| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Baranów

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), - Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych na terenie Gminy Baranów stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 6 miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12 miesięcznie

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/79/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2011 roku w sprawie kreślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy Baranów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Baranów


Jan Franciszek Nowak


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lutego 2015 roku, ustalonym ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) - rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty, dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. W treści projektu uchwały przyjeto, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach położonych na terenie Gminy Baranów stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, co wypełnia dyspozycje art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy. Przy ustalaniu stawki opłaty organ stanowiący związany jest bezwzględnie kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu, w tym kosztów odebrania i zagospodarowania odpadów.

Ustawodawca w art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprecyzował, że rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d (ustawy)

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Jednoczesnie z przepisów art. 6r ust. 2 - 2d ustawy wynika, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jak również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym.

Organ stanowiący przy ustalaniu stawek opłat związany jest równiez treścią art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy ograniczającym wysokość ustalonej stawki miesięcznej za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny do wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Po przeprowadzeniu analizy kosztów funkcjonowania systemu na terenie Gminy Baranów wynika, że całkowity roczny jego koszt kształtuje się na poziomie 350 tysięcy złotych, na co składają się wszystkie wydatki ponoszone przez organizatora, o których mowa powyżej, z których zdecydowana większość obejmuje proces odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - co z kolei determinowane jest rozstrzygnięciem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i umową jaką Gmina Baranów zawarła z wykonawcą zadania polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

Jednocześnie podkreślić należy, że gmina ma obowiązek pokryć z pobranych opłat całość kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustalone stawki opłat - od jednej osoby zamieszkałej na nieruchomości w wysokości 6 miesięcznie (w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny) oraz 12 ( w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny) pozwalają organizatorowi na pokrycie w/w kosztów.

Zróżnicowanie stawek w oparciu o spsób zbierania i odbierania odpadów wynika wprost z przepisu art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w którym ustawodawca nałożył na rady gmin obowiązek określenia wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane z zastrzeżeniem, że nie mogą one być wyższe od maksymalnej stawki opłaty, określonej w ust. 2a (art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, która wynosi jej dwukrotną wysokość.

Na terenie Gminy Baranów system odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych, funkcjonuje w oparciu o nowe rozwiązania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 stycznia 2012 roku. W związku z powyższym - organ stanowiący może ustalić przedmiotową stawkę w sposób rzetelny, determinowany przede wszystkim obciążającymi gminę kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Nadanie przedmiotowej uchwale mocy obowiązującej od dnia 1 lutego 2015 roku, zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym, gdyż zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, ponieważ stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponowane w projekcie uchwały nie wzrosły w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących, pozostały na tym samym poziomie /6 zł i 12 zł/ i z tego też względu adresaci uchwały /osoby, które ponosić będą opłaty za gospodarowanie odpadami/ - nie zostaną obciążeni większą opłatą.

Jednocześnie zauważyć należy, że rozbieżność stanowisk Ministerstwa Środowiska / z dnia 21 stycznia 2015 roku oraz z dnia 30 stycznia 2015 roku/ zawartych w komunikatach w sprawie obowiązywania uchwał podjętych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie podniesiono liczne rozbieżne stanowiska i interpretacje na temat dalszego obowiązywania uchwał, z których część odwoływała się do zasad techniki prawodawczej, które wskazują, że w przypadku zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego a inne opinie powoływały się na zasadę dalszego obowiązywania przepisów wydanych na podstawie nowelizowanej ustawy, jeżeli akty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów nie są sprzeczne z przepisami w brzmieniu po nowelizacji oraz wskazanie w przedmiotowym komunikacie na niewiążący charakter opinii (Ministerstwa Środowiska) i podkreślenie, że wiążące interpretacje będą dokonywane dopiero w rozstrzygnięciach organów orzekających dotyczących konkretnych uchwał i w chwili obecnej brak jest orzecznictwa, które mogłoby stanowić punkt odniesienia - determinuje konieczność podjęcia uchwały w sprawieokreślenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w oparciu o obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku - nową podstawę prawną, gdyż może w przyszłości dojść do sytuacji, gdzie rozstrzygnięcia organów nadzoru a przede wszystkim ewentualne stanowiska sądów administracyjnych - ugruntują linię orzeczniczą stwierdzającą, że przepisy art. 6k ust. 1 ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu z przed nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - utraciły moc z dniem 1 lutego 2015 roku.

Zaistenienie powyższej sytuacji może ewentualnie wprowadzić chaos legislacyjny i w konsekwencji brak podstawy prawnej do naliczania i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2015 roku, gdyż w obiegu prawnym nie będzie żadnego aktu prawa miejscowego, który by regulował w/w kwestie.

W związku z powyższym, mając przede wszystkim na uwadze ekwiwalentność ponoszonych opłat przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w stosunku do wydatków ponoszonych przez organizatora systemu - Gminę Baranów, ustalenie stawek opłat w wysokości proponowanej w projekcie uchwały - znajduje swoje uzasadnienie, zarówno pod względem finansowym oraz w adekwatności daniny publicznej ponoszonej w formie opłaty przez właścicieli nieruchomości.

Reasumując, porównując koszty ponoszone przez gminę oraz adekwatne obciążenie finansowe mieszkańców gminy, - ustalenie stawek opłat na poziomie zapisanym w projekcie uchwały jest wskazane.

Mając powyższe na uwadzę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »