| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Telatyn

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Telatyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Telatyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Uprawnieni do otrzymania dotacji z budżetu gminy Telatyn są:

1. Prowadzone na terenie gminy Telatyn przez osoby prawne i fizyczne zwane dalej podmiotami prowadzącymi:

1) przedszkola niepubliczne

2) szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej w tym prowadzące oddziały przedszkolne

2. Podmioty prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 2.

1. Podmioty wymienione w § 1 składają wnioski o udzielenie dotacji z informacją o planowanej liczbie dzieci w tym o liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Podmiot wymieniony w § 1 jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zmian zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w terminie 14 dni od ich zaistnienia

§ 3.

1. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia, z zastrzeżeniem ust 5 i 6, dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy Telatyn wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Podmioty prowadzące niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę najbliższą tj. Gminę Łaszczów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki otrzymują dotację na każdego ucznia w wysokości 110 % części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Telatyn przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju.

4. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują na każdego ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie gminy Telatyn wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Telatyn, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju przysługuje dotacja w kwocie przewidzianej na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego.

6. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Telatyn.

§ 4.

1. Stawki dotacji, których wysokość jest uzależniona od ustalonych w budżecie gminy Telatyn wydatków bieżących przypadających na jednego ucznia lub wychowanka określonego typu i rodzaju szkoły lub placówki, są obliczane na podstawie kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej przyjętej na dany rok budżetowy

2. W odniesieniu do stawek dotacji, o których mowa w § 3 ust. 3, 5 i 6 do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej gminie Telatyn i podania stawek przewidzianych na jednego ucznia lub wychowanka dotacje są wypłacane wg stawek z poprzedniego roku budżetowego.

3. Po ustaleniu stawki dotacji, o której mowa w ust. 1 oraz uzyskaniu informacji, o których mowa w ust. 2 następuje korekta wypłaconych dotacji do kwot należnych w danym miesiącu lub roku budżetowym.

4. W przypadkach, w których do obliczenia podstawy dotacji niezbędna jest liczba uczniów szkół prowadzonych przez gminę Telatyn, dla jej obliczenia przyjmuje się za podstawę liczbę uczniów według stanu na dzień 30 września poprzedniego roku kalendarzowego.

§ 5.

1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy podmiotu wymienionego w § 1 po przedłożeniu do 10-go dnia każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów, na których ma być przekazana dotacja.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Informację o liczbie uczniów podpisuje osoba upoważniona przez podmiot prowadzący szkołę lub placówkę.

4. W lipcu i sierpniu dotacje przekazywane są na podstawie liczby uczniów z miesiąca czerwca, z wyjątkiem sytuacji, w których uczeń został skreślony z listy uczniów.

5. Podstawą złożenia informacji o uczniach, na których ma być udzielona dotacja jest dokumentacja przebiegu nauczania lub działalności wychowawczej odpowiedniej dla danego typu placówki: wpis do dziennika zajęć, księgi uczniów, karty zgłoszenia do przedszkola, umowy zawartej z rodzicami.

§ 6.

1. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały w terminie do 15 stycznia roku następnego składają pisemne rozliczenie z wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim.

2. Podmioty kończące swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego składają, w terminie do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu zakończenia działalności, pisemne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności.

3. Wzór pisemnego rozliczenia z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Podmioty zobowiązane są wykorzystać otrzymane dotacje do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ich udzielono, a kwoty dotacji niewykorzystanych do tego terminu, zwrócić do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego

§ 8.

1. Podmiotowi udzielającemu dotację przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji i miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem faktycznym,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji.

§ 9.

1. Kontrole, o których mowa z § 9 przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Telatyn.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotów kontrolowanych w dniach i godzinach pracy obowiązujących w podmiotach.

3. Podmioty zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

4. Kontrolujący ma prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania;

2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotów, o których mowa w ust. 2;

3) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych;

4) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień;

5) sporządzania niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.

5. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego.

§ 10.

Traci moc uchwała Rady Gminy w Telatynie Nr XVIII/129/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Telatyn

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Telatyn.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Dziedzic


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/125/2013
Rady Gminy Telatyn
z dnia 31 lipca 2013 r.

.........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa podmiotu prowadzącego przedszkole, szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego)

L.p.

Wyszczególnienie

1

Pełna nazwa przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego

2

Adres przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego szkoły

3

NIP przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego

4

Regon przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego

5

Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji
przedszkoli niepublicznych, szkół niepublicznych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

6

Numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej

7

Liczba uczniów szkoły bez oddziału przedszkolnego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w tym:

a

liczba uczniów niepełnosprawnych

8

Liczba uczniów oddziału przedszkolnego ogółem na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w tym:

a

liczba uczniów niepełnosprawnych

b

liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

9

Liczba uczniów przedszkola ogółem na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w tym:

a

liczba uczniów niepełnosprawnych

b

liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

10

Liczba uczniów innych form wychowania przedszkolnego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w tym:

a

liczba uczniów niepełnosprawnych

b

liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

11

Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja

…....................................................................
(data, miejsce)

….............................................................
(pieczęć i podpis podmiotu prowadzącego szkołę/placówkę)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/125/2013
Rady Gminy Telatyn
z dnia 31 lipca 2013 r.

(pieczęć podmiotu prowadzącego przedszkole, szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego)

Wójt Gminy Telatyn, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn

Termin złożenia do 10 dnia każdego miesiąca

Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków

według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca

20.....roku.

1. Nazwa przedszkola, szkoły lub innej formy wychowania przedszkolnego

2. Liczba uczniów szkoły bez oddziału przedszkolnego w tym: a) liczba uczniów niepełnosprawnych..................................

3. Liczba uczniów oddziału przedszkolnego ogółem w tym:

a) liczba uczniów niepełnosprawnych; ..............................

b) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ...............................

4. Liczba uczniów przedszkola ogółem w tym:

a) liczba uczniów niepełnosprawnych .............

b) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju .................

5. Liczba uczniów innych form wychowania przedszkolnego ........ w tym:

a) liczba uczniów niepełnosprawnych; .........

b) liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: ......

6. Imienny wykaz uczniów spoza terenu Gminy Telatyn odbywających wychowanie przedszkolne.

L.p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres miejsca zamieszkania

Nazwa i adres gminy

.......................................

(data i miejscowość)

.............................................................................

(pieczęć imienna i czytelny podpis osoby

fizycznej lub przedstawiciela osoby prawnej

prowadzącej dotowaną jednostkę)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/125/2013
Rady Gminy Telatyn
z dnia 31 lipca 2013 r.

Przekazać w terminie 15 dni od

końca okresu sprawozdawczego

(pieczęć podmiotu prowadzącego przedszkole, szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego)

Rozliczenie wydatków sfinansowanych ze środków dotacji udzielonej
w roku.......................
z budżetu gminy Telatyn

Wójt Gminy Telatyn
ul. Fryderyka Chopina 10
22-652 Telatyn

Numer rachunku bankowego jednostki z którego poniesiono wydatki

1. Rozliczenie za rok …............................................

2. Kwota dotacji otrzymanej w roku ….............................................. zł

3. Kwota dotacji wykorzystanej w roku: ........................zł.

4. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły bez oddziału przedszkolnego...........................................

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

5. Faktyczna liczba uczniów oddziału przedszkolnego

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym:

liczba uczniów niepełnosprawnych

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

6. Faktyczna liczba uczniów przedszkola

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym:

liczba uczniów niepełnosprawnych

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

7. Faktyczna liczba uczniów innej formy wychowania przedszkolnego

Miesiąc

Liczba ogółem

w tym:

liczba uczniów niepełnosprawnych

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

8. Faktyczna liczba uczniów spoza terenu gminy Telatyn odbywających wychowanie przedszkolne.

Miesiąc

Liczba ogółem

nazwa gminy na terenie, której mieszkają

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »