| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-Le.4131.1. 6.2012.5 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 12 stycznia 2012r.

orzekające nieważność w całości uchwały Nr XV/82/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaski korzystających z opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

orzekam nieważność w całości uchwały Nr XV/82/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaski korzystających z opieki zdrowotnej, ze względu na istotne naruszenia prawa.

Uzasadnienie

W dniu 16 grudnia 2011r. Rada Gminy Piaski podjęła uchwałę Nr XV/82/2011
w sprawie Regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaski, korzystających z opieki zdrowotnej. Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 22 grudnia 2011 r. Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały, stwierdził, co następuje: Uchwała została podjęta na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). W § 2 regulaminu przyznawania zasiłki pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów zapisano: "Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną nauczycieli ustalane są corocznie w budżecie oświaty w kwocie do 0,1% rocznego planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli". Upoważnienie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela wprawdzie zawarte jest
w jednym przepisie, stanowi jednak o dwóch odrębnych aktach:

1) uchwale budżetowej w której gmina ma obowiązek przeznaczyć odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

2) uchwale określającej rodzaje świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. Wysokość środków przeznaczonych na tę pomoc powinna zostać określona w budżecie gminy czyli w uchwale podejmowanej w szczególnym trybie podlegającej nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zamieszczenie w uchwale dotyczącej rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznania postanowień, które winny znaleźć się w uchwale budżetowej przekracza kompetencje zawarte w art. 72 ustawy Karta Nauczyciela i stanowi istotne naruszenie prawa. Zapis § 2 regulaminu stanowi wręcz całkowicie bezpodstawne zobowiązanie dla ustanawiania corocznie w budżecie gminy Piaski konkretnego wskaźnika procentowego planowanych na dany rok wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Takie zobowiązanie do corocznego uchwalania w budżecie wskaźnika jest także naruszeniem przepisu art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela. Przepisy § 4 , § 5, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13 regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów, załącznika do uchwały (najprawdopodobniej załącznika do regulaminu numer 2, gdyż nie został oznaczony i zapisany w treści regulaminu) odnoszą się do Komisji, która rozpatruje podania, przyznaje zasiłki, rozpatruje podania biorąc pod uwagę różne okoliczności, sporządza protokół, postanawia w wyjątkowych sytuacjach o udzieleniu pomocy zdrowotnej częściej niż raz w roku, stanowią też kiedy następuje wypłata zasiłku licząc od daty posiedzenia Komisji i kto prowadzi obsługę finansowo księgową Komisji. Mając na uwadze art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela brak jest podstaw prawnych do wprowadzenia zapisu obligującego Wójta do powołania Komisji. Powoływanie tego rodzaju Komisji wykracza poza ramy delegacji zawartej w analizowanym przepisie, dającej jedynie uprawnienie do określenia warunków i zasad przyznawania pomocy. Ustawowe upoważnienie organu prowadzącego szkołę do ustalania kryteriów i trybu przyznawania świadczenia obejmuje kompetencję do wyznaczenia mierników służących za podstawę oceny oraz ustalenie porządku ich przyznawania rozumianego jako system działań uwzględniających ustaloną kolejność i hierarchię uzależnionych wzajemnie zdarzeń. Nie można z tego upoważnienia wywieść kompetencji do powoływania Komisji rozpatrującej wnioski o przydzielenie pomocy. Taka regulacja wykraczająca poza strukturę ustrojową
i proceduralną przewidzianą w ustawie o samorządzie gminnym i może zachodzić wyłącznie na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia normatywnego, określającego ich działania, kompetencje, skład a w miarę potrzeby tryb działania (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2007r. IV SA/Wr 265/07, wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.10.2009r. sygn. akt I SA/Wa 1225/09). Stwierdzenie nieważności zapisów § 4 , § 5, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13 regulaminu, załącznika do uchwały z uwagi na naruszenie art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela uniemożliwia całkowicie korzystanie z przepisów uchwały wobec czego stwierdzono nieważność uchwały w całości. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga za moim pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »