reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/290/14 Rady Gminy Kozielice

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami ) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kozielice lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ do udzielania tych ulg.

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności mających charakter cywilnoprawny powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należności - oznacza to przypadającą od dłużnika, według stanu na dzień stosowania ulgi, kwotę należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami jej dochodzenia,

2) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

3) przedsiębiorcy - oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną.

4) wierzycielu - oznacza to Gminę Kozielice lub jednostkę mu podległą,

5) udzielenie ulgi - oznacza to umorzenie należności, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności.

§ 3. 1. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu w sytuacji, gdy:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust.1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust.1 może nastąpić po wnikliwym rozpoznaniu wszystkich okoliczności sprawy, w oparciu o zgromadzone przez wierzyciela dokumenty.

§ 4. 1. Wierzyciel, na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności całości lub części należności;

2) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności;

3) umorzyć należność w całości lub części.

2. Odroczenie terminu spłaty należności może nastąpić na okres do 1 roku.

3. Rozłożenie spłaty należności na raty może nastąpić na maksymalnie 12 rat miesięcznych, płatnych w terminie płatności bieżących należności z tego samego tytułu lub - w przypadku braku obowiązku płatności bieżących należności - na koniec każdego miesiąca poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie ulgi;

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub spłatę rozłożono na raty nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę w okresie stosowania ulgi.

5. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej należności.

6. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

7. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności, bądź niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat na jakie należność została rozłożona, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed zastosowaniem ulgi w spłacie należności.

§ 5. 1. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 4 ust. 1 ulga stanowić będzie pomoc publiczną, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami następujących rozporządzeń, które:

1) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24.12.2013r.),

2) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z dnia 24.12.2013r.),

3) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L nr 193 z dnia 25.07.2007r.),

4) nie stanowią pomocy publicznej.

2. Podmiot ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczania wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu roku podatkowego, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz.311 z późn. zm.).

3. Podmiot ubiegający się o udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczania wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu roku podatkowego, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu roku budżetowego, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat budżetowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810).

§ 6. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności na raty, wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę dłużnika;

2) sprecyzowanie żądania;

3) uzasadnienie żądania - szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

4) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy publicznej, do wniosku o udzielenie ulgi, dołącza dokumenty wskazane w ust. 2 oraz zaświadczenia albo oświadczenia i informacje, o których mowa § 5 ust. 2, ust. 3 uchwały.

4. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w postaci nie udokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nie uzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Do udzielania ulg na podstawie niniejszej uchwały uprawniony jest:

1) Wójt Gminy Kozielice do kwoty 4000 zł. należności głównej.

2) Wójt Gminy Kozielice po zaciągnięciu opinii Komisji Budżetowej Rady Gminy, jeżeli kwota należności głównej wynosi od 4000 zł do 5000 zł.

3) Wójt Gminy Kozielice po uzyskaniu zgody Rady Gminy jeżeli kwota należności głównej przekracza 5000 zł.

2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie umowy (ugody) lub zarządzenia, a w przypadku umorzenia należności z urzędu, na podstawie § 3 uchwały, w formie jednostronnego oświadczenia woli podmiotu uprawnionego do udzielenia ulgi.

2. Podmiot uprawniony do udzielania ulg, może uchylić się od skutków swego oświadczenia o zastosowaniu ulgi, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe, bądź że zaświadczenie lub oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności uzasadniających zawarcie umowy (ugody) o udzielnie ulgi. W takich przypadkach należność będąca przedmiotem udzielonej ulgi staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed zastosowaniem ulgi w spłacie należności.

§ 9. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli podmiotu uprawnionego do udzielenia ulgi.

§ 10. 1. Organ uprawniony przedstawia Skarbnikowi Gminy Kozielice sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg za okres roku kalendarzowego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składane jest według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. Obowiązuje także składanie sprawozdań zerowych.

3. Dane w sprawozdaniu, o którym mowa w ust.1, wykazuje się narastająco, od początku roku.

§ 11. 1. Skarbnik Gminy przedstawia Wójtowi Gminy Kozielice zbiorczą informację dotyczącą udzielonych ulg wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kozielice.

2. Informacje dotyczące udzielonych ulg Wójt przedstawia Radzie Gminy w terminach prezentowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozielice.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 13. Traci moc uchwała Nr VI/72/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do udzielania tych ulg.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 15. Uchwała traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jej przepisów w 6- miesięcznym okresie przejściowym od daty wygaśnięcia rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013r.).

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Robert Sójka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama