| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/210/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/122/2007 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 19, poz. 359) wprowadza się zmianę § 1, który otrzymuje brzmienie:

""§ 1. Ustala się górne stawki brutto opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1.

Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych

115,65 zł/m3

2.

Za dzierżawę pojemnika 120 l

3,00 zł/m-c

3.

Za dzierżawę pojemnika 240 /360 l

5,15 zł/m-c

4.

Za dzierżawę pojemnika 1.100 l.

33,82 zł/m-c

5.

Za dzierżawę kontenera 8-15 m3

70,00 zł/tydzień

6.

Opróżnianie koszy ulicznych

5,20 zł /za 1 szt.

7.

Odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (bez zrzutu na oczyszczalnię ścieków)


18,00 zł/1 m3

8.

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

8,33 zł/m3

9.

Opłata roczna za odpady odbierane z działki rekreacyjnej

100,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »