reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 38 194 337 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 36 360 334 zł,

2) dochody majątkowe - 1 834 003 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 44 149 014 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 33 762 514 zł,

2) wydatki majątkowe - 10 386 500 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5 954 677 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 0 zł,

2) zaciąganych kredytów - 5 954 677 zł,

3) zaciąganych pożyczek - 0 zł,

4) spłat udzielonych pożyczek - 0 zł,

5) prywatyzacji majątku - 0 zł,

6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 0 zł,

7) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 0 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 7 827 300 zł,

2) rozchody - 1 872 623 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 50 000 zł,

2) celowe w kwocie - 96 603 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 96 603 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 127 341 zł, z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego - 0 zł,

2) w ramach pozostałych wydatków - 127 341 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 253 291 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 234 650 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 18 641 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

1) przychody - 5 189 281 zł,

2) wydatki - 5 410 343 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwotach:

1) dochody - 0 zł,

2) wydatki - 0 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 5 954 677 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 742 623 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 0 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 1 000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz § 12, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1 076 000 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 881 890 zł,

c) celowe na zadania własne w kwocie - 0 zł,

d) celowe na pomoc innym j.s.t. w kwocie - 0 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1 484 854 zł,

b) podmiotowe w kwocie - 0 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2013 rok ( Załącznik Nr 11) na łączną kwotę - 6 156 500 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 130 000 zł.

6) udzielania stałych bądź jednostkowych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków,

7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sianów do udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom tych jednostek, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w BIP.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIX/225/2012
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama