reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/285/16 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6j ust. 1 pkt 2, ust. 3
i art. 6k ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1.

2. Ilość zużytej wody z danej nieruchomości ustalona będzie na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

3. W przypadku braku podłączenia do sieci wodociągowej, ilość zużytej wody określona zostanie na podstawie przepisów wykonawczych do art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2015 r. poz. 139).

4. W wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w ust. 1, nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne niż bytowe, tj. wody zużytej bezpowrotnie.

5. Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne lub nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 2.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,30 zł
za 1 m3 zużytej wody oraz 6,60 zł za 1 m3 zużytej wody, jeżeli odpady nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny.

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne lub nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) za pojemnik 80 l - 9,72 zł, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny - 19,43 zł;

2) za pojemnik 120 l - 14,57 zł, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny - 29,15 zł;

3) za pojemnik 240 l - 29,15 zł, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny - 58,29 zł;

4) za pojemnik 1100 l - 133,58 zł, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny - 267,16 zł;

5) za pojemnik KP-7 l - 850,07 zł, a w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny - 1700,14 zł.

§ 3. W przypadku nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXX/399/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r.
poz. 1462);

2) Uchwała Nr XXX/403/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2013 r. poz. 1465).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia
2016 r., za wyjątkiem zapisów § 1 ust. 5, § 2 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama