reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/140/12 Rady Miejskiej w Chociwlu

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2013 - 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje.

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chociwel na lata 2013 - 2017, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Krzysztof Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/140/12
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 26 września 2012 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA

MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOCIWEL NA LATA 2013-2017

Rozdział 1.

Wprowadzenie

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uchwalony przez radę gminy w kształcie określonym przez art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stanowi formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

2. Wieloletni program zawiera zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem, a jednocześnie daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich, bieżących decyzji operacyjnych.

3. Program wprowadza planową politykę dotyczącą gminnego zasobu, stanowioną na okres kilku lat, dla której punktem wyjścia są prawdziwe dane o zasobach, ich stanie, potrzebach, ale przy uwzględnieniu realnych możliwości gminy.

4. Zgodnie z ustawą wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chociwel został opracowany na pięć kolejnych lat i obejmuje w szczególności.

a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

b) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

c) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

d) analizę potrzeb w zakresie remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

e) przewidywane koszty utrzymania zasobu lokalowego Gminy Chociwel w latach 2013- 2017 oraz źródła finansowa gospodarki mieszkaniowej,

f) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chociwel.

5. Ustala się następujące podstawowe założenia programu:

a) racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Chociwel,

b) prywatyzacja zasobu mieszkaniowego w uzasadnionych finansowo i organizacyjnie przypadkach,

c) pozyskiwanie środków na rzecz mieszkalnictwa.

6. Gmina w okresie objętym programem będzie powiększać pule mieszkań przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających dochody na poziomie uniemożliwiającym rozwiązanie problemu mieszkaniowego we własnym zakresie.

Rozdział 2.

Definicje

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. programie - należy przez to rozumieć wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chociwel na lata 2013 - 2017,

2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Chociwel,

3. Burmistrzu lub organie wykonawczym gminy - należy przez to rozumieć Burmistrza Chociwla,

4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z dnia 07.02.2005 r ze zm.),

5. wspólnocie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu art. 6 z dnia 24 czerwca 1994 r. ustawy o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. poz. 903 ze zm.).

Rozdział 3.

Istniejący stan faktyczny w zakresie wielkości i stanu zasobu

Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 5.860,59 m2 z czego:

w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy - 1.174,82 m2,

w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy - 4.685,77 m2.

Łączna powierzchnia lokali użytkowych stanowiących własność Gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 1012,21 m2.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gmina dysponuje dziewięcioma lokalami socjalnymi położonymi w Lisowie nr 20 o powierzchni ogółem 409,66 m2.

Struktura wiekowa budynków i lokali wchodzących w skład gminnego zasobu prezentuje się następująco: (tabela 1 i 2).

Tabela 1

Budynki stanowiące wyłączną własność Gminy

l.p.

Wiek budynków

Liczba budynków

Pow. w m2

Liczba lokali

1

wybudowane przed 1945r.

8

1174,82

23

2

wybudowane po roku 1945

0

0

0

Tabela 2

Budynki stanowiące współwłasność Gminy (wspólnoty mieszkaniowe)

l.p.

Wiek budynków

Liczba budynków

Pow. lokali komunalnych w m2

Liczba lokali komunalnych

1

wybudowane przed 1945r.

48

4391,78

91

2

wybudowane po roku 1945

5

293,99

5

Liczba lokali w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosiła 23, natomiast liczba lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy wynosiła 96.

Na terenie Gminy znajduje się 61 budynków, w których zlokalizowane są lokale gminne, w tym 8 budynków stanowiących wyłączną własność Gminy oraz 53 budynki należące do wspólnot mieszkaniowych.

Średnia wielkość lokalu mieszkalnego w zasobie wynosi 49,25 m2.

Wyposażenie lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego w media prezentuje tabela nr 3 .

Tabela 3

Wyposażenie w media lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

l.p.

Rodzaj urządzenia lub instalacji

Liczba lokali

1

wodociąg sieciowy

119

2

kanalizacja

89

3

gaz przewodowy

-

4

centralne ogrzewanie

3

5

centralna ciepła woda

3

Rozdział 4.

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu

W chwili obecnej stawki czynszu w lokalach komunalnych są zróżnicowane ze względu na standard lokali i ulegają obniżeniu w oparciu o czynniki ujęte w kategoriach zaszeregowania lokali.

Zestawienie kategorii lokali i stawek czynszu przedstawia tabela nr 4.

Legenda do tabeli nr 4

/1/ peryferyjna strefa dotyczy ulicy Warszawskiej oraz wsi

/2/ budynki o stanie technicznym powyżej przeciętnej to budynki przejęte od Fabryki Domów przy ul. Wojska Polskiego oraz przy H. Dąbrowskiego

/3/ budynki o stanie technicznym poniżej przeciętnej to budynki przy ul.: Dworcowa 4, Wolności 1, Rynkowa 2, Warszawska 26, Kamienna 3

/4/ lokale usytuowane na parterze lub piętrze

/5/ lokale o suterenach, na poddaszach, zaadaptowane z budynków gospodarczych

tabela 4

Usytuowanie lokalu w budynku

Niekorzystne /5/

-10

0,095

0,80

0,0649

0,0495

0,0341

Korzystne /4/

+10

0.095

0,080

0,0649

0,0495

0,0341

Stan techniczny budynku

Poniżej przec. /3/

-10

0,095

0,080

0,0649

0,0495

0,0341

Przeciętna

0

-

-

-

-

-

Ponad przec. /2/

+10

0,095

0,080

0,0649

0,0495

0,0341

Strefa

Peryferyjna /1/

90

0,855

0,7227

0,3829

0,4455

0,3069

Centralna

110

1,045

0,8833

0,7139

0,5445

0,3751

%
Baza

100

86

73

59

45

31

Stan wyposażenia lokali w instalacje

Lokale o współczesnym standardzie z c.o. W nowym budownictwie

Lokale wyposażone we wszystkie urządzenia z c.o.

- z łazienką i wc bez c.o.

- tylko z wc lub łazienką

- tylko z wod.-kan.

-bez wod.kan.

Zakłada się utrzymanie dotychczasowego podziału kategorii lokali mieszkalnych opartego na standardzie poszczególnych lokali.

Stawka bazowa czynszu w roku 2011 wynosiła 2,73 zł/m2.

Uśredniona stawka czynszu wyliczona na podstawie wszystkich kategorii zaszeregowania wynosiła 2,07 zł/m2.

Nominalna wysokość czynszu (z pominięciem opłat za media) dla uśrednionej wysokości czynszu 2,07 zł/m2 wynosi 136.807,60 zł, co oznacza, iż uśredniony czynsz (nie uwzględniający opłat za media) za lokal mieszkalny w zasobie Gminy wynosi 101,95 zł miesięcznie i 1223,40 zł rocznie. Jednakże faktyczne wpływy z czynszów są mniejsze z powodu niskiej ściągalności i nieregularnych płatności.

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2011 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w Województwie Zachodniopomorskim w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 30 września 2011 r. wynosi 3.441 zł. Pożądana wielkość czynszu wynosi rocznie 3% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, tj. 103,23 zł/m2 rocznie (8,60 zł/m2 miesięcznie). W chwili obecnej stawka czynszu za lokal mieszkalny w zasobie mieszkalnym Gminy Chociwel stanowi 0,95 % wartości odtworzeniowej lokalu.

Planowanie zmiany wysokości czynszu mogą spowodować (przy założeniu realizacji podwyżek czynszu w maksymalnej wysokości) uzyskanie w 2017 r. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej na poziomie 1,85 % obecnej wartości. Należy jednak przyjąć, iż wskaźnik ten w rzeczywistości nie osiągnie przyjętego poziomu z uwagi na rosnące koszty w budownictwie i przewidywany dalszy i bardziej dynamiczny wzrost wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków.

Wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu będzie podnoszona maksymalnie o 10%, z częstotliwością co 12 miesięcy. Oznacza to, że w poszczególnych latach stawka czynszu będzie wynosić poniżej:

Do kalkulacji przyjęto zasadę, iż stosunek stawki czynszu podstawowego do stawki czynszu średniego pozostanie na niezmienionym poziomie w stosunku do danych

z 2011 r.

Rok bazowy 2011 r.

stawka bazowa czynszu 2,73 zł za 1m2 powierzchni lokalu,

średnia stawka czynszu 2,07 zł za 1 m2 powierzchni lokalu (76% stawki bazowej),

stawka najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym - 1,46 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.

Stawka bazowa czynszu za lokal mieszkalny:

rok 2012 3,28 zł,

rok 2013 3,61 zł,

rok 2014 3,97 zł,

rok 2015 4,37 zł,

rok 2016 4,81 zł,

rok 2017 5,29 zł.

Maksymalna stawka średnia czynszu za lokal mieszkalny:

rok 2012 2,49 zł,

rok 2013 2,74 zł,

rok 2014 3,02 zł,

rok 2015 3,32 zł,

rok 2016 3,66 zł,

rok 2017 4,02 zł.

Czynsz w lokalach socjalnych będzie ustalony na poziomie 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Prognozowana stawka czynszu za lokal socjalny:

rok 2012 0,88 zł,

rok 2013 0,97 zł,

rok 2014 1,07 zł,

rok 2015 1,18 zł,

rok 2016 1,30 zł,

rok 2017 1,43 zł.

Rozdział 5.

Planowana sprzedaż lokali w latach 2013- 2017

Z gminnego zasobu lokalowego Gminy Chociwel w latach 2008 - 2011 sprzedano 29 lokali o średniej powierzchni 58,81 m2. Dane te posłużyły do oszacowania zmiany wielkości zasobu we wskazanych latach.

Przyjęto założenie, iż w 2012 r. sprzedanych zostanie 40 lokali mieszkalnych dzięki systemowi bonifikat. Natomiast w kolejnych latach sprzedaż roczna będzie się kształtować na następującym poziomie:

rok 2013 8

rok 2014 7

rok 2015 6

rok 2016 6

rok 2017 5

Dla celów kalkulacji przyjęto średnioroczną planowaną sprzedaż na poziomie 10%.

Rozdział 6.

Analiza potrzeb remontowych oraz plan remontów i modernizacji

Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków stanowiących własność i współwłasność (wspólnoty mieszkaniowe) gminy, w latach 2013 - 2017 prezentują

tabele nr 5 i 6. Wartości wskazane w tabeli odzwierciedlają nakłady, jakie należałoby ponieść, by zasób utrzymać w stanie niepogorszonym oraz wykonać inne niezbędne prace oraz wykonać remonty kapitalne substancji mieszkaniowej w przypadkach koniecznych.

Dokonując alokacji potrzeb remontowych na poszczególne lata obowiązywania programu przyjęto założenie równomierności kosztów. Założenie to uwzględnia fakt sukcesywnego zmniejszania się wielkości zasobu w wyniku przyjętego planu sprzedaży, przy jednoczesnym relatywnie ponad proporcjonalnym wzroście potrzeb remontowych pozostałej części zasobu, spowodowanej faktem, iż w gestii Gminy będzie pozostawał zasób o coraz niższym standardzie i stanie technicznym.

Tabela 5

Potrzeby remontowe w budynkach komunalnych w zł.

l.p.

zakres remontu

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

łącznie

1

Wymiana okien i drzwi

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

2

Wymiana pieców kaflowych i kuchni

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

3

Bieżące konserwacje

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000

Łączne koszty remontów 23 mieszkań gminnych szacowane są na kwotę 60.000 zł., w tym:

- wymiana okien i drzwi - 25.000 zł,

wymiana pieców i kuchni - 25.000 zł,

bieżące konserwacje - 10.000 zł.

Tabela 6

Potrzeby remontowe w budynkach funkcjonujących wspólnot mieszkaniowych w zł.

l.p.

zakres remontu

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

łącznie

1

Remonty dachów

35.600

35.600

35.600

35.600

35.600

178.000

2

Malowanie klatek schodowych

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

14.000

3

Wymiana okien

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

40.000

4

Wymiana pieców kaflowych i kuchni

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

75.000

5

Bieżące konserwacje

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

40.000

Z uwagi na wielkość udziału Gminy we wspólnotach, ciężar finansowy przypadający na potrzeby remontowe wszystkich budynków wspólnot mieszkaniowych w latach 2013 - 2017 szacuje się na ok. 400.000 zł. Trzeba dodać, iż wola realizacji remontu w przypadku wspólnot zależy od podjęcia stosownej uchwały przez właścicieli lokali, tworzących wspólnotę, przedstawić zatem można jedynie szacunki hipotetyczne co do kwot wydatkowanych w latach kolejnych na remonty. Ponadto Gmina czyni starania by zmniejszyć swój udział w budynkach wspólnotowych. Służy temu system bonifikat przy sprzedaży lokali.

Rzeczywiste potrzeby remontowe nie są jednoznaczne z planowanymi wydatkami Gminy, których skala będzie uzależniona od realnych możliwości finansowych Gminy, tym niemniej, zdefiniowanie tych potrzeb jest niezbędne dla uzyskania realistycznego obrazu stosunku gospodarki mieszkaniowej.

Rozdział 7.
Koszty utrzymania zasobu lokalowego Gminy Chociwel

w latach 2013-2017

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Koszty utrzymania zasobów komunalnych obejmują dwa podstawowe elementy:

a) koszty bieżącej eksploatacji budynków i lokali,

b) koszty utrzymania technicznego lokali.

W przypadku nieruchomości wspólnych właściciele lokali mieszkalnych ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz uczestniczą w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Uiszczają także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w formie bieżących opłat. Opłaty te podlegają rozliczeniu po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w cyklach rocznych. Zakłada się, że wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy będą systematycznie wzrastały, co spowodowane jest wzrostem zaliczek eksploatacyjnych i stawek remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Planowane wydatki Gminy na utrzymanie zasobu w kolejnych latach prezentuje tabela nr 7.

Tabela 7

Rzeczywiste koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w

l.p.

Rodzaj kosztu

Rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

1

Wynagrodzenie zarządcy

3.650

3.360

2.990

2.690

2.420

2.180

1.960

2

Koszt energii

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

4.400

3

remonty i bieżące konserwacje

39.580

20.800

71.400

78.540

86.390

95030

104.540

4

Wpłaty na fundusz remontowy

9.580

9.200

7.840

7.280

6.350

5.710

5.140

5

Zakup usług kominiarskich

32.600

32.600

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

łącznie

89.810

70.360

122.630

128.910

135.560

143.320

152.040

Powyższa tabela została opracowana w oparciu o następujące założenia

1) Wynagrodzenie zarządcy w 2011 roku przyjęto na średnim poziomie 0,37 zł/m2

dla zasobu wielkości 748 m2 oraz przy założeniu, iż wielkość zasobu będzie ulegała zmniejszeniu średnio o 10% rocznie.

2) Koszt energii przyjęto jako wartość stałą.

Przyjęto 20%-owy w skali roku wzrost kosztów materiałów oraz kosztów bieżących remontów jednoczesnej konserwacji, przy założeniu jednoczesnego spadku wydatków o 10% wynikającego się ze zmniejszania się wielkości zasobu mieszkaniowego.

3) Wpłaty na fundusz remontowy za lokale gminne we wspólnotach przyjęto w średniej wysokości 0,97 zł/m2, przy założeniu stałej wysokości wpłat oraz spadku wielkości zasobów o 10% rocznie. Jako rok bazowy przyjęto rok 2011, obliczając wielkość według przyjętej stawki, dla wielkości zasobów we wspólnotach 748 m2.

4) Zakup usług kominiarskich przyjęto jako wartość stałą.

Tabela nr 7 nie uwzględnia kosztów nieściągniętych opłat za czynsz i media, ponieważ poziom ściągalności tych opłat będzie uzależniony od skuteczności działań windykacyjnych zarządcy zasobu.

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy Chociwel w latach 2013 - 2017 będą wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz wpływy z tytułu sprzedaży tychże lokali. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą również wpływy z czynszów najmu lokali użytkowych należących do Gminy. Nie planuje się pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej,

Przewiduje się następujące źródła finansowania zasobu mieszkaniowego:

a) czynsze za lokale mieszkalne,

b) czynsze za lokale użytkowe,

c) środki ze sprzedaży lokali,

d) dotacje budżetowe.

Gmina Chociwel nie przewiduje sprzedaży lokali użytkowych ze względu na ich dochodowość i związaną z tym możliwość sfinansowania z tego źródła potrzeb mieszkaniowych.

Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy uwzględnia planowaną sprzedaż lokali o 10% rocznie.

Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu będzie na koniec poszczególnych lat wynosić odpowiednio:

rok 2013 - 3890 m2,

rok 2014 - 3496 m2,

rok 2015 - 3151 m2,

rok 2016 - 2855 m2,

rok 2017 - 2559 m2.

Tabela nr 8 prezentuje prognozę wpływów z czynszu (bez mediów) oraz sprzedaży lokali przy uwzględnieniu obowiązywania średniej stawki czynszu na poziomie określonym w Rozdziale IV. Przyjęto ściągalność czynszów na poziomie 80 %. W oparciu o dotychczasowe wpływy ze sprzedaży lokali przyjęto stałą uśrednioną wysokość wpływów ze sprzedaży w wysokości 1883 zł./lokal.

Tabela 8

Planowane wpływy z czynszów i sprzedaży lokali w zł.

l.p.

Źródła przychodów

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

1

Czynsz (bez mediów)

95.362

93.687

92.013

91.032

88.571

2

Sprzedaż lokali

15.064

13.181

11.298

11.298

9.415

łącznie

110.426

106.868

103.311

102.300

97.986

Przewidywana wielkość zasobu w m2

3890

3496

3151

2855

2559

Rozdział 8.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

Gmina Chociwel wybrała formę realizacji zadania własnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej w drodze powierzenia wykonywania zadania osobom trzecim z uwzględnieniem wymogów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Planuje się realizowanie przedmiotowego modelu zarządzania w całym okresie obowiązywania programu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama