| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/14 Rady Miasta Piły

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 261 039 469 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 230 088 090 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 30 951 379 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 253 039 469 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 221 361 385 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 31 678 084 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 8 000 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2015 roku.

§ 4. 1. Przychodów budżetu nie planuje się.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 8 000 000 zł z przeznaczeniem na:

1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 000 000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 1 212 000 zł, w tym:

1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 587 000 zł;

2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 400 000 zł,

3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 200 000 zł,

4) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 25 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) zestawienie kwot dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8;

4) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska;

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o drogach publicznych.

3. Dochody i wydatki budżetu określone w ust. 2 pkt 4, 5, 6 przedstawia załącznik nr 9.

§ 7. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2015 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 6 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Kredyt przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

1) Zaciągania kredytu, który ma charakter kredytu odnawialnego, do kwoty 6 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;

3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;

4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy;

6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału;

7) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2015 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piły


Rafał Zdzierela

Załącznik do Uchwały Nr II/13/14
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załączniki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Budnik

Radca Prawny - Kancelaria Prawna Cyman i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »