania szklane - worek koloru zielonego,

- papier i tektura , opakowania wielomateriałowe ( tetrapak, gazety i czasopisma) - worek koloru niebieskiego

- tworzywa sztuczne - worek koloru żółtego

- odpady niebezpieczne opakowania po środkach ochrony roślin, - worek bezbarwny

- odpady ulegające biodegradacji - worek fioletowy,

5. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej prowadzenie selektywnej zbiórki może odbywać się do worków jak w zabudowie jednorodzinnej oraz dopuszcza się następujące rodzaje pojemników o pojemności 1100 l i Kp-7 oznaczonych kolorami:

- szkło i opakowania szklane - pojemnik zielony,

- tworzywa sztuczne - pojemnik żółty,

- papier i tektura- pojemnik niebieski,

- odpady ulegające biodegradacji - pojemnik fioletowy,

- odpady niebezpieczne : baterie - pojemnik czerwony

- opakowania po środkach ochrony roślin - pojemnik biały

6. Właściciel nieruchomości odpady selektywnie zebrane przekazuje przedsiębiorcy odbierającego odpady z tym, że:

a) w sytuacji gdy odpady budowlano-remontowe oraz odpady zielone wytworzone zostały w większej ilości i muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości może przekazać je do gminnych punktów selektywnej zbiórki utworzonych na terenie gminy w m. Sahryń i Hostynne,

b) w sytuacji, gdy przekazanie odpadów zebranych selektywnie tj. baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne nie jest możliwe lub nie było możliwe w terminach określonych w harmonogramie przedsiębiorcy właściciel nieruchomości przekazuje je do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Hostynne lub Sahryń,

c) w sytuacji gdy odpady zebrane selektywnie tj. szkło i tworzywa sztuczne typu pet wytworzone zostały w większej ilości i nie było możliwe przekazanie przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem właściciel może je przekazać do pojemników 1100l oznaczonych odpowiednio kolorem zielonym i żółtym ustawionych na terenie gminy jako wspomagające system selektywnej zbiórki odpadów lub dowieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów w m. Hostynne i Sahryń.

d) do punktów selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości dodatkowo może dostarczyć takie odpady jak: świetlówki, żarówki, baterie, przeterminowane leki , chemikalia, opakowania po środkach ochrony ochrony roślin oraz opony.

e) właściciel nieruchomości dodatkowo może deponować odpady niebezpieczne tj. baterie i przeterminowane leki w pojemnikach posiadających odpowiednie oznaczenie i ustawionych w miejscach użyteczności publicznej ( odpowiednio w aptekach i w pobliżu miejsc handlowych ).

7. Odpady niebezpieczne tj. chemikalia, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony roślin właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć w taki sposób aby uniemożliwić dostęp osób trzecich.

8. Punkty selektywnej zbiórki odpadów w m. Hostynne i Sahryń są nieodpłatne.

9. Przeznaczone do selektywnego zbiórki odpady po żywności: opakowania szklane i inne, które uległy zabrudzeniu właściciel zobowiązany jest umyć.

10. Opróżnione opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala należy trwale zgnieść, z odpadów opakowaniowych zakręcanych należy usunąć zakrętki i zgnieść, tak aby zachowały zmniejszoną objętość.

11. Worki z selektywnie zebranymi odpadami przekazywanymi przedsiębiorcy należy szczelnie zamknąć.

12. Podczas prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów należy przestrzegać poniższych zasad, nieprzestrzeganie poniższych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów przez przedsiębiorcę i zgłoszenie tego faktu gminie:

a) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne gruzu, gorącego popiołu, żużla, substancji toksycznych, żrących oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej,

b) do worków lub pojemników na tworzywa sztuczne należy wrzucać czyste:

- opakowania typu PET po płynach i napojach

- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych

Nie wrzuca się:

- pojemników z tworzyw sztucznych połączonych z innymi materiałami (np. wtopionymi metalowymi elementami)

- zużytych akumulatorów

- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

- opakowań po środkach chwastobójczych

c) do worków lub pojemników na szkło należy wrzucać czyste:

- szklane butelki, słoiki, inne kolorowe i białe opakowania wykonane ze szkła

Nie wrzuca się:

- luster, porcelany i fajansu

- kapsli, korków

- szkła okiennego i okularowego

- szkła zbrojonego, szyb samochodowych

Odpady te należy wrzucać do tradycyjnych pojemników.

d) do pojemników i worków na papier i tekturę należy wrzucać czyste:

- materiały papierowe-biurowe, książki,

- kartony, pudełka, foremki na jaja, koperty, itp.

- opakowania wielomateriałowe typu Tetra Pak ( kartony po sokach, mleku)

Nie wrzuca się:

- opakowań z zawartością: żywność, wapno, cement

- kalki technicznej,

- prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów

Odpady te należy wrzucać do tradycyjnych pojemników na odpady zmieszane.

e) do pojemników na odpady zmieszane oprócz ww których nie wrzucamy do pojemników na selektywną zbiórkę wrzucamy wszystkie odpady nie nadające się do segregacji m.in.: zużyte i zniszczone obuwie, wykorzystane środki higieny osobistej, brudne tekstylia, naczynia żaroodporne i inne,

f) odpady wielkogabarytowe należy wystawiać zgodnie z harmonogramem wywozu przy wjeździe na posesję w sposób nie utrudniający ruchu pieszego.

13. Odpady ulegające biodegradacji obejmują: papier i tekturę, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, oleje i tłuszcze jadalne, opakowania z drewna, odpady z targowisk, w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, odpady zielone z parków i ogrodów, bioodpady; prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów w tym odpadów opakowaniowych ulegających segregacji jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach nieruchomości z tym, że:

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pod warunkiem że jego wielkość pozwala na co najmniej roczny okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przedkładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu oraz zarejestrują go w gminie i podpiszą oświadczenie, że materiał uzyskany z kompostowania będzie wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem. Przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania odpadów organicznych - ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

b) pozostali właściciele nieruchomości nie mający możliwości korzystania z kompostownika przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę lub zgromadzonych w odpowiednich pojemnikach ,

§ 5.

Zasady obowiązujące przedsiębiorcę odbierającego odpady z nieruchomości

1. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na frakcje: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, przeterminowane leki i chemikalia ( farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych), odpady zielone i odzież.

2. Worki dostarczone przez przedsiębiorcę muszą wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów jakie mają do niego być zbierane.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek odebrać wszystkie odpady z nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym przez gminę harmonogramem w ramach zryczałtowanej opłaty .

4. Zanieczyszczenia powstające podczas załadunku i transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych pracownicy przedsiębiorcy maja obowiązek usunąć.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

Określa się rodzaje i minimalna wielkość pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości z uwzględnieniem średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich 0,184 Mg/os/rok zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami z dnia 31 lipca 2012r.

1. Pojemniki na odpady zmieszane muszą spełniać następujące wymagania:

- w zabudowie jednorodzinnej ustala się , że ich objętość powinna wynosić : 120 L, 80l, 240 L, 1100 l w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość

- w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się pojemniki 1100 l, KP-7.

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki

- w zabudowie wielorodzinnej 1100l oraz Kp-7.

- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej worki 120 l.

3. W przypadku zestawów do selektywnej zbiórki ustawianych na terenach przestrzeni publicznych wspomagających system selektywnej zbiórki ustala się pojemniki 1100 l na kółkach z odpowiednim włazem na szkło i tworzywa sztuczne i papier.

4. Dla odpadów budowlanych i remontowych kontenery 7-10 m3.

5. Minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane nie podlegające selektywnej zbiórce:

a) właściciele nieruchomości , na których nie zamieszkają mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, kultury, zarządzający ogródkami działkowymi zobowiązani są dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do indywidualnych potrzeb uwzględniając częstotliwość odbioru 1 raz na miesiąc:

- min jeden pojemnik 120 l dla małych puntów handlowych

- min. jeden pojemnik 1100 l dla sieci handlowych

- min. jeden pojemnik 240 l dla puntów gastronomicznych

- dla zakładów produkcyjnych i usługowych - 5 l objętości pojemnika na 1 osobę zatrudnioną

- dla placówek oświatowych, przedszkola - 5l objętości pojemnika na ucznia, dziecko, pracownika

- dla ogródków działkowych - 40 l pojemnika na każdą działkę,

- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych wymaga się dla zapewnienia czystości ustawienie co najmniej 1 kosza na odpady poza lokalem.

b) na nieruchomościach zamieszkałych mając na uwadze statystyczną ilość wytwarzanych odpadów przez mieszkańca oraz uwzględniając selektywną zbiórkę odpadów do worków ustala się,

- właściciel nieruchomości w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej powinien dysponować min. 40 l objętości pojemnika/osobę w cyklu odbioru 1 raz na miesiąc.

- właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (tereny spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych) dysponować min. 40 l objętości pojemnika/osobę w cyklu odbioru co dwa tygodnie.

§ 7.

Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

1. Na chodnikach, przystankach komunikacyjnych i w parkach: kosze uliczne o pojemności od 10 l do 60 l, wyposażone w zadaszenie lub wymienny wkład.

2. Odległość na chodnikach między koszami nie może przekraczać 150 m.

3. W miejscach użyteczności publicznej: przed szkołami i świetlicami, pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań szklanych, plastiku, papieru o poj. 1100 l. oznaczone kolorami opisane §4 pkt 5

4. W przypadku organizacji imprezy masowej właściciel nieruchomości, na której będzie się odbywała impreza masowa ma obowiązek wyposażyć miejsce imprezy w pojemniki 120 l lub worki 120 l przymocowane do konstrukcji stalowych oraz w szalety publiczne w ilości 1 szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie.

§ 8.

Ustala się obowiązek utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym.

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki 120l, 80 l, 240l, 1100l w stanie czystości zewnętrznej jak i wewnętrznej.

2. Usługi w zakresie czyszczenia i odkażania pojemników Kp-7 ma obowiązek przeprowadzać przedsiębiorca świadczący usługi odbioru odpadów.

3. Pojemnik do zbiórki odpadów nie może być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy oraz nie może wydzielać nieprzyjemnych zapachów.

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione w miejscach utwardzonych, widocznych, zabezpieczonych przed zbieraniem się w tym miejscu wody i błota.

5. Miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 9.

Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

1. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej :

a) dla odpadów zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej z pojemników 120 l , 80 l 240 l, 1100 l - jeden raz na miesiąc

b) dla odpadów selektywnie zebranych z zabudowy jednorodzinnej gromadzonych w workach 120 l - jeden raz na miesiąc

2. W zabudowie wielorodzinnej

a) z kontenerów Kp-7, pojemników 1100 l na odpady zmieszane - min. 1 raz na dwa tygodnie.

b) z pojemników 1100 l przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów - min. 1 raz na dwa tygodnie.

3. Odpady wielkogabarytowe - od mieszkańców wsi min. 1 raz w cyklu półrocznym wg harmonogramu przedsiębiorcy.

4. Odpady elektryczne i elektroniczne - od mieszkańców wsi min. 1 raz w cyklu półrocznym wg harmonogramu przedsiębiorcy.

§ 10.

Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

- w centrum usługowym m-ci Werbkowice z koszy ulicznych i innych pojemników w okresie sezonu trwającego od marca do końca października codziennie,

- w centrum miejscowości Werbkowice poza sezonem letnim - dwa razy w tygodniu,

- na obszarach wiejskich z koszy ulicznych - 1 raz w tygodniu,

- z cmentarzy raz na miesiąc

Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych .

§ 11.

Sposoby i częstotliwość opróżniania pozbywania się nieczystości ciekłych

Ustala się następujące sposoby i częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:

1. Właściciel nieruchomości w m. Werbkowice zobowiązany jest do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 12 m-cy od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu o ile wcześniej ta nieruchomość nie została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

2. Właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej zapewnia utrzymanie czystości na terenie nieruchomości poprzez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do liczby osób przebywających na terenie nieruchomości.

3. Wielkość zbiornika winna być dostosowana do liczby osób zamieszkujących lub przebywających czasowo na nieruchomości przyjmując zużycie wody według wodomierza lub 3 m3 na osobę/miesiąc.

4. Częstość opróżniania zbiornika bezodpływowego wynika z jego pojemności.

5. Zbiornik bezodpływowy winien być opróżniany systematycznie nie dopuszczając do jego przepełnienia.

6. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni wynika z instrukcji eksploatacji, którą powinien posiadać właściciel.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12.

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 (załącznik do uchwały Nr XXIV/396/2012 z dnia 31 lipca 2012r. ) nałożono wymagania:

1. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwionych przez składowanie, w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w roku 1995 , dopuszcza się składowanie następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:

- do dnia 16 lipca 2013r. nie więcej niż 50%

- do dnia 16 lipca 2020 nie więcej niż 35%

2. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych tj. papier , metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020r.

3. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania w następujących ilościach:

- rok 2017 - 55%

- ok 2020 - 70%

4. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014r.

§ 13.

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

1. Przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy do regionalnych instalacji natomiast odpadów selektywnie zebranych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy o odpadach.

2. Na obszarze województwa lubelskiego wyznacza się 9 regionów gospodarki odpadami i ustala się przynależność Gminy Werbkowice do Regionu Południowego.

3. W Regionie Południowym wyznacza się 3 Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

a) Zakład Zagospodarowania Odpadów w m. Łasków gm. Mircze Sortownia Odpadów Zmieszanych wraz z kompostownią Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze

b) Sortownia Odpadów Zmieszanych wraz z częścią biologiczną m. Rogóźno Miasto Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski

c) Sito do sortowania odpadów zmieszanych wraz z częścią biologiczną ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj

4. Dopuszcza się do czasu uruchomienia instalacji regionalnych kierowanie odpadów komunalnych zmieszanych, zielonych i pozostałości z sortowania do instalacji zastępczych wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami woj. lubelskiego do obsługi Regionu Południowego.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Do obowiązków właścicieli posiadających psy należy stały i skuteczny dozór oraz:

a) prowadzenie psa na uwięzi, wyposażenie psa w obrożę a w przypadku zwierząt agresywnych w kaganiec

b) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

c) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 15.

1. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich w miejscowości Werbkowice na obszarach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice symbolem : MN, A.108.U, A.109.MW.

2. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na innych obszarach zabudowy mieszkaniowej w zakresie zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice pod następującymi warunkami:

a) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

b) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi odrębnych przepisów.

c) wytwarzane podczas hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również wód podziemnych i powierzchniowych

d) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości w szczególności zapachowych i hałasu dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

§ 16.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w miarę potrzeb.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi w drodze zarządzenia i ustali obszar podlegający deratyzacji obowiązkowej i termin jej przeprowadzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama