reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 18/14 Burmistrza Gminy Rawicz; Zarządu Powiatu Rawickiego

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Remont małej sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu”

w sprawie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Remont małej sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu" zawarte w dniu 28 maja 2014 r. pomiędzy Powiatem Rawickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Pan Zygmunt Wolny - Starosta Rawicki,

2. Pan Krzysztof Synoracki - Wicestarosta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Rawickiego, Pani Barbary Noga,

zwanym dalej Powiatem,

a

Gminą Rawicz reprezentowaną przez: Pana Tadeusza Pawłowskiego - Burmistrza Gminy Rawicz,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz, Pani Arlety Przydrożnej,

zwaną dalej Gminą, o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Remont małej sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu", zgodnie z załączonym wykazem robót. Przedsięwzięcie wykonane zostanie do dnia 28 listopada 2014 r.

§ 2. Powiat zobowiązuje się do:

1. Opracowania dokumentacji technicznej.

2. Pełnienia roli inwestora.

3. Przeprowadzenia przetargu.

4. Pełnienia nadzoru inwestorskiego.

5. Sfinansowania realizacji przedsięwzięcia w całości, z umniejszeniem kwoty jaka zostanie przekazana przez Gminę Rawicz.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1. Dofinansowania realizacji przedsięwzięcia na kwotę 70.000,00 zł., słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr., zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/348/14 Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu.

2. Przekazania kwoty wymienionej w ust. 1 na rachunek Powiatu nr 71 1020 3121 0000 6102 0004 7878, w terminie 14 dni od dnia końcowego odbioru robót.

§ 4. Zakres robót określony w § 1, inwestor zobowiązany jest prowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

§ 5. 1. Odbiory robót będą dokonywane w obecności stron porozumienia.

2. Każda ze stron porozumienia otrzyma 1 komplet dokumentacji z końcowego odbioru robót.

3. Po zakończeniu przedsięwzięcia wyremontowana sala gimnastyczna pozostanie w majątku Powiatu Rawickiego.

4. Obiekty sportowe I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu będą udostępniane uczniom Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rawiczu na potrzeby realizacji zajęć sportowych.

§ 6. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi w terminie 15 dni od dnia końcowego odbioru robót, jednak nie później niż do 31 grudnia 2014 roku.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie kserokopii dokumentów potwierdzających:

1) podpisanie umów,

2) zapłacenie faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia,

3) wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zapłaty.

3. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Rawicz w terminie 30 dni od dnia wskazanego w porozumieniu, jako dzień zakończenia zadania.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie w dniu jego podpisania.

§ 10. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Porozumienie do publikacji przekazuje Powiat Rawicki.Powiat Rawicki:
Gmina Rawicz:

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama