| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/337/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2014

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na rok 2014.

2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) schronisku, należy rozumieć schronisko dla zwierząt w Sosnowicach prowadzone przez gminę Golczewo.

2) stowarzyszeniu, należy rozumieć stowarzyszenie, którego statutowym celem jest między innymi opieka nad zwierzętami.

3. Koordynatorem programu jest Burmistrz Nowogardu.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

§ 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 3. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Nowogard realizują:

1) Burmistrz Nowogardu poprzez odłowienie zwierząt bezdomnych oraz umieszczenie w schronisku, a także poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich.

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Burmistrz Nowogardu poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących w sytuacji gdy zdobycie pożywienia przez koty jest utrudnione,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub przedstawiciela urzędu.

2) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Nowogard realizuje Burmistrz Nowogardu poprzez zlecenie świadczenia usług podmiotom posiadającym specjalistyczny sprzęt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt jest realizowana przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów.

5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania właścicieli i oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Burmistrz Nowogardu poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania właścicieli między innymi umieszczanie ogłoszeń o możliwości adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu oraz w biuletynie samorządowym wydawanym przez gminę,

3) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

6. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegu usypiania,

2) Burmistrz Nowogardu poprzez zlecenie świadczenia usług lekarzowi weterynarii.

7. Gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsca zwierzętom gospodarskim w 2014 r. jest gospodarstwo rolne Henryka Majdzińskiego w miejscowości Lestkowo 13, gmina Nowogard.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Burmistrz Nowogardu poprzez zlecenie świadczenia usług gabinetom weterynaryjnym znajdującym się na terenie gminy Nowogard w porozumieniu z Zachodniopomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 4. Burmistrz Nowogardu w ramach programu prowadzi we współpracy z jednostkami jemu podległymi oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji i znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań wynikających z programu określa budżet gminy Nowogard na kwotę 85.000,00 zł. Kwota ta została podzielona w następujący sposób:

1) ochrona zwierząt - 45.000,00 zł

2) dofinansowanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach - 40.000,00 zł.

2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Burmistrz Nowogardu w ramach programu prowadzi we współpracy z jednostkami jemu podległymi oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne między innymi w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji, kastracji i znakowania, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Przewodniczący Rady


Antoni Bielida

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »