reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/165/13 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz. U. poz. 645), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013r. poz. 724) ,Rada Miejska w Bisztynku uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

1)od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni................................................................0,78zł,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni......................................................................................................................................4,56zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni.........................................................0,27zł,

2)od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych za 1 m2pow. użytkowej.....................................................................................0,72zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej.........20,81zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2powierzchni użytkowej........................................................................................10,75zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej.........................................................................................................................................4,68zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej z wyjątkiem garaży. ..........................................................................................................................................................4,83zł,

- od garaży za 1m2powierzchni.....................................................................................................7,35zł.

3)od budowli -2%ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVII/106/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 października 2012r.w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bisztynku i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r.

............................................................

Przewodniczący Rady MiejskiejZbigniew Filipczyk


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 386 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opat za użytkowanie niektórych typów infra-struktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z d niem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Barbara Tomaszewska

doradca podatkowy, ekspert z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama