reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/174/2012 Rady Miejskiej w Policach

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 8, art. 10, art. 20 b, art. 20 c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012, Nr 567) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie - 428 zł (stawka podstawowa),z tym że:

- zasilanie pojazdu gazem - 376 zł,

- wiek pojazdu do 5 lat - 323 zł (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis),

- łącznie zasilanie gazem i wiek pojazdu do 5 lat - 270 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 602 zł (stawka podstawowa),z tym, że:

- zasilanie pojazdu gazem - 536 zł,

- wiek pojazdu do 5 lat - 468 zł (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis),

- łącznie zasilanie gazem i wiek pojazdu do 5 lat - 403 zł,

c) powyżej 9 ton - 868 zł (stawka podstawowa), z tym że:

- zasilanie pojazdu gazem - 803 zł,

- wiek pojazdu do 5 lat - 735 zł (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis),

- łącznie zasilanie gazem i wiek pojazdu do 5 lat - 669 zł;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia osi jezdnych, według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 536 zł (stawka podstawowa), z tym że:

- zasilanie pojazdu gazem - 468 zł,

- wiek pojazdu do 5 lat - 403 zł ( stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis),

- łączne zasilanie gazem i wiek pojazdu do 5 lat - 335 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia osi jezdnych, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 403 zł (stawka podstawowa), z tym, że:

- wiek przyczep i naczep do 5 lat - 242 zł (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis);

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 3 ;

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 602 zł (stawka podstawowa), z tym że:

- zasilanie pojazdu gazem - 536 zł,

- wiek pojazdu do 5 lat - 468 zł (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis),

- łącznie zasilanie gazem i wiek pojazdu do 5 lat - 403 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1122 zł (stawka podstawowa), z tym że:

- zasilanie pojazdu gazem - 1043 zł,

- wiek pojazdu do 5 lat - 912 zł (stawka podatkowa stanowiąca pomoc de minimis),

- łączne zasilanie gazem i wiek pojazdu do 5 lat - 762 zł.

§ 2. 1. Zastosowanie stawek podatkowych stanowiących pomoc de minimis, którą jest różnica pomiędzy stawkami podstawowymi, a stawkami preferencyjnymi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. "a", lit. "b", lit. "c", pkt 3, pkt 5, pkt 7 lit. "a", lit. "b",w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego w przypadku środków transportowych już nabytych lub w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.

3. Rozporządzenie komisji (WE) Nr 1998/2006 powołane w § 2 ust. 1 ustanawia limit pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa, a nie na dany sektor działalności. Zatem w przypadku, kiedy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w różnych sektorach, w tym w sektorze transportu drogowego, może otrzymać pomoc de minimis do pułapu 200 000 euro w okresie 3 lat budżetowych, z czego na działalność w sektorze transportu drogowego nie może otrzymać więcej niż 100 000 euro. Pomoc de minimis nie może być udzielana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego (art. 1 ust. 1 lit. "g" rozporządzenia).

4. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o przekroczeniu pułapu określonego w ust. 3, w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do stosowania stawek stanowiących pomoc de minimis.

5. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 4 traci prawo do stosowania stawek podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis od początku roku kalendarzowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.

6. Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do stosowania stawek podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis, traci prawo do pomocy za cały okres, z którego korzystał.

7. Podatnik ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis zobowiązany jest przedłożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

§ 3. Uchwała Nr XIII/89/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych traci moc z dniem 31.12.2012 r.

§ 4. § 4 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Witold Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama