| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/152/16 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 15 lipca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446.) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (Dz. U. z 2015 r. pod poz. 87) Rada Gminy Dźwierzuty, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dźwierzuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2) częstotliwość ich odbierania

3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje:

1) Zmieszane odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, będą odbierane, co najmniej dwa razy w miesiącu.

2) Selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, będą odbierane, co najmniej jeden raz w miesiącu.

3) System selektywnego zbierania odpadów obejmuje następujące frakcje:

a) przeterminowane leki chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

g) odzież i tekstylia,

h) odpady zielone i kuchenne, ulegające biodegradacji.

i) papier i tektury,

j) szkło

k) tworzywa sztuczne,

l) metale

4) Pojemniki MGB 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Dźwierzuty tj. opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych i papieru - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

5) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

6) Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach i placówkach służby zdrowia na terenie gminy Dźwierzuty.

7) Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów, punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach oświatowych, placówkach handlowych i innych obiektach użyteczności publicznej.

8) Zużyte opony mogą być przekazywane razem ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych.

9) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy przekazać do punktów zbierania, zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, lub przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych.

10) Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót prowadzonych we własnym zakresie, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w workach foliowych lub specjalnie przygotowanych przez prowadzącego prace pojemnikach uniemożliwiających pylenie, a odbiór tych odpadów odbywa się w sposób i w terminach uzgodnionych z odbiorcą odpadów,

2. Od właścicieli należy odebrać każdą ilość zgromadzonych odpadów komunalnych.

§ 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - po jego uruchomieniu będzie możliwość dostarczania tam odpadów selektywnie zebranych.

§ 4. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy Dźwierzuty, przy ul. Niepodległości 6, pok. 24, lub drogą elektroniczną na adres: odpady@ug-dzwierzuty.pl

2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

§ 5. Tracą moc uchwała rady Gminy Dźwierzuty Nr XXI/174/12 z dnia 28 grudnia. 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »