| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Jedwabno

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Jedwabno

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.z 2001 r Dz.U. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 oraz z 2012 r, poz.567 ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011r., Nr 45 poz. 236) Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Jedwabno stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia stawek za najem świetlicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno


Maria Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/194/2013
Rady Gminy Jedwabno
z dnia 27 lutego 2013 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY JEDWABNO

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrującym środowisko.

2. Administratorem świetlic wiejskich jest Gmina Jedwabno.

3. Kontrolę i nadzór nad działalnością świetlicy wiejskiej sprawuje Wójt Gminy i osoby przez niego upoważnione.

4. Bezpośrednią opiekę nad świetlicą wiejską w danej miejscowości sprawuje sołtys będący opiekunem świetlicy.

5. Godziny otwarcia świetlicy wiejskiej są ustalone z opiekunem świetlicy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem mieszkańców wsi.

6. W świetlicy wiejskiej zajęcia prowadzą pracownicy gminnych instytucji kultury oraz inne upoważnione osoby.

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika zajęć.

8. Ze świetlic mogą korzystać:

1) Dzieci i młodzież z terenu Gminy Jedwabno w ramach prowadzonych zajęć bądź spędzania wolnego czasu pod nadzorem osoby dorosłej.

2) Zebranie wiejskie i sołtys.

3) Członkowie organizacji pozarządowych.

4) Członkowie Klubów Sportowych w ramach prowadzonych imprez i wydarzeń Sportowych.

5) Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich.

6) Mieszkańcy Gminy Jedwabno w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych tj. imprezy sportowe, kulturalne, edukacyjne.

7) Osoby i podmioty w celach prywatnych i innych na podstawie umów podpisanych z Wójtem Gminy Jedwabno ( imprezy i zebrania okolicznościowe, zebrania wyborcze, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.)po zaopiniowaniu przez radę sołecką.

Dział II.
Cele działalności świetlicy wiejskiej:

§ 2. 1. Głównym celem działalności świetlicy wiejskiej jest integracja środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi oraz prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej i sportowej.

2. Cele szczegółowe działania świetlicy wiejskiej :

1) rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenach wiejskich,

2) podejmowanie działań z zakresu kultury fizycznej oraz promowanie sportu na wsi,

3) organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi,

4) organizowanie spotkań i zebrań sołeckich ze środowiskiem lokalnym,

5) organizowanie spotkań organizacji lokalnych działających na terenie gminy np. organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych itp.

6) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców,

7) organizowanie różnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze,

8) kształtowanie wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu,

9) inspirowanie nowych form działalności kulturalnej.

Dział III.
Obowiązki opiekuna świetlicy:

§ 3. 1. Współpraca z Urzędem Gminy Jedwabno i jego jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami społecznymi.

2. Dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu.

3. Dbanie o urządzenia i sprzęt stanowiący wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz na przyległym terenie.

4. Udostępnienie obiektu mieszkańcom zgodnie z ustalonym harmonogramem i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców wsi.

5. Zapoznanie z obiektem , przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy po wykorzystaniu obiektu.

6. Współorganizowanie imprez środowiskowych.

7. Zgłaszanie usterek, awarii, bieżących potrzeb, a także szkód wyrządzonych w trakcie użytkowania obiektu.

8. Udostępnianie i zapoznawanie osób z regulaminem korzystania z obiektu.

Dział IV.
Obowiązki uczestnika zajęć:

§ 4. 1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec opiekuna świetlicy oraz innych uczestników.

2. Zabrania się przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających jak również spożywania tych używek oraz palenia papierosów na jej terenie.

3. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz stanu sanitarnego.

4. Dbanie o mienie należące do świetlicy (m.in. meble, gry i zabawki, sprzęt sportowy, sprzęt kuchenny, materiały plastyczne) - nie może być ono niszczone, przywłaszczane przez uczestników ani wypożyczone poza teren świetlicy.

5. Dbanie o czysty i estetyczny wygląd pomieszczeń wchodzących w skład świetlicy wiejskiej.

6. Opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy w przypadku , gdy naruszone zostaną zasady niniejszego regulaminu, w szczególności gdy:

1) uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, lub innego uczestnika zajęć,

2) uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę innych, zachowanie uczestnika wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź środków odurzających,

3) uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy.

Dział V.
Wynajem świetlicy i wyposażenia.

§ 5. 1. Korzystanie ze świetlic wiejskich odbywa się nieodpłatnie.

2. Wynajem odpłatny świetlic wiejskich dotyczy przypadków określonych w § 1. ust.8 pkt.7

3. Opłatę za wynajem ustala Wójt Gminy Jedwabno w drodze zarządzenia.

4. Wynajem odpłatny świetlic wiejskich nie dotyczy świetlic wiejskich remontowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie związania celem projektu.

5. Wynajem/użyczenie świetlicy odbywa się poprzez złożenie wniosku do Wójta Gminy Jedwabno w terminie nie później niż 7 dni przed datą wynajęcia (wzór wniosku określa załącznik nr 1 do Regulaminu).

6. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy winna być wyznaczona osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu, nadzór nad korzystaniem z lokalu oraz przekazanie lokalu w stanie takim jakim został przyjęty.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu świetlic wiejskich

Jedwabno, dnia……………………..

……………………………………

(imię i nazwisko)

…………………………………….

(adres zamieszkania)

…………………………………….

Wójt Gminy Jedwabno
Wniosek o wynajem/użyczenie świetlicy wiejskiej

proszę o wynajem/użyczenie* świetlicy wiejskiej w ……………………………..w terminie

od dnia……………………………… do dnia………………………………….

1. Cel na jaki ma być wynajęta/użyczona świetlica

…………………………………………………………………………………………………

2. Organizator przedsięwzięcia :

…………………………………………………………………………………………………..

3. Osoba odpowiedzialna (pełnoletnia) za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego) (podpis)

4. Przewidywana ilość uczestników-……………………………………………………………

5. Jednocześnie oświadczam, że:

a) Zapoznałem/łam się z obowiązującym regulaminem świetlic wiejskich,

b) Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów sanitarnych i ppoż. w czasie trwania wynajmu

………………………………………… ………………………………..

(data złożenia wniosku) (podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »