| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/250/2014 Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz. 1318) - uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody i wydatki budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 184.451,08 zł następująco:

1) ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

- w dziale 700

- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- 10.000,00 zł

- w dziale 700

- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- 87.584,48 zł

- w dziale 756

- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorial-nego na podstawie ustaw, § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej


- 25.000,00 zł

- w dziale 758

- Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa- 29.446,00 zł

- w dziale 801

- Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- 30.199,00 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0900 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze-niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 32,40 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzys-tanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 476,76 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, § 0690 - Wpływy z różnych opłat


- 1.712,44 zł

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 700

- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 4270 - Zakup usług remontowych


- 94.000,00 zł

- w dziale 700

- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność, § 4300 - Zakup usług pozostałych


- 3.000,00 zł

- w dziale 750

- Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 25.432,92 zł

- w dziale 754

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- 10.000,00 zł

- w dziale 801

- Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

- 30.199,00 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze-niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 476,76 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze-niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 32,40 zł

- w dziale 852

- Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (komputery dla OPS)- 3.500,00 zł

- w dziale 900

- Gospodarka komunalna i ochrona, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe


- 1.500,00 zł

- w dziale 921

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia- 10.210,00 zł

- w dziale 926

- Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wał na boisko sportowe)- 6.100,00 zł

§ 2. Dokonać przesunięć w planie wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych na ogólną kwotę 20.000,00 zł następująco:

1) ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 801

- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja szkoły- 20.000,00 zł

2) ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

- w dziale 600

- Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ul. Poznańskiej- 20.000,00 zł

§ 3. § 3 . Zmienia się załącznik Nr 9 - "Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2014 roku" - do Uchwały Nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 10 - "Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku" - do Uchwały Nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia
30 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Terebecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »