reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 30 stycznia 2015 r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

zawarte w dniu 30 stycznia 2015 r. pomiędzy:

Wojewodą Zachodniopomorskim Panem Markiem Tałasiewiczem, zwanym dalej "Wojewodą" a

Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty Panią Marią Borecką, zwaną dalej "Kuratorem",

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz w związku z art. 70b ust.8, 9, 10 i 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, ust. 2572 z późn. zm.), art.10 ust.1 pkt 3 i art.109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. Wojewoda powierza a Kurator przyjmuje do prowadzenia w roku 2015 zadanie w zakresie przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 2. 1. Kurator otrzyma środki Funduszu Pracy w wysokości określonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2. Środki, o których mowa w ust.1, zostaną przekazane Kuratorowi z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust.2, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

§ 3. Kurator zobowiązuje się do:

1) wykorzystania przekazanych środków Funduszu Pracy wyłącznie na realizację zadania, o którym mowa w § 2 ust.2 niniejszego porozumienia,

2) przekazywania gminom na wyodrębniony rachunek środków niezbędnych do realizacji zadania, o którym mowa w § 2 ust.2 niniejszego porozumienia,

3) zwrotu niewykorzystanych w 2015 r. środków, o których mowa w § 2, do dnia 15 stycznia 2016 r. na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy,

4) zwrotu, do dnia 15 stycznia 2016 r., na rachunek dysponenta Funduszu Pracy odsetek od środków Funduszu Pracy przekazanych na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust.2,

5) dokonywania rozliczenia otrzymanych środków Funduszu Pracy, w terminie 20 dni po upływie miesiąca, w którym przekazano środki na realizację zadania, o którym mowa w § 2 ust.2,

6) przedłożenia Wojewodzie sprawozdania z realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia w terminie do 15 dni po zakończeniu realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2016 roku,

7) przedstawienia wykazu oszczędności środków Funduszu Pracy, których mowa w § 2, i przewidywanego zapotrzebowania do końca 2015 r., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2015 roku.

§ 4. Wojewoda zobowiązuje Kuratora do sprawowania nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez gminy w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 5. 1. Wojewodzie przysługuje prawo kontrolowania przestrzegania postanowień niniejszego porozumienia w zakresie przekazywania i wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków Funduszu Pracy, w tym możliwość żądania w dowolnym czasie informacji o stanie wykonania zadania.

2. Kontrola, o której mowa w ust.1, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania, dostarczonej lub udostępnionej przez Kuratora.

§ 6. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte do czasu wykonania zadania oraz innych obowiązków wynikających z niniejszego porozumienia.

§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Wojewody i jeden dla Kuratora.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorski Kurator Oświaty


Maria Borecka

Wojewoda Zachodniopomorski


Marek Tałasiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama