| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/141/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 373) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po zasięgnięciu opinii podmiotów wymienionych w art. 11a ust. 7, pkt 1-3 ustawy o ochronie zwierząt przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lidzbark w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Dudaniec


Załącznik do Uchwały Nr XVII/141/12
Rady Miejskiej w Lidzbarku
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć mowa w uchwale o:

1) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Lidzbark w 2012 roku,

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lidzbark,

3) Schronisku - należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, z którym Gmina posiada zawartą umowę na przyjmowanie zwierząt z jej terenu,

4) miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt - należy przez to rozumieć miejsce czasowego przetrzymywania zwierząt w Lidzbarku, w którym zwierzęta przebywają do czasu odnalezienia dotychczasowego właściciela lub do czasu ich przekazania do schroniska,

5) uprawnionym podmiocie - należy przez to rozumieć podmiot, z którym Gmina posiada zawartą umowę na prowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych.

§ 2. 1. Celem głównym Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lidzbark oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy,

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

5) odławianie bezdomnych zwierząt,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

7) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

3. Wykonawcami Programu są:

1) Burmistrz Lidzbarka realizujący zadania Programu,

2) Straż Miejska,

3) Schronisko,

4) Organizacje Pożytku Publicznego, Stowarzyszenia i Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz niezadający im cierpienia, mogą podjąć współdziałanie w realizacji Programu.

§ 3. Burmistrz Lidzbarka współpracuje z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Działdowie w realizacji przepisów o ochronie zwierząt i powiadamia go o działaniach podejmowanych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt, w szczególności o każdym zawarciu umowy z uprawnionym podmiotem do prowadzenia wyłapywania zwierząt bezdomnych, podmiotem prowadzącym miejsce czasowego ich przetrzymywania, ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt oraz z zakładem leczniczym na sprawowanie opieki weterynaryjnej.

Rozdział 2.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1) obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych przed przekazaniem do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,

2) wydawanie karmicielom kotów wolno żyjących skierowania na zabiegi sterylizacji i kastracji tych zwierząt w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę,

3) zawarcie przez Gminę umowy ze Schroniskiem lub zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy realizują:

1) Schronisko, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez uprawniony podmiot,

2) Burmistrz Lidzbarka poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Burmistrz Lidzbarka poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy w miejscach pobytu kotów wolno żyjących do wyczerpania środków finansowych na ten cel oraz wydawanie skierowań karmicielom na leczenie zwierząt, w ramach zawartej umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt,

b) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

c) prowadzenie rejestru karmicieli kotów.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Burmistrz Lidzbarka poprzez promocję adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy realizuje Schronisko lub uprawniony podmiot. Odłowione bezdomne zwierzęta domowe są przekazywane do miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt po czym są przewożone do Schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do zakładu leczniczego, z którym umowę podpisała Gmina. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4 pkt 2 Programu,

2. Zadania określone w ust.1 mogą także realizować organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrekcją Schroniska.

3. Gmina w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi przebywającymi w miejscu czasowego przetrzymywania zapewnia:

1) utrzymanie tych zwierząt,

2) stały dozór i opiekę weterynaryjną,

3) prowadzenie ewidencji przyjętych zwierząt,

4) utylizację zwłok zwierząt padłych lub poddanych eutanazji.

4. Opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt prowadzi lekarz weterynarii na zlecenie Gminy.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Burmistrz Lidzbarka poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) Schronisko - w przypadku zwierząt bezdomnych,

2) Burmistrz Lidzbarka poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt, w przypadku zwierząt bezdomnych oraz kotów wolnożyjących.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

1) placówki oświatowe, które włączą w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnienia związane z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką, a także w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, propagowania sterylizacji i kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych.

2) współpracę z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Realizacja Programu :

1) Program realizowany będzie z funduszy Gminy zapisanych w budżecie na rok 2012 w kwocie 20 000 zł.

2) Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie:

a) zapewnienia opieki w Schronisku oraz miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt,

b) odławiania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy,

c) sterylizację i kastrację bezpańskich psów i kotów wolno żyjących,

d) usypiania "ślepych miotów"

e) opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych oraz w przypadku zwierząt agresywnych,

f) zakup karmy dla kotów wolno żyjących.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »