| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/147/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493; z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołuje
i odwołuje Burmistrz na podstawie zarządzenia.

§ 2. Odwołanie członka zespołu następuje w wyniku utraty pracy w instytucji delegującej.

§ 3. Organizację pracy Zespołu, oraz sposób i warunki funkcjonowania określa Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr IV/53/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie trybu
i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Szymański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/147/2012
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 25 stycznia 2012 r.

REGULAMIN

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 1. Postawnowienie ogólne.

1) regulamin ustala tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;

2) w skład Zespołu wchodzą powołani przez Burmistrza Choszczna przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

3) osoby wchodzące w skład Zespołu współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe;

4) kadencja Zespołu trwa trzy lata;

5) zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach;

6) w skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw;

7) członkowie zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, dotyczące stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń, a także innych orzeczeń wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą.

§ 2. Funkcjonowanie Zespołu Interyscyplinarnego

1) Zespół działa przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie

2) Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu zespołu spośród jego członków;

3) Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadzej niż raz na trzy miesiące;

4) Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się
w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie;

5) Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem Choszczna
a przedstawicielami instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy
z dnia 10 czerca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

6) Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie;

7) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych;

8) Członkowie Zespołu oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkiej informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań w ramach pracy Zespołu.

9) Obowiązek o którym mowa w pkt 8 rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa
w Zespole oraz grup roboczych,mają tu również zastosowanie przepisy o przetwarzaniu danych wrazliwych;

10) Ze spotkań Zespołu sporządza się protokół i listę obecności, które stanowią dokumentację Zespołu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »