reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0102-571/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIII/57/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym na terenie gminy Godkowo przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości i wykorzystania udzielonych dotacji

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 2 ust. 3 uchwały Nr XIII/57/2015 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym na terenie gminy Godkowo przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości i wykorzystania udzielonych dotacji.


Uzasadnienie

Rada Gminy Godkowo na sesji w dniu 26 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/57/2015 zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym na terenie gminy Godkowo przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości i wykorzystania udzielonych dotacji.W dniu 07 grudnia 2015 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem.Pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. zawiadomiono Gminę Godkowo, iż uchwała ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 30 grudnia 2015 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu kolegium ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. Przedstawiciel Gminy Godkowo nie uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Izby.Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały wskazano art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156). Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, iż Rada Gminy Godkowo w § 2 ust. 3 zapisała, iż "Treść pkt 3 we wzorze nr 3 załącznika otrzymuje brzmienie: "oświadczam, że znane mi są przepisy Uchwały Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 sierpnia 2013 r. ze zmianami w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym na terenie gminy Godkowo przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji". Zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby stwierdza, że żądanie przez Radę Gminy Godkowo złożenia przez dotowanego oświadczenia o treści zawartej w § 2 ust. 3 badanej uchwały nie mieści się w zakresie upoważnień dla organu stanowiącego j.s.t. wynikających z art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Należy podnieść, że od złożenia oświadczenia zawartego w § 2 ust. 3 badanej uchwały nie jest uzależnione udzielenie czy też rozliczanie dotacji i w związku z tym nie można go w żaden sposób powiązać z udzieleniem, bądź odmową udzielenia dotacji szkołom publicznym prowadzonym na terenie gminy Godkowo przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowe oświadczenie nie rodzi też żadnych faktycznych ani prawnych skutków, które miałyby wpływ na udzielenie i rozliczanie dotacji. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zapisy § 2 ust. 3 uchwały Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Godkowo z dnia 26 listopada 2015 r. stanowią istotne naruszenie postanowień art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2015 r. sygn. akt II GSK 953/14 zauważono, że akty prawa miejscowego nie mogą wykraczać poza ustawową delegację, ani nakładać więcej obowiązków, niż przewiduje ustawa. W tym wypadku, nakładanie obowiązków wykraczających poza regulacje ustawy nie tylko przekracza zakres delegacji do wydania aktu prawa miejscowego, ale i narusza zakres obowiązków zawartych w samej ustawie. W państwie prawa organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa (art. 7 Konstytucji RP). Zadania i kompetencje, sposób ich wykonywania oraz więzi między podmiotami administracji publicznej są uregulowane prawnie. Realizując kompetencję organ musi uwzględniać treść normy ustawowej. Odstąpienie od tej zasady z reguły stanowi istotne naruszenie prawa. Zarówno w doktrynie, jak również w orzecznictwie, ugruntował się pogląd dotyczący wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, że normy kompetencyjne (upoważniające) powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Niedopuszczalnym jest dokonywanie wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wprowadzanie kompetencji w drodze analogii (patrz wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 211/13, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 października 2012 r. sygn. akt I SA/Rz 895/12).Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby postanowiło, jak w sentencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

Z-ca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie


Bogdan Gaber

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama