reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII.297.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwał Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 listopada 2015 r.: Nr XIV/67/15 w sprawie opłaty targowej oraz Nr XIV/68/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwał Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 listopada 2015 r.:

1) Nr XIV/67/15 w sprawie opłaty targowej - w części objętej § 6 ust. 4,

2) Nr XIV/68/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w części objętej rubryką G w załączniku Nr 1 oraz rubryką J w załączniku Nr 2 - w zakresie postanowienia o treści "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwały Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 listopada 2015 r.: Nr XIV/67/15 w sprawie opłaty targowej oraz Nr XIV/68/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 24 listopada 2015 r.,

Pierwsza z wymienionych uchwał budziła wątpliwości co do zgodności z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.), z uwagi na brzmienie § 6 ust. 4 uchwały, druga - co do zgodności z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.), z uwagi na treść rubryki G w załączniku Nr 1 oraz rubryki J w załączniku Nr 2uchwały, o czym Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu powiadomiony został pismami z dnia 26 listopada br. (znaki pism: K.0010.501.KG.2015). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 2 grudnia 2015 r. ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

Kolegium Izby ostatecznie zbadało wymienione uchwały na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 r. W posiedzeniu Kolegium Izby nie uczestniczył przedstawiciel jednostki i jednostka nie skorzystała z prawa złożenia wyjaśnień.

Kolegium zważyło co następuje:

Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej jest niezgodna z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stanowiącym, iż terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. W § 6 ust. 4 badanej uchwały Rada wyznaczyła termin płatności pobranej opłaty targowej na koniec każdego miesiąca, co dla opłat pobranych w ostatnim dniu miesiąca oznacza skrócenie a nie wydłużenie ustawowo określonego terminu. Ponadto w § 6 ust. 3 tej uchwały wysokość wynagrodzenia określona została w drodze nieprawidłowego sformułowania: "(…) w wysokości 50 % zainkasowanej kwoty pomniejszonej o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych". Zaliczka na podatek dochodowy nie powinna stanowić elementu konstrukcji wysokości wynagrodzenia, gdyż dotyczyć ona może jedynie już ustalonej kwoty wynagrodzenia. Powyższe uchybienie, polegające na nieprawidłowej redakcji, nie skutkuje stwierdzeniem nieważności.

Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - w zakresie postanowienia o treści "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.", objętego rubryką G w załączniku Nr 1 oraz rubryką J w załączniku Nr, jest niezgodna z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Zakwestionowane postanowienie wykracza poza kompetencje organu stanowiącego do ustalenia wzorów formularzy.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność wymienionych w sentencji niniejszej uchwały uchwał Rady Miejskiej w Reczu z dnia 18 listopada 2015 r.: Nr XIV/67/15 w sprawie opłaty targowej oraz Nr XIV/68/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - w zakresie tam wskazanym.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama