reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr Nr XLIII/247/14 Rady Gminy Biesiekierz

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm. ), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 406 ), art. 11 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( j.t. Dz.U. z 2012r. poz.642 ze zm. ) - Rada Gminy w Biesiekierzu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik do Uchwały Nr V/ 42 / 07 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 23 marca 2007 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz ( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 56, poz.897 z dnia 14 maja 2007 r. ).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Balcerzak


Załącznik do Uchwały Nr Nr XLIII/247/14
Rady Gminy Biesiekierz
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

2. Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której Organizatorem jest Gmina Biesiekierz. Podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest Biesiekierz, a terenem działania Biblioteki Gmina Biesiekierz

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w imieniu Organizatora sprawuje Wójt Gminy.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 4. 1. Celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, w tym:

a) księgozbioru (literatura piękna dla dorosłych, literatura piękna dla dzieci, literatura naukowa i popularnonaukowa, wydawnictwa informacyjne),

b) czasopism,

c) zbiorów specjalnych.

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie bibliografii regionalnej a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

4) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności w zakresie bibliografii regionalnej,

5) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych

6) koordynacja działalności Filii i Punktów Bibliotecznych na terenie Gminy w zakresie udostępniania zbiorów,

7) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej,

8) badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia filii oraz formułowanie i przedstawianie organizatorowi propozycji zmian w tym zakresie,

9) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Biesiekierz,

10) działalność wystawiennicza,

11) podejmowanie innych działań wynikających z realizowanych przez Bibliotekę celów.

Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 5. 1. Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Biesiekierz na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. Dyrektor podlega Wójtowi Gminy, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki.

4. Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

1) wykonywanie funkcji pracodawcy - kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Bibliotece pracowników,

2) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami i samodzielnymi stanowiskami pracy,

3) gospodarowanie środkami finansowymi,

4) gospodarowanie mieniem,

5) przedkładanie Organizatorowi planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.

§ 6. 1. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno - edukacyjnych użytkowników. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Biblioteka Główna, Biesiekierz 13,

2) Filia Biblioteczna, Stare Bielice 61,

3) Filia Biblioteczna, Świemino 17.

2. W zakresie działalności filii mieści się przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności kulturalno-edukacyjnej.

3. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Punkty Biblioteczne, Koła Przyjaciół Biblioteki, towarzystwa i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Biesiekierz.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 8. Biblioteka gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 9. Działalność finansowa Biblioteki prowadzona jest na podstawie planu finansowego ustalonego przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 10. 1. Źródłami finansowania Biblioteki są:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Organizatora,

2) dotacje celowe z budżetu państwa,

3) najem i dzierżawa składników majątkowych,

4) sprzedaż wydawnictw własnych,

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

6) inne źródła.

2. Źródłami finansowania Biblioteki mogą być opłaty wskazane w art. 14 ust. 2 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829.)

§ 11. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków finansowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób - Dyrektora Biblioteki i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829 ).

§ 13. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według wzoru: "Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 13".

§ 14. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama