reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/100/2016 Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, 1045 i 1890), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na zadania własne o ogólną kwotę

582.408,- zł

w tym:

Dział

600

rozdział

60016

§

6257

o kwotę

152 700 zł

"

758

"

75801

§

2920

"

63 393 zł

"

758

"

75814

§

0970

"

20 000 zł

"

801

"

80101

§

6257

"

314 500 zł

"

900

"

90004

§

6257

"

31 815 zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu na zadania własne o ogólną kwotę

342.619,- zł

w tym

Dział

600

rozdział

60016

§

6257

o kwotę

318 150 zł

"

700

"

70005

§

0750

"

18 500 zł

"

756

"

75621

§

0010

"

5 969 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu na zadania własne o ogólną kwotę

745.221,- zł

w tym:

Dział

010

rozdział

01010

§

6050

o kwotę

25 000 zł

"

600

"

60016

§

6057

"

152 700 zł

"

600

"

60016

§

6059

"

87 300 zł

"

710

"

71035

§

6050

"

17 800 zł

"

754

"

75412

§

4210

"

421 zł

"

754

"

75415

§

6230

"

7 000 zł

"

758

"

75818

§

6800

"

15 000 zł

"

801

"

80101

§

6057

"

314 500 zł

"

801

"

80101

§

6059

"

55 500 zł

"

801

"

80104

§

6050

"

20 000 zł

"

900

"

90004

§

6057

"

31 815 zł

"

900

"

90004

§

6059

"

18 185 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu na zadania własne o ogólną kwotę

749.131 ,- zł

w tym:

Dział

600

rozdział

60004

§

2710

o kwotę

750 zł

"

600

"

60016

§

4270

"

10 000 zł

"

600

"

60016

§

6050

"

15 081 zł

"

600

"

60016

§

6057

"

318 150 zł

"

600

"

60016

§

6059

"

181 850 zł

"

600

"

60016

§

6060

"

6 000 zł

"

630

"

63095

§

4300

"

2 000 zł

"

754

"

75405

§

6170

"

3 500 zł

"

754

"

75412

§

2820

"

3 800 zł

"

758

"

75818

§

4810RO

"

17 000 zł

"

900

"

90001

§

6050

"

55 000 zł

"

926

"

92601

§

4300

"

3 000 zł

"

926

"

92601

§

6057

"

76 000 zł

"

926

"

92601

§

6059

"

57 000 zł

§ 5. Zwiększa się przychody o ogólną kwotę

561.849 zł,

w tym:

1. §903 - "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

o kwotę:

394.150 zł,

2. §950 - "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy"

o kwotę:

167.699 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody o ogólną kwotę:

499.015 zł,

w tym:

1. §903 - "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

o kwotę:

499.015 zł.

§ 7. Zmniejsza się rozchody o ogólną kwotę:

499.015 zł,

w tym:

1. §963 - "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

o kwotę:

499.015 zł.

§ 8. Zwiększa się rozchody o ogólną kwotę:

318.150 zł,

w tym:

1. §963 - "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

o kwotę:

318.150 zł.

§ 9. W Uchwale Nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016:

1. Zmienia się zapis § 3 uchwały, który przyjmuje brzmienie:

3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: -

2.346.586 ,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: -

1) zaciąganych pożyczek: -

2.075.599 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: -

270.987 zł."

2. Zmienia się zapis § 9 ust.1 uchwały, który przyjmuje brzmienie:

" § 9. 1.Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

1) planowany stan środków obrotowych na początek roku: -

157.130 zł,

2) przychody -

2.052.121 zł,

3) koszty -

2.209.251 zł."

3. Zmienia się załącznik Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2016 r." do uchwały nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 8 "Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r." do uchwały nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2016, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Domaradzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/100/2016
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/100/2016
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

UZASADNIENIE:

Do § 1: DOCHODY - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

600

Rozdział

60016

§6257

- zmniejszenie planu dochodów ze środków pochodzących z UE związanych z realizacją inwestycji "Modernizacji drogi gminnej w Starym Objezierzu" (przesunięcie perspektywy realizacji na rok 2017)

152 700 zł

Dział

758

Rozdział

75801

§2920

- zmniejszenie planu dochodów subwencji oświatowej - po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT w roku budżetowym 2016

63 393 zł

Dział

758

Rozdział

75814

§0970

- zmniejszenie planu dochodów związanych z rozliczeniem podatku VAT za lata poprzednie

20 000 zł

Dział

801

Rozdział

80101

§6257

- zmniejszenie planu dochodów ze środków pochodzących z UE związanych z realizacją inwestycji "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu" (przesunięcie perspektywy realizacji na rok 2017),

314 500 zł

Dział

900

Rozdział

90004

§6257

- zmniejszenie planu dochodów ze środków pochodzących z UE związanych z realizacją inwestycji "Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego" (przesunięcie perspektywy realizacji na rok 2017),

31 815 zł

Do § 2: DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:

Dział

600

Rozdział

60016

§6257

- zwiększenie planu dochodów ze środków pochodzących z UE związanych z realizacją inwestycji "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia",

318 150 zł

Dział

700

Rozdział

70005

§0750

- planowane dochody z tytułu opłat dzierżawnych (lokal gastronomiczno usługowy na plaży miejskiej),

18 500 zł

Dział

756

Rozdział

75621

§0010

- zwiększenie planu dochodów udziałów w PIT - po uzyskaniu informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT w roku budżetowym 2016

5 969 zł

Do § 3: WYDATKI - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

010

Rozdział

01010

§6050

- zmniejszenie planu wydatków na modernizację studni głębinowej w Klępiczu

25 000 zł

Dział

600

Rozdział

60016

§6057

- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków z UE związanych z realizacją inwestycji "Modernizacji drogi gminnej w Starym Objezierzu" (przesunięcie realizacji na rok 2017)

152 700 zł

Dział

600

Rozdział

60016

§6059

- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków własnych gminy, związanych z realizacją inwestycji "Modernizacji drogi gminnej w Starym Objezierzu" (przesunięcie perspektywy realizacji na rok 2017)

87 300 zł

Dział

710

Rozdział

71035

§6050

- zmniejszenie planu wydatków na wykonanie chodnika na cmentarzu w Bielinie,

17 800 zł

Dział

754

Rozdział

75412

§4210

- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia jednostek OSP,

421 zł

Dział

754

Rozdział

75415

§6230

- zmniejszenie planu dotacji na zakup pojazdu do ratownictwa wodnego,

7 000 zł

Dział

758

Rozdział

75818

§6800

- zmniejszenie planu rezerwy celowej inwestycyjnej

15 000 zł

Dział

801

Rozdział

80101

§6057

- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków z UE związanych z realizacją inwestycji "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu" (przesunięcie realizacji na rok 2017)

314 500 zł

Dział

801

Rozdział

80101

§6059

- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków własnych gminy, związanych z realizacją inwestycji "Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu" (przesunięcie realizacji na rok 2017)

55 500 zł

Dział

801

Rozdział

80104

§6050

- zmniejszenie planu wydatków na "Modernizację budynku Przedszkola w celu dostosowania do wymagań p.poż."

20 000 zł

Dział

900

Rozdział

90004

§6057

- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków z UE związanych z realizacją inwestycji "Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego" (przesunięcie realizacji na rok 2017)

31 815 zł

Dział

900

Rozdział

90004

§6059

- zmniejszenie planu wydatków w części pochodzących ze środków własnych gminy, związanych z realizacją inwestycji "Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego" (przesunięcie realizacji na rok 2017)

18 185 zł

Do § 4: WYDATKI - Zwiększenia z tytułu:

Dział

600

Rozdział

60004

§2710

- zwiększenie planu dotacji dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem na uruchomienie w czasie wakacji autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna

750 zł

Dział

600

Rozdział

60016

§4270

- zwiększenie planu wydatków na remonty dróg gminnych i gruntowych

10 000 zł

Dział

600

Rozdział

60016

§6050

- zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji dla inwestycji "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia".

15 081 zł

Dział

600

Rozdział

60016

§6057

- zwiększenie planu wydatków na inwestycję "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia" - wydatki w części pochodzące ze środków UE,

318 150 zł

Dział

600

Rozdział

60016

§6059

- zwiększenie planu wydatków na inwestycję "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia" - wydatki na wkład własny,

181 850 zł

Dział

600

Rozdział

60016

§6060

- zwiększenie planu wydatków na zakup wiat przystankowych

6 000 zł

Dział

630

Rozdział

63095

§4300

- zwiększenie planu wydatków na prowadzenie i obsługę kąpieliska w Moryniu,

2 000 zł

Dział

754

Rozdział

75405

§6170

- zwiększenie planu wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

3 500 zł

Dział

754

Rozdział

75412

§2820

- zwiększenie planu dotacji na zakup wyposażenia (ubiory koszarowe i aparaty ochrony dróg oddechowych) dla jednostki OSP w Moryniu

3 800 zł

Dział

758

Rozdział

75818

§4810RO

- zwiększenie planu rezerwy ogólnej

17 000 zł

Dział

900

Rozdział

90001

§6050

- zwiększenie planu wydatków na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej w Moryniu

55 000 zł

Dział

926

Rozdział

92601

§4300

- zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie działki w Bielinie pod teren sportowo-rekreacyjny (boisko).

3 000 zł

Dział

926

Rozdział

92601

§6057

- zwiększenie planu wydatków na inwestycję "Modernizacji szatni na stadionie w Witnicy" - finansowane w części pochodzące ze środków UE.

76 000 zł

Dział

926

Rozdział

92601

§6059

- zwiększenie planu wydatków na inwestycję "Modernizacji szatni na stadionie w Witnicy" - finansowane w części pochodzące ze środków własnych.

57 000 zł

Do § 5. PRZYCHODY - zwiększenia :

W związku ze zmianami dokonanymi w ramach planu dochodów i wydatków, konieczne jest także skorygowanie odpowiednich pozycji przychodów - w tym:

1. zwiększenie planu przychodów z tyt. pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę 394.150zł, z tego:

a) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia - o kwotę 318.150 zł,

b) Modernizacja szatni na stadionie w Witnicy - o kwotę 76.000zł

2. w związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu Gminy Moryń za rok 2015, z którego wynika, że rzeczywista kwota wolnych środków będzie większa od planowanej w budżecie roku 2016 (planowano kwotę 557.295 zł), należy skorygować plan przychodów z tytułu wolnych środków do wartość zgodnej ze stanem rzeczywistym - tj. o kwotę 167.699 .

Do § 6. PRZYCHODY - zmniejszenia :

W związku ze zmianami dokonanymi w ramach planu dochodów i wydatków, konieczne jest także skorygowanie odpowiednich pozycji przychodów - w tym:

1. zmniejszenie planu przychodów z tyt. pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę 499.015zł, z tego:

a) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia - o kwotę 152.700 zł,

b) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu - o kwotę 314.500zł,

c) Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego" - o kwotę 31.815zł,

Do § 7.ROZCHODY - zmniejszenia :

W związku ze zmianami dokonanymi w ramach planu dochodów i wydatków, konieczne jest także skorygowanie odpowiednich pozycji rozchodów - w tym:

1. zmniejszenie planu rozchodów z tyt. pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę 499.015zł, z tego:

a) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 510 mb wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia - o kwotę 152.700 zł,

b) Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Moryniu - o kwotę 314.500zł,

c) Projekt Rewitalizacji Parku Miejskiego" - o kwotę 31.815zł,

Do § 8.ROZCHODY - zwiększenia :

W związku ze zmianami dokonanymi w ramach planu dochodów i wydatków, konieczne jest także skorygowanie odpowiednich pozycji rozchodów - w tym:

1. zwiększenie planu rozchodów z tyt. pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych o łączną kwotę 318.150zł, z tego:

a) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bielin na odcinku 756 m wraz z wykonaniem ciągu pieszego oraz zjazdów i odwodnienia - o kwotę 318.150 zł,

Do § 9. Zmiany zapisów Uchwały Budżetowej i załączników do niej:

Ad. 1. W związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków, nastąpiła zmiana wartości deficytu. Dlatego też konieczne jest zaktualizowanie zapisów § 3 uchwały poprzez wskazanie aktualnej kwoty deficytu budżetowego - tj. 2.346.586 zł (poprzednio 2.102.887 zł). Pokrycie zwiększonego deficytu zostało wskazane z przychodów pochodzących z wolnych środków.

Ad. 2. W związku z tym, że planowane kwoty stanu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, zostały zrealizowane w wysokości niższej niż zakładano, należy skorygować zapisy budżetu w celu zachowania zgodności ze stanem rzeczywistym.

Ad.3. W związku ze zmianą planu przychodów wynikających z §5-§8 niniejszej uchwały, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.

Ad.4. W związku ze zmianą planowanego stanu środków zakładu budżetowego na początek okresu sprawozdawczego, zgodnie z zapisem zmienionego § 9 uchwały budżetowej, proponuje się zaktualizowanie załącznika Nr 8 wspomnianej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama