reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/72/2012 Rady Gminy Brzeżno

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno w roku 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591, zmiany: w 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984, z 2003 r. Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ; z 2004r.Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172 poz.1441; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111,; z 2009r. Nr 223, poz.1458, Nr 52, poz.420, z 2010r. Nr157, poz.1241, Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 40 poz.230, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281,149 poz.887) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 zmiany; w 2004r. Nr 69 poz.625, Nr 92.poz.880, Nr 96 poz.959, z 2005r. Nr 33 poz.289, Nr 175 poz.1462, z 2006r. Nr 249 poz.1830, z 2008r. Nr 199 poz.1227, z 2009r. Nr 18 poz.97, Nr 79 poz.668, Nr 92 poz. 753, z 2010r. Nr 47 poz.278 z 2011r. Nr 230 poz. 1373), po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdwinie, Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Świdwinie i Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 43 "CYRANKA" w Świdwinie Rada Gminy Brzeżno uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się "Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno na 2012 rok" w brzmieniu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/144/05 Rady Gminy Brzeżno z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej JANAS


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/72/2012
Rady Gminy Brzeżno
z dnia 30 marca 2012 r.

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Brzeżno na 2012r.

Gminny program opieki nad zwierzętami ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Brzeżno,

§ 1. Ilekroć jest mowa w programie o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dn.21.08.1997r. o ochronie zwierząt;

(Dz .U. z 2003r. Nr 106, poz.1002. z późn. zmn.)

2. właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Brzeżno,

posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszym programie;

3. opiekunie - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór i opiekę nad

zwierzęciem na terenie Gminy Brzeżno;

4. opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje opiekę nad

zwierzęciem lub zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Brzeżno;

5. schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko, z którym to gmina ma podpisaną

umowę;

6. zwierzęta bezdomne - zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się

lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

7. zwierzęta domowe - zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego

domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka

w charakterze jego towarzysza;

8. zwierzęta gospodarskie - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu

przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

9. kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące

na wolności(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

10. traktowanie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem - przedsiębranie przez sprawce

działań charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w

sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacja na zwiększenie rozmiaru

cierpień i czasu ich trwania,

11. uwięź - rozumie się przez to wszelkie urządzenia mechaniczne krępujące swobodę ruchów zwierzęcia, w zakresie możliwości przemieszczania się ponad ustalony zakres, jak też niektóre urządzenia do kierowania ruchami zwierzęcia w sposób zamierzony przez człowieka.

§ 2. Celem programu.

Głównym celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz

przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno. Program jest wyrazem

wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na gminy a jego cel realizowany jest

poprzez podejmowanie działań takich jak:

1. zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez

intensywną sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt, a także usypianie ślepych

miotów.

2. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie

nowych właścicieli. W przyszłych latach Gmina udostępni gablotę na ogłoszenia

o adopcjach zwierząt.

3. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt

oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na

właścicielach i opiekunach zwierząt.

4. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez wprowadzenie innego oznakowania

zwierzęcia - umieszczenie przy obroży informacji z aktualnym numerem telefonu,

blaszki z wygrawerowanymi danymi właściciela lub każda inna forma ułatwiająca

identyfikację zwierzęcia i jego właściciela.

§ 3. Realizacją działań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi przeciwdziałania

bezdomności zwierząt odbywa się przy wzajemnej współpracy:

1. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we

współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej.( z którą Gmina Brzeżno zawrze

umowę na świadczenie usług weterynaryjnych)

2. Schronisko dla zwierząt - z którym gmina ma zawartą umowę.

3. placówki oświatowe (szkoła- dzieci i młodzież) poprzez aktywne uczestnictwo

w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców.

4. Strażą Gminną, Policją, Strażą Pożarną, Dzierżawcami obiektów łowieckich.

5. Inspektor ochrony środowiska Gminy Brzeżno poprzez pełnienie koordynatora działań

dotyczących ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych.

§ 4. Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierząt na terenie Gminy Brzeżno polega na:

1. zapewnieniu opieki weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zabranym z terenu gminy oraz zwierząt które utraciły właściciela ( w szczególności psom i kotom), a także w przypadku zgłoszenia przez mieszkańca gminy o fakcie napotkania zwierzęcia chorego lub rannego do Straży Gminnej, Policji lub organizacji społecznej zajmującej się pomocą zwierzętom. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2. zapewnienie miejsc wszystkim zwierzętom pozostających bez właściciela lub odebranych na skutek zaniedbań i innych działań określonych w Ustawie o ochronie zwierzątw schronisku dla zwierząt.

3. poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt,lub prowadzenie akcji i propagowanie postaw, mających na celu zachęcanie mieszkańców do dokonywania adopcji.

4 . dokonywaniu usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów wolnożyjącvch

zebranych z gminy Brzeżno.

5. edukacji mieszkańców Gminy Brzeżno w zakresie kształtowania prawidłowych

postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków

spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt, a także wprowadzenie

wszelkich mechanizmów zachęcających do adopcji.

6. podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie

z przepisami Ustawy o Ochronie Zwierząt.

8. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt

gospodarskich, które uciekły, zagubiły się oraz zwierząt bezdomnych lub zwierząt

odebranych w wyniku interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt

niezgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zwierząt - gospodarstwo rolne Jan

Kopeć położone w miejscowości Pęczerzyno. Szczegółowe warunki realizacji

zadania regulować będzie zawarta umowa.

9. pozyskiwanie wolontariuszy na terenie Gminy Brzeżno.

§ 5. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów wykonywane będą na następujących zasadach:

1. Gmina Brzeżno pokrywa całkowity koszt sterylizacji lub kastracji lub usypiania

ślepych miotów żyjących na wolności.

2. Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów kotów żyjących na wolności

wykonywane będą na terenie leczniczy weterynaryjnej, z którą Gmina Brzeżno zawrze

umowę na świadczenie usług weterynaryjnych,

3. Po wykonaniu zabiegu i kilkudniowej rekonwalescencji koty będą wypuszczane

w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach

umieszczone w schronisku.

§ 6. Edukacja mieszkańców Gminy Brzeżno w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

1. 1 . zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia

do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych

z humanitarnym traktowaniem zwierząt, oraz ich prawidłową opieką,

2. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy przy

współudziale Organizacji Pozarządowych i Straży Gminnej na temat humanitarnego

traktowania zwierząt, opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego

zwierzęcia,

3. Gmina Brzeżno w ramach Programu prowadzić będzie we współpracy z organizacjami

pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej

opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji

i kastracji , a także adopcji zwierząt bezdomnych.

4. zachęcanie do wolontariatu.

§ 7. Podmioty odpowiedzialne za realizację Programu:

1. Podmiotami zaangażowanymi w realizację Programu na terenie Gminy będą:

- Urząd Gminy w Brzeżno

- Straż Gminna oraz

- organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Na terenie Powiatu swoją siedzibę ma organizacja zajmująca się ochroną zwierząt -Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Odział Świdwin, ul. Szczecińska 43,

78-300 Świdwin.

§ 8. Zadania priorytetowe.

1. Istotnym zagadnieniem jest sprawne i skuteczne odławianie zwierząt bezdomnych.

Odławianie zwierząt bezdomnych i zapewnienie im miejsca w schronisku należy do obowiązkowych zadań własnych Gminy. Gmina podejmuje działania zmierzające do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Zabronione jest odławianie zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku, chyba, że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

2. Używane przy odławianiu zwierząt metody i urządzenia nie powinny stwarzać zagrożenia

dla zwierząt bezdomnych ani narażać ich na cierpienie lub ból.

3. Odławianie i przewożenie zwierzątdo schroniska będzie zadaniem Straży Gminy.

4. Kształtowanie świadomości społeczeństwa w kwestii właściwej opieki nad zwierzętami.

5. Uświadomienie mieszkańcom Gminy, że problem bezdomności zwierząt występuje na ich

terenie oraz określenie jak można mu zapobiec. Jednym ze sposobów ograniczających

problem bezdomności zwierząt jest poddanie czworonogów zabiegom

sterylizacji/kastracji.

6. Promocję i zachęcanie mieszkańców do adopcji zwierząt bezdomnych gdyż adopcja

stanowi najskuteczniejszy sposób zapobiegania bezdomności zwierząt.

§ 9. Źródła finansowania i sposób wydatkowania

Program realizowany będzie z funduszy Gminy Brzeżno zapisanych w budżecie jednostki na rok 2012 dział 900 rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt w kwocie: 7.000 zł. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na realizację zadania wynikające z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację

do inspektora ochrony środowiska Gminy Brzeżno. Wzór deklaracji stanowi załącznik

nr 1 do niniejszego programu.

2. 2 . Osoba lub jednostka chcąca skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych

kotów /psów/ lub uśpienia ślepych miotów obowiązana jest uzyskać skierowanie

od inspektora ochrony środowiska Gminy Brzeżno. Wzór wniosku o udzielenie

skierowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego programu, natomiast wzór skierowania

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego programu.

3. Interwencja na obszarze Gminy Brzeżno w sprawie zgłoszeń dotyczących zwierząt

bezdomnych będzie podejmowana przez pracowników Urzędu Gminy Brzeżno wraz

z funkcjonariuszami Staży Gminnej lub Policji po otrzymaniu zgłoszenia. W momencie,

kiedy pojawią się sygnały odnośnie niehumanitarnego traktowania zwierząt, zostanie

każdorazowo o tym problemie poinformowana Straż Gminna oraz organizacja społeczna

działająca na rzecz zwierząt, których zadaniem będzie interwencja i wyjaśnienie

zgłoszenia. Dodatkowo Gmina , w razie pojawienia się skargi mieszkańców dotyczących

błąkających się zwierząt, a posiadających wiadomych właścicieli, prowadzić będzie

kontrole, sprawdzając jednocześnie czy nie są łamane prawa zwierząt.

4. Zabiegi sterylizacji/kastracji dla zwierząt posiadających właścicieli w 2012 roku nie będą

dofinansowane z budżetu Gminy.

Załącznik Nr 1

do Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

na 2012r. Gminy Brzeżno

Brzeżno, dnia.............................

Urząd Gminy w Brzeżnie

Brzeżno 50

78-316 Brzeżno

DEKLARACJA

OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT

Imię i nazwisko
opiekuna społecznego zwierząt

Adres zamieszkania numer telefonu

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich
liczba i płeć

Miejsce przebywania zwierząt

Forma udzielonej zwierzętom opieki

Informacje dodatkowe /np. informacja o

konieczności wykonywania zabiegów: sterylizacji

lub kastracji zwierząt lub usypianie ślepych

miotów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zmn)

............................................... .................................................................

miejscowość, data podpis opiekuna społecznego zwierząt

Załącznik nr 2

do Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt

na 2012r. Gminy Brzeżno

Brzeżno, dnia.....................

Urząd Gminy w Brzeżnie

Brzeżno 50

78-316 Brzeżno

Wniosek o uzyskanie skierowania

na zabieg sterylizacji/kastracji* bezdomnych kotów

lub uśpienie ślepych miotów*

w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnych zwierząt na 2012 r."

Imię i nazwisko

lub nazwa jednostki zgłaszającej

Adres zamieszkania
lub siedziba
numer telefonu

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu
(szt.)

Rodzaj zabiegu: sterylizacja (szt)
kastracja (szt)
uśpienie ślepego miotu (szt)

Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe


UWAGA! Gmina Brzeżno ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji oraz usypiania ślepych miotów kotów bezdomnych!

W pierwszej kolejności na zabiegi będą kierowane zwierzęta, które doprowadzone zostaną do lecznicy przez osoby/jednostki zgłaszające!

Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów starylizacji/kastracji bezdomnych kotów oraz usypiania ślepych miotów jest ograniczona!

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie potwierdzające, że koty kierowane do zabiegu są kotami bezdomnymi wydane np.

przez zarządcę lub administratora nieruchomości, Schronisko dla Zwierząt lub Straż dla Zwierząt.

2. W przypadku zgłoszenia ślepego miotu należy uzasadnić przyczynę wykonania zabiegu - usypianie ślepych miotów dokonywane będzie w sytuacji wyjątkowych, np. w przypadku choroby zwierząt.

3. Deklarację doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Gminę Brzeżno, w której

dokonany zostanie zabieg oraz odebranie zwierząt z lecznicy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.

.................................................. ...............................................................

miejscowość, data podpis Wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

do Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na 2012r Gminy Brzeżno

Brzeżno, dnia...........................

SKIEROWANIE
NA ZABIEG STERYLIZACJII/KASTRACJI* BEZDOMNYCH KOTÓW
LUB UŚPIENIE ŚLEPYCH MIOTÓW*

W ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na 2012"

Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez:...................................................................

na zabieg sterylizacji/kastracji* lub uśpienie ślepego miotu*, który wykonany zostanie

w .........................................

Ilość zwierząt do zabiegu:.............szt.

Rodzaj zabiegu: sterylizacja:...............szt.

kastracja : ...............szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez:........................................................................

Po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zwierzęta zostaną odebrane przez:................

.........................................................

....................................................................

podpis przedstawiciela Gminy Brzeżno

wydającego skierowanie

Oświadczam, że zgłoszenie przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* lub usypiania ślepych miotów koty są kotami bezdomnymi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeżno zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zmn.)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama