| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 36.906.203,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.416.606,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 489.597,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.638.431,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 36.368.861,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.638.954,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 3.729.907,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.638.431,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71.619,00 złote.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 40.000,00 złote

2) celową w wysokości 90.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 złotych

§ 4. 1) Nadwyżka budżetu w wysokości 537.342,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.805.353,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.342.695,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.690.249,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 272.500,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 182.200,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 181.200,00 złotych oraz na realizację zadań określonych
w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z:

1) tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.805.353,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie
z załącznikiem Nr 6

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwotę 3.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

§ 11. Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 70.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim


mgr inż. Justyn Zaradniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1b.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3b.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/13/2014
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »