| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/291/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Stawiguda

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r .o podatkach i opłatach lokalnych [1](t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. §1. W uchwale Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2014r. Nr XXXVI/291/2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie gminy Stawiguda wprowadza się następujące zmiany:

1. po § 3 dodaje się § 3a o następującym brzmieniu:

§3a Zwalania się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie żłobków".

2. po § 4 dodaje się §4a o następującym brzmieniu:

§4a Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie, o którym mowa w §3a uchwały zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem następujących dokumentów.

1) zaświadczeń o pomocy de minimis ( pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomoce de minimis w rybołówstwie ) jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie , albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2) wypełniony formularz informacji zgodnie z wzorem określonym załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. ( Dz. U. Nr 53 poz. 311) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis;

3) oświadczenie dotyczącego braku powiązań osobowych lub kapitałowych zgodnie z art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;".

3. po §7 dodaje się §7a o następującym brzmieniu:

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w §3a zobowiązany jest na żądanie organu podatkowego do przedłożenia dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny prawidłowego nadzorowania i monitorowania".

4. Treść pozostałych paragrafów pozostaje bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Wieczorek


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) Dyrektywy 1996/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »