reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/253/2014 Rady Miejskiej w Cedyni

z dnia 4 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r,. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 132, poz. 1378) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX1X/233/2013 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 października 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 poz. 3719) sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:

1. po § 1 ust. 2 lit. b dodaje się tiret 1 w brzmieniu:

- "wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".

§ 2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 ust. 2 lit. b Uchwały Nr XX1X/233/2013 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 października 2013 r., a stawką preferencyjną określoną w niniejszej uchwale. Pomoc o której mowa w § 1 ust. 1 tiret 1 jest pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.). Podmiot może uzyskać pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 tiret 1, jeżeli ogólna kwota pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekroczy równowartości 200.000 euro brutto, a w sektorze transportu drogowego 100.000 euro brutto.

§ 3. Określa się wymagane dane i dokumenty, które podmiot ubiegający się o pomoc określoną w §1 ust. 1 tiret 1 winien przedłożyć:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Zakres w/w informacji określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r., poz. 276).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cedyni.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni


Leon Ślawski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama