reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy Iława

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iława oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Iława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Iława: niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Iława.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iława dla jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w § 1 ust.1,

3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w § 1 ust.1.

§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Iława,

2) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iława,

3) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Iława wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Iława wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iława, z zastrzeżeniem ust. 4,

4) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy - kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Iława, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Iława wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iława, z zastrzeżeniem ust. 4,

5) w odniesieniu do dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy - kwota równa 50% ustalonych w budżecie Gminy Iława wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,

6) w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych- kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Iława wydatków bieżących ponoszonych w publicznych oddziałach przedszkolnych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu Gminy Iława wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iława.

2. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iława, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1c ustawy . z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Iława, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku braku na terenie Gminy Iława przedszkola prowadzonego przez Gminę Iława, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

§ 4. 1. Organ prowadzący jednostkę składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Iława, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Uprawniony do dotacji składa do dziesiątego dnia każdego miesiąca roku udzielania dotacji informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Uprawniony do dotacji zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji lub po stwierdzeniu wystąpienia w niej innych błędów.

4. Miesięczna kwota dotacji obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2, i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku. Transza dotacji za miesiąc grudzień, przekazywana jest nie później niż do dnia 15 grudnia.

5. Do czasu uzyskania przez Gminę Iława informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy, dotacji udziela się w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. Po otrzymaniu w/w informacji dotację koryguje się począwszy od transzy za styczeń danego roku budżetowego.

§ 6. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia zgodnie ze zmianami, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano takiej zmiany.

§ 7. Uprawniony do dotacji składa pisemne rozliczenie z jej wykorzystania do dnia 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym przez Gminę Iława dokonywane jest w terminie do dnia 30 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji, na podstawie pisemnego rozliczenia o którym mowa w § 7.

2. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Iława z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy jednostki dotowanej w terminie do ostatniego dnia stycznia następnego roku budżetowego.

3. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 9. 1. Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub za lata wcześniejsze, w których się należała.

2. Do rozliczenia dotacji z ust. 1 stosuje się § 7 oraz § 8 ust. 1 i 3, z tym że załącznik nr 3 należy wypełnić oddzielnie dla dotacji roku bieżącego i oddzielnie dla każdej z dotacji otrzymanej za rok lub za lata ubiegłe.

§ 10. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Iława może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) weryfikację z dokumentacją przebiegu nauczania zgodności danych o licznie uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów,

2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 90 ust. 3d ustawy, w oparciu o dokumentację księgową, w tym dowody księgowe.

§ 11. 1. Kontrole, o których mowa w § 10 ust. 2 przeprowadzają przedstawiciele Gminy Iława upoważnieni przez Wójta Gminy Iława, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Wójta, zawierającego:

1) numer upoważnienia,

2) podstawę prawną,

3) imię i nazwisko kontrolującego,

4) nazwę i adres kontrolowanego,

5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,

6) zakres i termin kontroli.

2. Wójt Gminy Iława jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o planowanej kontroli - co najmniej na 5 dni przed kontrolą.

§ 12. 1. Kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym do wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach odrębnych.

§ 13. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.

2. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu- protokół podpisują jedynie kontrolerzy, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu.

3. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach..

4. Kontrola zostaje zakończona w dniu dostarczenia protokołu kontroli.

5. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Iława w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

§ 14. 1. W terminie 14 dni od zakończenia postępowania kontrolnego lub wpływu wyjaśnień o których mowa w § 13 ust.5, Wójt Gminy Iława przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

2. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Wójta Gminy Iława o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje się jeżeli Wójt Gminy Iława uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 13 ust.5.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXI/202/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Iława.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Piotrkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji na rok (dla szkół)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/95/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Informacja.korekta informacji - o liczbie uczniów (dla szkół)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/95/2015
Rady Gminy Iława
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI (dla szkół)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama