| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 27/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 3 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 96 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182, poz.509, poz.1650; z 2014r. poz.567, poz.598, poz.1004, poz.1146, poz.1188 ) – Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r. poz.678) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Wydatki na usługi inne niż opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie się, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części albo w całości, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 albo w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 albo Nr 2 do uchwały, z zastrzeżeniem § 2 i § 2a.” ;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „Wydatki na pomoc w formie posiłku podlegają zwrotowi w wysokości równowartości surowców wykorzystanych do jego wytworzenia („wsad do kotła”), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 albo w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.” ;

3) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Zwrot wydatków za świadczenia następuje w terminie do 30 miesięcy od przyznania pomocy, a w przypadku pomocy, o której mowa w § 2a, w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca, na który przyznano pomoc.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kurzyna


Uzasadnienie

do uchwały Nr 27/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 lutego 2015r. zmieniającej uchwałę Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. Zgodnie z art.96 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 ze zm.) wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego. Stosownie do art. 96 ust.4 ww. ustawy rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust.2, będących w zakresie zadań własnych. Wraz z końcem 2013 roku wygasła ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r. Nr 267 poz.2259). W dniu 1 stycznia 2014r. weszła w życie uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz.1024). Uwzględniając powyższe regulacje prawne Rada Miejska w Jastrowiu uchwałą Nr 350/2014 z dnia 16 stycznia 2014r. określiła zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2014r. poz.678). Stosownie do § 2 ww. uchwały nie podlegają zwrotowi wydatki na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w sytuacji, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 albo w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej i świadczenia te zostały przyznane w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 zawartym w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2013 r. poz.1024). Dotychczas, w sytuacji przekroczenia 150 % kryterium dochodowego zwrot wydatków na pomoc w formie posiłku odbywał się na zasadach ogólnych, zgodnie z odpowiednim załącznikiem do zmienianej uchwały. Przedmiotem niniejszej uchwały zmieniającej jest nowe uregulowanie zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku w związku z rozszerzeniem działalności przez kuchnię funkcjonującą w ramach Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu. Zmiany te w pierwszej kolejności mają na celu zapewnienie posiłku dzieciom, a w dalszej kolejności wszystkim osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. W ramach tej nowej regulacji, zawartej w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały (dodany § 2a), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 (542 zł x 150% = 813 zł) albo w art.8 ust.1 pkt 2 (456 zł x 150%= 684 zł) ustawy o pomocy społecznej, to zwrot wydatków na pomoc w formie posiłku obejmuje równowartość surowców wykorzystanych do jego wytworzenia, czyli tzw. „wsad do kotła”, analogicznie jak w regulacjach prawnych wydanych na podstawie art.67a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.). Aktualnie wartość surowców wykorzystanych do wytworzenia jednego posiłku wynosi 4,50 zł. Taka kwota za posiłek aktualnie podlegałaby zwrotowi na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika MGOPS w Jastrowiu. Ze względu na relatywnie dobrą sytuację dochodową osób objętych niniejszą zmianą okres zwrotu wydatków na tę pomoc określono w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały (§ 3 ust.1 uchwały zmienianej) na okres do 10 dni po zakończeniu miesiąca, na który przyznano pomoc. Jest to termin maksymalny, który będzie konkretyzowany w decyzji administracyjnej. Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »