reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/420/2010 Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kaliskiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kaliskiemu oraz podległym jednostkom organizacyjnym, a także określa organy i osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) o charakterze cywilnoprawnym przypadającą od jednego dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami jej dochodzenia (należności uboczne) w wysokości ustalonej według stanu na dzień podejmowania decyzji; jeżeli należność główna została uregulowana i pozostały do zapłaty odsetki i koszty jej dochodzenia, należność pieniężną stanowi suma tych należności ubocznych,

2)jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostkę budżetową, gospodarstwo pomocnicze,

3)uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności

4)dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

§ 3. 1. Należności pieniężne mogą być umorzone w całości z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na wniosek dłużnika:

1)należności mogą być umorzone w części,

2)mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3)płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia spłaty.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności, której termin spłaty odroczono lub nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę, obliczonymi od pierwotnych terminów płatności.

§ 5. Na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym mogą być udzielone ulgi określone w § 3 i § 4 ust. 1, które stanowią pomoc de minimis - zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 199/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, Nr 379 z dnia 28.12.2006).

§ 6. 1. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi obowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające:

1)jego status prawny, np. aktualny wpis do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, sytuację majątkową i rodzinną, a w szczególności źródła i rozmiary osiąganego dochodu,

2)posiadany majątek, dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe;

3)inne dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek do udzielenia ulgi.

2. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, obowiązany jest przedłożyć:

1)wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz.311 ).

§ 7. 1. Uprawnionymi do udzielania ulg, o których mowa w § 3 i 4 niniejszej uchwały są:

1)kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Kaliskiemu w zakresie przypadających tym jednostkom należności, jeżeli wysokość tych należności nie przekracza kwoty 1.000 zł,

2)Zarząd Powiatu Kaliskiego - w zakresie należności przypadających Powiatowi Kaliskiemu jeżeli wartość należności przekracza kwotę 1.000 zł.

2. Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej przypadającej jednostce organizacyjnej, przekraczającej kwotę 1.000 zł przez Zarząd Powiatu Kaliskiego następuje z urzędu lub na wniosek dłużnika, złożony za pośrednictwem kierownika tej jednostki organizacyjnej oraz po zasięgnięciu opinii właściwego wydziału sprawującego nadzór merytoryczny nad jednostką organizacyjną.

§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,2,4 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9. 1. Kierownik jednostki przedstawia Zarządowi Powiatu Kaliskiego sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Zarząd Powiatu Kaliskiego w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu przedstawia Radzie Powiatu Kaliskiego informacje o udzielonych ulgach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg. W związku z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych przepisy wykonawcze wydane na podstawie uchylonej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) projekt programu pomocowego przewidujący udzielenie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Projekt przedmiotowej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Kijaczko

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama