reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz.1045) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265 i poz. 1434)

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/483/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Łozienica pod nazwą "Nowy Cmentarz", zwany dalej "planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów" uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr LII/462/02 z dnia 24 czerwca 2002 r. zmienionego Uchwałami Nr XLIII/520/06 z dnia 31 maja 2006 r., Nr XIX/227/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., Nr XXXI/404/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr XXXVII/432/13 z dnia 30 października 2013 r. i Nr L/575/14 z dnia 29 października 2014 r.

2. Plan obejmuje teren o łącznej powierzchni 26,37 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów dla obszaru objętego niniejszym planem;

2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów o funkcji leśnej na powiększenie istniejącego cmentarza komunalnego, usługi związane z jego obsługą, oraz miejsca parkingowe.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 2. 1. Wszystkie określenia użyte w planie należy rozumieć zgodnie z podaną definicją, niezależnie od miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozostałych określeń użytych, a niezdefiniowanych w planie, obowiązują definicje z przepisów odrębnych.

2. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym planie:

1) Plan - ustalenia planu o którym mowa w §1 niniejszej uchwały,

2) Rysunek planu - rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) Granice opracowania - granice opracowania pokazane na rysunku planu,

4) Teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej karcie terenu,

5) Przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie, które winno przeważać w danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6) Przeznaczenie towarzyszące - przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, uzupełniające i występujące w związku z przeznaczeniem podstawowym nie zaś jako odrębne mogące występować samodzielnie na danym terenie,

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia ta nie dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, części podziemnych obiektów budowlanych, a także nagrobków,

8) Obowiązująca linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków i wyznaczająca przebieg lica budynku na odcinku minimum 50% długości lica budynku. Linia ta nie dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami i zewnętrznych schodów wejściowych, części podziemnych obiektów budowlanych,

9) Powierzchnia zabudowy - suma powierzchni zabudowy budynków zlokalizowanych na działce budowlanej. Przy obliczaniu parametru wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, nie uwzględnia się powierzchni kondygnacji podziemnych pod warunkiem, że górna krawędź stropu nie przekroczy wysokości 1,2m powyżej naturalnej warstwicy terenu oraz stanowi zielony trawnik lub taras,

10) Powierzchnia biologicznie czynna - zdefiniowana w przepisach szczególnych, w odniesieniu do terenu cmentarza należy ją bilansować wewnątrz obszarów wydzielonych alejkami poprzez pozostawianie najatrakcyjniejszego istniejącego drzewostanu w formie wewnętrznych enklaw zieleni oraz szpalerów wzdłuż alei, uzupełnianych nowymi nasadzeniami (trawniki, żywopłoty, krzewy i drzewa),

11) Zagospodarowanie tymczasowe - należy przez to rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu, inny niż przeznaczenie terenu, dopuszczony na czas określony tj. do czasu jego zagospodarowania zgodnie z planem; zasady tymczasowego zagospodarowania terenu określają ustalenia planu,

12) Usługi nieuciążliwe - usługi, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym obiektem; nie powoduje nieodwracalnych zmian w środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki; w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących; w szczególności nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112); nie powoduje wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska; nie powoduje emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachów.

13) Kiosk - należy przez to rozumieć obiekt budowlany o funkcji handlowej lub handlowo-usługowej, posiadający maksymalnie jedną kondygnację nadziemną, o wysokości nie większej niż 4m i o wymiarach w rzucie 4m / 4m .

14) Zieleń izolacyjna - pas zwartej zieleni wysokiej, średnio wysokiej i niskiej (drzewa i krzewy), złożony z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielający funkcjonalnie i optycznie sąsiadujące nieruchomości, pełniący funkcję ochronną poprzez osłonę od kurzu, dymu, tłumienie hałasu poprzez pochłanianie lub rozpraszanie dźwięku.

15) Ustawa - ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199, poz. 443).

16) Przepisy odrębne - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów

§ 3. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na rysunku planu:

1) numerami dla terenów funkcjonalnych, przy czym pierwsza liczba określa numer karty terenu, a druga indywidualny numer porządkowy przypisany dla danego terenu.

2) symbolami literowymi oznaczającymi ich przeznaczenie podstawowe zgodnie z poniższą klasyfikacją:

a) ZC - cmentarze,

b) ZP - tereny zieleni urządzonej,

c) U - tereny usług,

d) ZL - lasy,

e) KDW - tereny dróg wewnętrznych,

2. W ramach zagospodarowania wyżej wymienionych terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:

1) obiektów i urządzeń o przeznaczeniu towarzyszącym przeznaczeniu podstawowemu,

2) sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej (w tym dróg, stacji transformatorowych, stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej) oraz zieleni.

3. Ustalenia ogólne zawarte w rozdziałach 2-13 obowiązują dla całego obszaru w granicach opracowania z wyjątkiem terenów, dla których ustalenia w kartach terenu stanowią inaczej.

Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 4. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym planem są :

1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania i zasadach zagospodarowania opisanych w kartach terenu,

2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,

3) ustalenia dla terenów zawarte w kartach terenów.

Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5. 1. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu wszelkich funkcji związanych z użytkowaniem obiektów mogących naruszyć istniejące przepisy w zakresie ochrony środowiska.

2. Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

3. Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną.

4. Należy zachować i podtrzymać trwałość powiązań ekologicznych obszaru objętego planem.

5. Należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska.

6. Ustala się, że funkcje i sposób ich realizacji na terenach objętych opracowaniem nie spowodują:

1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu,

2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych,

3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,

5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego najbliższego otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego.

7. Wody opadowe spływające z terenów utwardzonych i zanieczyszczonych winny być podczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów; sposób odprowadzenia wód opadowych winien uwzględniać uwarunkowania terenów sąsiednich i nie może powodować na nich szkód.

Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty ani strefy objęte ochroną.

Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 7. 1. Przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób zapewniający warunki publicznej aktywności, m.in. poprzez czytelną organizację ciągów pieszych, placów; wyposażenie przestrzeni w niezbędne obiekty małej architektury, urządzoną zieleń; zapewnienie odpowiedniego oświetlenia przestrzeni.

2. Należy zapewnić pełną dostępność przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizowania reklam.

4. Określa się zasady dotyczące lokalizowania i kształtowania kiosków:

1) wymiary w rzucie kiosku, (po obrysie zewnętrznym) powinny wynosić 4m / 4m,

2) wysokość kiosku nie powinna być większa niż 4m,

3) dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 40°, kryte dachówką w kolorze czerwonym lub brązowym,

4) konstrukcja szkieletowa bez wypełnienia ścian, bądź ściany z cegły, kamienia lub drewna,

5) nie dopuszcza się umieszczania reklam na kiosku,

6) dopuszcza się lokalizowanie szyldu, o maksymalnej szerokości 100 cm i maksymalnej wysokości 50 cm (na jednym kiosku znajdować się może jeden szyld),

7) wyklucza się umieszczanie szyldów na dachach,

8) wyklucza się umieszczanie szyldów semaforowych.

Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 8. 1. W ramach wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu należy bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania terenu biorąc pod uwagę niezbędne przeznaczenie towarzyszące (między innymi miejsce gromadzenia odpadów stałych, komunikację wewnętrzną),

2. Podane w kartach terenów wytyczne dotyczące wysokości projektowanej zabudowy nie dotyczą małej architektury budowli i urządzeń technicznych.

Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 9. Na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Występują natomiast obszary leśne objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rozdział 9
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 10. 1. Dopuszcza się podziały nieruchomości na obszarze całego planu,

2. Ustalono minimalną powierzchnię wydzielanych działek dla terenu 3.5.U - 500 m2, dla terenu 3.7.U -
100 m2, dla terenu 1.2.ZC - 5000 m2, dla pozostałych terenów nie ustala się minimalnych powierzchni wydzielanych działek,

3. Nie przewiduje się przeprowadzenia procedury scalenia i podziału.

Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 11. 1. W granicach planu, na terenach 2.1ZP; 2.3.ZP; 3.7.U, 4.4.KDW; 5.6.ZL, wyznaczono strefę sanitarną na obszarze której ustala się zakaz lokalizowania zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź przechowujących artykuły żywności, oraz studni, źródeł i strumieni służących do czerpania wody do picia i celów gospodarczych.

2. Na terenie całego planu wprowadza się zakaz prowadzenia usług żywienia zbiorowego, bądź związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem artykułów żywności, a także wykonywania studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

3. Ponieważ w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) nie określono dopuszczalnego poziomu hałasu jaki może wystąpić na terenach cmentarzy, do czasu ustalenia jego poziomu przez ustawodawcę, w celu określenia dopuszczalnego poziomu hałasu jaki może generować działalność usługowa nieuciążliwa na terenie cmentarza należy przyjmować poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej według powyższego rozporządzenia.

Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem zewnętrznym przez projektowaną drogę dojazdową do istniejącej drogi publicznej (w kierunku Lubczyna).

2) wnętrze terenu cmentarza skomunikować należy alejami cmentarnymi.

3) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji miejsc parkingowych przyjmować zgodnie ze wskaźnikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

a) dla obiektów usługowych - minimum 2 miejsca postojowe na 100m2 ogólnodostępnej powierzchni budynku,

b) dla cmentarza - minimum 15 miejsc postojowych na 10000 m2 urządzonej powierzchni cmentarza, dopuszcza się ich lokalizowane na terenie 4.4.KDW

c) dla prosektorium, kaplicy, kostnicy, domu pogrzebowego - minimum 4 miejsca postojowe, dopuszcza się ich lokalizowane na terenie 4.4.KDW

d) dla kiosków wkomponowanych w ogrodzenie cmentarza oraz dla handlu tymczasowego nie wymaga się realizacji miejsc postojowych

e) dla budynku zaplecza administracyjno-gospodarczego i powiązanych z nim innych pomieszczeń handlowych i socjalnych zlokalizowanych na terenie 2.3.ZP - minimum 4 miejsca postojowe, dopuszcza się ich lokalizowane na terenie 4.4.KDW

4) miejsca parkingowe dla cmentarza należy zlokalizować na terenie 4.4.KDW, ustala się wyznaczenie docelowo minimum 400 stanowisk parkingowych, z czego minimum 4% należy przeznaczyć dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Dopuszcza się etapowanie inwestycji.

2. Zaopatrzenie w wodę - dopuszcza się realizacje na obszarze planu sieci wodociągowej. Istnieje możliwość rozbudowy wodociągu z terenu istniejącego cmentarza.

3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych - dopuszcza się realizacje na obszarze planu sieci kanalizacji sanitarnej. Wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych do gruntu i wód powierzchniowych.

4. Odprowadzenie wód opadowych - ustala się zakaz powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z dróg, parkingów i placów utwardzonych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną - dopuszcza się realizacje na obszarze planu sieci elektroenergetycznej.

6. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami - ustala się gromadzenie odpadów, w miejscach do tego przeznaczonych na terenie oraz dalsze ich zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi.

7. Ogrzewanie - ustala się z indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 13. 1. Na rysunku planu oznaczono miejsca lokalizacji handlu tymczasowego,

2. Poza wskazanymi miejscami zakazuje się tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenu.

Rozdział 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1 % dla wszystkich terenów objętych niniejszym planem.

Rozdział 14
Karty terenów

§ 15. Ustalenia, o których mowa w art.15 ust. 2 i 3 Ustawy, dla poszczególnych terenów wyrażone są w formie kart terenów.

§ 16. Karty terenów:

karta terenu numer: 1

01

PRZEZNACZENIE:

cmentarze

1.2.ZC

POWIERZCHNIA: 11,95ha;

02

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- linia zabudowy

- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu

- wielkości powierzchni zabudowy

- ustala się maksymalnie 6% w stosunku do powierzchni terenu,

- intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej

- ustala się do 0,1

- powierzchnia biologicznie czynna

- ustala się minimalnie 20% w stosunku do powierzchni terenu

- gabaryty projektowanej zabudowy i budowli

- nagrobki nie mogą przekraczać granic powierzchni grobu

- wysokości projektowanej zabudowy i budowli

- dla kolumbarium ustala się maksymalnie 3m

- dla katakumb ustala się maksymalnie 2,5 m mierzone od poziomu gruntu do okapu, gzymsu dachowego lub szczytu attyki,

- nie ustala się dla nagrobków

- geometria, wykończenie dachu

- ustala się dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 40°, kryte dachówką w kolorze czerwonym lub brązowym

- zabudowa na granicy działki

- nie dopuszcza się

03

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

- podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja miejsc pochówków w postaci grobów ziemnych i murowanych (także rodzinnych), katakumb i kolumbariów,

- jako zagospodarowanie towarzyszące należy uznać przede wszystkim: zieleń, drogi i ciągi piesze lub pieszo-jezdne, miejsca gromadzenia odpadków, punkty czerpania wody z sieci wodociągowej,

- dopuszcza się lokalizację budowli związanych z obsługą cmentarza i małej architektury

- teren należy funkcjonalnie połączyć z sąsiednimi terenami zieleni urządzonej 2.3.ZP i 2.1.ZP, oraz terenem cmentarza istniejącego poza obszarem opracowania.

- zaleca się aby wjazd na teren cmentarza zlokalizować w miejscu styku terenu z drogą wewnętrzną 4.4.KDW

- zaleca się aby wejścia na teren cmentarza przeprowadzić poprzez tereny zieleni urządzonej i z obszaru istniejącego cmentarza

- ustala się wydzielenie terenu wspólnie z terenami 2.3.ZP i 2.1.ZP ogrodzeniem o charakterze trwałym, typu ozdobnego, o wysokości 1,8 ÷ 2,2 m od poziomu terenu

- wprowadzana na terenie funkcja cmentarza musi spełniać warunki wynikające z przepisów odrębnych, w związku z powyższym dopuszcza się wykonanie inwestycji mających na celu doprowadzenie warunków gruntowych do obowiązujących przepisów (np. prace ziemne) lub zagospodarowanie obszarów nie nadających się na pochówki pod funkcje towarzyszące (np. zieleń z małą architekturą, miejsca gromadzenia odpadków, pomniki)

- ze względu na wysoki poziom wód gruntowych nie zaleca się stosowania pochówków głębszych niż podwójne, natomiast ze względu na możliwość zmiany ich poziomu, określenie dopuszczalnego rodzaju pochówków powinno nastąpić na podstawie badań gruntowych po przeprowadzeniu wycinki drzew i wstępnym uporządkowaniu terenu

04

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji

- w celu wprowadzenia właściwego zagospodarowania i prawidłowego funkcjonowania terenu dopuszcza się przeprowadzenie wycinki drzew według obowiązujących przepisów. Należy jednak dążyć do jej maksymalnego ograniczenia poprzez dostosowanie projektu zagospodarowania terenu do istniejących uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych (należy tak zaprojektować układ alejek i powierzchni grzebalnych by zachować najcenniejsze drzewa).

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów

- we wnętrzach obszarów przeznaczonych pod poszczególne powierzchnie grzebalne należy pozostawiać tereny biologiczne czynne dążąc do zachowania najcenniejszych drzew, łącząc je z alejami cmentarnymi drożnymi dojściami. Powstałe enklawy zieleni uzupełniać małą architekturą (ławeczki),

05

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

- ustala się zgodnie z Rozdziałem 4 §5

06

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

- zabrania się lokalizowania nośników reklamowych

- zabrania się lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych

07

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

- cały teren znajduje się na gruncie leśnym, na który uzyskano zgodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na przeznaczenie na cele nieleśne,

- część terenu (oznaczona na rysunku planu) znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

08

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12.

- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

- ustala się dostępność terenu z przyległej drogi wewnętrznej 4.4.KDW, także poprzez teren zieleni urządzonej 2.3.ZP , dopuszcza się dojazd techniczny z drogi znajdującej się po za obszarem opracowania poprzez teren 2.1.ZP

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12.


karta terenu numer: 2

01

PRZEZNACZENIE:

tereny zieleni urządzonej

2.1.ZP; 2.3.ZP

POWIERZCHNIA: 1,81ha; 2,72ha;

02

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- linia zabudowy

- ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu

- wielkości powierzchni zabudowy

- ustala się maksymalnie 5% w stosunku do powierzchni terenu,

- intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej

- ustala się do 0,1

- powierzchnia biologicznie czynna

- ustala się minimalnie 60% w stosunku do powierzchni terenu

- wysokości projektowanej zabudowy

- ustala się maksymalnie 3m mierzone od poziomu gruntu do okapu, gzymsu dachowego lub szczytu attyki,

- geometria, wykończenie dachu

- ustala się dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 40°, kryte dachówką w kolorze czerwonym lub brązowym

- zabudowa na granicy działki

- dopuszcza się w miejscach wskazanych nieprzekraczalną linią zabudowy

- dopuszcza się w miejscach lokalizacji handlu tymczasowego

03

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

- jako zagospodarowanie towarzyszące należy uznać przede wszystkim: drogi, ścieżki rowerowe i ciągi piesze lub pieszo-jezdne, miejsca gromadzenia odpadków, punkty czerpania wody z sieci wodociągowej,

- w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się lokalizację zabudowy w postaci budynku zaplecza administracyjno-gospodarczego, ustępów ogólnodostępnych, a także handlu związanego z całoroczną obsługą cmentarza (sprzedaż kwiatów i zniczy),

- wzdłuż obowiązujących linii zabudowy dopuszcza się lokalizację kiosków wkomponowanych w ogrodzenie cmentarza, wykonanych według zasad zawartych w §7 pkt 4.,

- dopuszcza się lokalizację małej architektury,

- tereny należy funkcjonalnie połączyć z sąsiednim terenem cmentarza 1.2.ZC,

- na całym terenie wprowadza się zakaz budowy studni, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

- ustala się przeprowadzenie na terenach ogrodzenia o charakterze trwałym, typu ozdobnego, o wysokości 1,8 ÷ 2,2 m od poziomu terenu - według wskazanej lokalizacji ogrodzenia,

- na rysunku planu określono miejsca lokalizacji handlu tymczasowego

- na terenie 2.1.ZP zezwala się na lokalizację miejsc parkingowych oraz przejazdów do obsługi terenu cmentarza i terenu 3.7.U

- na terenach wyznaczono strefę sanitarną, na obszarze której obowiązują ustalenia rozdziału 10 §11 pkt.1

04

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony

- na terenie 2.1.ZP należy w maksymalnym stopniu chronić roślinność (i dokonać nasadzeń złożonych z gatunków odpornych na zanieczyszczenia), w celu oddzielenia optycznego drogi od terenów cmentarza. Roślinność ma pełnić jednocześnie funkcję ochronną poprzez osłonę od kurzu, dymu i tłumienie hałasu dzięki pochłanianiu lub rozpraszaniu dźwięku. Wycinka jest możliwa jedynie w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego (np. planowana ścieżka rowerowa) i należy ją ograniczyć do niezbędnego minimum.

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji

- w celu wprowadzenia właściwego zagospodarowania i prawidłowego funkcjonowania terenu dopuszcza się przeprowadzenie wycinki drzew według obowiązujących przepisów. Należy jednak dążyć do jej maksymalnego ograniczenia poprzez dostosowanie projektu zagospodarowania terenu do istniejących uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych (należy tak zaprojektować układ alejek, zabudowy towarzyszącej i małej architektury aby zachować najcenniejsze drzewa).

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów

- dla kiosków wynajmowanych w celach handlowych wprowadza się zakaz prowadzenia usług żywienia zbiorowego, bądź związanych z przechowywaniem artykułów żywności ,

- zaleca się aby kioski zostały wkomponowane w ogrodzenie terenu

05

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

- ustala się zgodnie z Rozdziałem 4 §5.

06

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- zabrania się lokalizowania (nie dotyczy szyldów)

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych

- zezwala się na lokalizację jedynie na wskazanych na rysunku planu miejscach lokalizacji handlu tymczasowego (na terenie 2.3.ZP) na okres nie dłuższy niż 14 dni, obiekty o konstrukcji szkieletowej o wysokości do 3,5 m.

07

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

- cały teren znajduje się na gruncie leśnym, na który uzyskano zgodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na przeznaczenie na cele nieleśne,

- część terenu (oznaczona na rysunku planu) znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

08

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12

- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

- ustala się dostępność terenów z przyległej drogi wewnętrznej 4.4.KDW, a także drogi znajdującej się poza obszarem opracowania.

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12


karta terenu numer: 3

01

PRZEZNACZENIE:

tereny usług

3.5.U; 3.7.U

POWIERZCHNIA: 2,18ha; 0,27ha

02

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- linia zabudowy

- na terenie 3.5.U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 20 m od terenu 4.4.KDW

- na terenie 3.7.U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, wzdłuż granicy terenu

- wielkości powierzchni zabudowy

- ustala się maksymalnie 40% w stosunku do powierzchni działki budowlanej,

- intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej

- ustala się do 1

- powierzchnia biologicznie czynna

- ustala się minimalnie 30% w stosunku do powierzchni działki budowlanej

- wysokości projektowanej zabudowy

- ustala się maksymalnie 8 metrów

- na terenie 3.7.U dopuszcza się realizację dominanty przestrzennej o wysokości przekraczającej dopuszczoną wysokość zabudowy (np. wieża kaplicy, dzwonnica)

- geometria, wykończenie dachu

- ustala się dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, kryte dachówką w kolorze czerwonym lub brązowym

- zabudowa na granicy działki

- dopuszcza się dla terenu 3.7.U

03

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

- wprowadza się zakaz prowadzenia usług żywienia zbiorowego, bądź związanych z przechowywaniem artykułów żywności ,

- dla terenu 3.5.U dopuszcza się lokalizację jedynie usług związanych z obsługą cmentarza (np. handel nagrobkami lub innymi akcesoriami związanymi funkcją cmentarza i ceremoniami pochówków),

- dla terenu 3.7.U dopuszcza się jedynie lokalizację zabudowy w postaci prosektorium, kaplicy, kostnicy lub domu pogrzebowego,

- prowadzona działalność nie może powodować przekroczeń dopuszczalnego poziom hałasu na terenie cmentarza, który określono w rozdziale 10.

04

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji

- w celu wprowadzenia właściwego zagospodarowania i prawidłowego funkcjonowania terenu dopuszcza się przeprowadzenie wycinki drzew według obowiązujących przepisów. Należy jednak dążyć do zachowania najcenniejszych drzew poprzez dostosowanie projektu zagospodarowania terenu do istniejących uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych.

- na terenie 3.7.U wyznaczono strefę sanitarną, na obszarze której obowiązują ustalenia rozdziału 10 §11 pkt.1

05

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

- ustala się zgodnie z Rozdziałem 4 §5,

06

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- zabrania się lokalizowania (nie dotyczy szyldów)

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych

- zabrania się lokalizowania

07

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

- cały teren znajduje się na gruncie leśnym, na który uzyskano zgodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na przeznaczenie na cele nieleśne.

08

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCOWYM

- ustala się zgodnie z Rozdziałem 9 §10

- minimalna/maksymalna szerokość frontów działek

- dla terenu 3.5.U ustala się minimalnie 22 m

- minimalna/maksymalna powierzchnia działek

- dla terenu 3.5.U ustala się minimum 500 m2

- dla terenu 3.7.U ustala się minimum 1000 m2

09

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12.

- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

- dla terenu 3.5.U ustala się dostępność terenu z przyległej drogi wewnętrznej 4.4.KDW

- dla terenu 3.7.U ustala się dostępność terenu z przyległej drogi wewnętrznej 4.4.KDW poprzez teren 1.2.ZC, 2.1.ZP, oraz z drogi publicznej znajdującej się poza obszarem opracowania poprzez teren 2.1.ZP

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12.


karta terenu numer: 4

01

PRZEZNACZENIE:

tereny dróg wewnętrznych

4.4.KDW

POWIERZCHNIA: 2,17ha;

02

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- powierzchnia biologicznie czynna

- ustala się minimalnie 5% w stosunku do powierzchni terenu

03

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

- ustala się zakaz zabudowy budynków

04

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

- cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji

- w celu wprowadzenia właściwego zagospodarowania i prawidłowego funkcjonowania terenu dopuszcza się przeprowadzenie wycinki drzew według obowiązujących przepisów,

- na terenie należy zapewnić ogólnodostępne miejsca parkingowe dla obsługi cmentarza, terenów zieleni publicznej i usługowych.

- określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów

- w celu uzyskania największej ilości miejsc parkingowych zaleca się aby na odcinku drogi szerokości 26 m zaprojektować jezdnię dwukierunkową z parkowaniem prostopadłym po obu stronach, natomiast na odcinku szerokości 38m drogi jednokierunkowe rozdzielone miejscami parkingowymi również z parkowaniem prostopadłym po obu stronach (przy zastosowaniu powyższych rozwiązań liczbę miejsc postojowych szacuje się na około 700),

- dopuszcza się inne rozwiązania komunikacyjne,

- ustala się wyznaczenie minimalnie 400 stanowisk parkingowych, z czego minimum 4% należy przeznaczyć dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,

- w pobliżu wejścia głównego zlokalizować zatoczkę dla wysiadających,

- grupy miejsc parkingowych przedzielać pasami zieleni niskiej i wysokiej.

- na terenie wyznaczono strefę sanitarną, na obszarze której obowiązują ustalenia rozdziału 10 §11 pkt.1

05

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

- ustala się zgodnie z Rozdziałem 4 §5,

06

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- zabrania się lokalizowania

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych

- zabrania się lokalizowania

07

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

- cały teren znajduje się na gruncie leśnym, na który uzyskano zgodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na przeznaczenie na cele nieleśne.

08

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12.

- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

- ustala się dostępność terenu z przyległej drogi publicznej znajdującej się poza obszarem opracowania (ul. Nowa)

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12.


karta terenu numer: 5

01

PRZEZNACZENIE:

lasy

5.6.ZL

POWIERZCHNIA: 5,26ha

02

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- powierzchnia biologicznie czynna

- ustala się minimalnie 95% w stosunku do powierzchni terenu

03

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

- dopuszcza się lokalizację ścieżek edukacyjnych, pieszych, rowerowych, małej architektury, sieci - w zakresie nie wymagającym wylesiania terenów, w ramach obowiązujących przepisów,

- na całym terenie wprowadza się bezwzględny zakaz budowy studni, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

- na terenie wyznaczono strefę sanitarną, na obszarze której obowiązują ustalenia rozdziału 10 §11 pkt.1

04

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

- elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony

- na terenie należy w maksymalnym stopniu chronić istniejącą roślinność - zgodnie z obowiązującymi przepisami

05

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

- ustala się zgodnie z Rozdziałem 4 §5.

06

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

- zasady umieszczania nośników reklamowych

- zabrania się lokalizowania

- zasady umieszczania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych

- zabrania się lokalizowania

07

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

- cały teren znajduje się na gruncie leśnym, objętym ochroną na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- część terenu (oznaczona na rysunku planu) znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.

08

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12

- warunki powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym

- ustala się dostępność terenu z przyległej drogi wewnętrznej 4.4.KDW

- wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej

- obowiązują zapisy Rozdziału 11 §12

Rozdział 15
Ustalenia końcowe

§ 17. Na obszarze objętym planem występują obszary leśne objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na 21,1047 ha tych obszarów uzyskano zgodę Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na przeznaczenie na cele nieleśne (decyzja nr ZS.2210.61.2015.WS z 28 maja 2015r.).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Łukasz Mituła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/15
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/15
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/112/15
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama