reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.10.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 30 stycznia 2015r.

stwierdzające nieważność w części uchwały nr LIV/439/14 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w sprawach podatków lokalnych

Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), stwierdzam nieważność uchwały Nr LIV/439/14 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w sprawach podatków lokalnych, w części dotyczącej:

- Załącznika Nr 1- wzoru informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego:

Punktu Ł w zakresie sformułowań: "oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karno

Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością",

- Załącznika Nr 2 - wzoru deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości:

Punktu F w zakresie sformułowań: "oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karno

Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością",

- Załącznik Nr 3 - wzór deklaracji DR-1 na podatek rolny:

Punktu G w zakresie sformułowań: "oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karno

Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością",

- Załącznik Nr 4 - wzór deklaracji DL-1 na podatek leśny:

Punktu G w zakresie sformułowań: "oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu Karno

Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością".

Uzasadnienie

Rada Miejska w Tolkmicku na sesji w dniu 14 listopada 2014 r., podjęła uchwałę, o której mowa na wstępie. Przedmiotem uchwały jest ustalenie wzorów formularzy w sprawach podatków lokalnych, stanowiących jej załączniki Nr 1-Nr 4.

Na wstępie należy wskazać, iż w świetle utrwalonego orzecznictwa, uchwały organów samorządu terytorialnego muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Przepis udzielający kompetencji prawodawczej podlega wykładni dosłownej, a zatem nie może być interpretowany rozszerzająco. Każde bowiem wykroczenie poza zakres udzielonego upoważnienia, stanowi naruszenie normy upoważniającej i zakres konstytucyjnych warunków legalności aktu wykonawczego.

W ocenie organu nadzoru, badana uchwała w zakresie wskazanym w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego, podjęta została z istotnym naruszeniem prawa.

Przepis art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia wzoru formularza informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku. W tym samym zakresie, upoważnienie dla organu stanowiącego gminy zawiera przepis art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym

Z treści powołanych wyżej przepisów ustawy wynika, iż rada gminy odpowiednio we wzorach formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego uprawniona jest do określenia danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku. Natomiast zawarte we wzorach formularzy, stanowiących załączniki Nr 1 - Nr 4 do przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Tolkmicku, oświadczenia o treści: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością" wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego przyznanego radzie gminy na podstawie przepisów art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym.

W ocenie organu nadzoru, nałożenie na składającego deklarację obowiązku potwierdzania danych w niej zawartych pod groźbą odpowiedzialności karnej, może mieć miejsce wtedy, gdy przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 168 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu terytorialnego uprawnione są do uchwalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym w ustawie. Art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zawiera konkretyzację tego uprawnienia wskazując, że gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy na podstawie upoważnień ustawowych. W myśl natomiast art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej właściwości rady gminy, lecz tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Tymczasem przepisy ustawy o podatku rolnym, podatku leśnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewidują, aby formularze zawierały oświadczenia o odpowiedzialności wynikającej z przepisów Kodeksu karego skarbowego za podanie w formularzach podatkowych danych niezgodnych z rzeczywistością.

Zdaniem organu nadzoru kwestie odnoszące się do odpowiedzialności, wynikającej przepisów ustawy Kodeks Karny skarbowy, mogą znaleźć odzwierciedlenie w pouczeniu wzoru informacji oraz deklaracji.

Mając zatem na uwadze, iż Rada Miejska przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym, poprzez zawarcie we wzorze informacji oraz wzorach deklaracji podatkowych zapisu, dotyczącego odpowiedzialności wynikającej z przepisów Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością, zaistniała podstawa do stwierdzenia nieważności badanej uchwały w zakresie wskazanym w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego.

W związku z powyższym, należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Marian Podziewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama