reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/15 Rady Gminy Wierzbinek

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 )uchwala się:PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WIERZBINEK NA LATA 2015-2019

§ 1. Postanowienie ogólne.

1) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek opracowuje się w celu stworzenia racjonalnej gospodarki mieszkaniowej i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty mieszkańców gminy.

2) Program obejmuje:

a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, w tym lokali mieszkalnych;

b) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

c) planową sprzedaż lokali w kolejnych latach,

d) zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,

e) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,

f) planowane wydatki inwestycyjne,

g) inne działania majce na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

3) Ilekroć w dalszej części programu jest mowa o:

a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150),

b) mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Wierzbinek,

c) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wierzbinek,

d) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Wierzbinek,

e) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Wierzbinek,

f) zarządzaniu - należy przez to rozumieć podejmowanie decyzji i dokumentowanie czynności zmierzających do utrzymania budynków i lokali w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz do uzasadnionego inwestowania związanego z tymi budynkami i lokalami.

§ 2. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

1. Łączny zasób mieszkaniowy gminy stanowi 26 lokali mieszkalnych, w tym 2 lokale socjalne, wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp.

Położenie lokalu- miejscowość nr domu

Liczba mieszkań

Pow. użytkowa w m2

Wyposażenie

Stan techniczny

Sposób zagospodarowania

Uwagi

1

Sadlno 11

6

370,93

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna, c.o.

dobry

Umowy najmu

Ośrodek Zdrowia

2

Wierzbinek 42

2

- 87,00

-Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna, c.o.

- dobry

- Umowy najmu

-Budynek po byłym Posterunku Policji

3

Wierzbinek 36

-1

45,15

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna

- dobry

- Umowy najmu

-Budynek mieszkalny

4

Morzyczyn 4A/1

2

136,60

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna

- dobry

- Umowy najmu

Zespół Gimnazjalno Szkolny

5

Sadlno 9A/2

1

34,00-

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna

- dobry

- Umowy najmu

Szkoła Podstawowa

6

Synogać 2

2

60,00

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna

średni

- Umowy najmu

Szkoła Podstawowa

-7

Wilcza Kłoda 21

10

42,20

Sieć wodociągowa, energetyczna

średni

- Umowy najmu

Budynek mieszkalny

8

Janowice 77

2

59,77

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna

średni

- Umowy najmu

Budynek mieszkalny

9

Kalina 21A

2

114,84

Sieć wodociągowa, energetyczna

średni

- Umowy najmu

Budynek mieszkalny

10

Kalina 21

1

53,51

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna

dobry

- Umowy najmu

Budynek biblioteki

11

Słomkowo 10

1

54,42

Sieć wodociągowa, energetyczna

średni

- Umowy najmu

Budynek mieszkalny

12

Tomisławice 4

1

76,37

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna

dobry

- Umowy najmu

Budynek agronomówki

13

Mąkoszyn 50

2

137,00

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna

dobry

- Umowy najmu

Ośrodek Zdrowia

14

Wierzbinek 37A

2

105,48

Łazienka, WC, sieć wodociągowa, energetyczna, c.o.

dobry

Niezamieszkałe

Blok wielorodzinny lokale socjalne

Razem

26

1377,27

-

-

-

-

-

2. Struktura wiekowa budynków na dzień 01.01.2015r. kształtuje się w sposób następujący: na 14 budynków gminnych:

- 13 budynków wybudowanych po 1945 r.

- 1 budynek wybudowany w 2011r.

3. W okresie najbliższych lat nie przewiduje się znaczących zmian, dotyczących wielkości wymienionych wyżej zasobów mieszkaniowych, poza planowaną sprzedażą lokalów w miejscowości Synogać 2016r. i Janowice 2019r.

4. Zmiany stanu technicznego dotyczyć będą malowania i koniecznych remontów.

§ 3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji Jednym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowej jest zły stan techniczny budynków. W dużej mierze stan ten wynika z zaawansowanego wieku budynków, jak też zużycia na skutek wieloletniego eksploatowania przy braku wystarczających środków przeznaczonych na remonty (potrzeby remontowe zdecydowanie przewyższają możliwości finansowe Gminy). W oparciu o analizę potrzeb oraz przewidywane środki finansowe opracowany został rzeczowy plan remontów i modernizacji gwarantujący utrzymanie w stanie nie pogorszonym zasobów mieszkaniowych. Z tego względu w latach 2015-2019 poza wykonaniem głównie bieżących napraw konserwacji i usuwaniem awarii, planuje się wykonanie głównie remontów zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczenia budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, tj: wymiana stolarki okiennej remont dachów i konstrukcji dachowej remonty kominów W celu poprawy estetyki budynków zaplanowano też sukcesywne odnawianie elewacji budynków i malowanie.

Lp

Rodzaj robót

Okres realizacji

Szacowany koszt w (zł)

1

Ogólnobudowlane

5 lat

53.400,

2

Wymiana stolarki okiennej

5 lat

12.000,-

3

Remonty dachów

5 lat

7.500,-

4

Remonty elewacji malowanie

5 lat

12.200,-

5

Roboty kominiarskie

5 lat

2.000,-

- Wykonanie tych remontów będzie możliwe tylko wówczas, gdy pozyskane zostaną dodatkowe środki finansowe.

§ 4. Planowana sprzedaż lokali

1. Sprzedaż mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ) oraz postanowień uchwały Rady Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy, podejmowanych każdorazowo do nieruchomości sprzedawanych.

2. W okresie objętym programem przewiduje się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych będących własnością gminy na wniosek najemcy.

3. Planuje się sprzedaż 7 lokali w nowo powstałym budynku wielorodzinnym w drodze przetargu.

§ 5. Zasady polityki czynszowej

1. Polityka czynszowa powinna funkcjonować w oparciu o zasady:

a) jawności informacji dotyczących kształtowania się czynszów,

b) racjonalnego ustalania czynszów, uwzględniającego koszty jakie musi ponieść gmina na odtworzenie substancji mieszkaniowej (remonty i modernizacje),

c) celowość wydatkowania środków finansowych pochodzących z czynszów w oparciu o uchwalony program oraz zapotrzebowanie społeczne na modernizację podnoszące standard zasobów mieszkaniowych.

2. Zasady ustalania czynszu w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego są następujące:

a) stawkę czynszu ustala się w oparciu o 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania, której kwotę stawki bazowej ustala się na kwotę 2,50 zł

b) podwyżka czynszu będzie dokonywana nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie zarządzenia Wójta.

3. Wysokość stawek czynszu z tytułami najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego uzależniona jest od wyposażenia lokali i budynku w urządzenia techniczne i instalację.

4. Określa się następujące czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego oraz stopień obniżenia lub podwyższenia stawki podstawowej, którą ustala się dla lokalu wyposażonego w c.o., zimną wodę, kanalizację, ubikację i łazienkę:

Stan wyposażenia mieszkań w instalacje

Baza

lokal wyposażony we wszystkie urządzenia

100%

lokal wyposażony w zimną wodę, kanalizację, łazienkę

85%

lokal wyposażony w zimną wodę i kanalizację

70%

lokal bez wody i kanalizacji

45%

lokale mające powyżej 50 lat, jednoizbowe

45%

- Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego uważa się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, tj. pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy - zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ). Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, antresol, szaf i schowków w ścianach , pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych.

5. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokości czynszu.

§ 6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami

1. Gminnym zasobem mieszkaniowym dysponuje Gmina Wierzbinek.

2. Zarządzenie zasobem mieszkaniowym Gminy należy do Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy w Wierzbinku.

3. Zarządzanie o którym mowa w ust. 2 opiera się głównie na następujących zasadach:

a) utrzymania zasobu w należytym stanie technicznym, poprzez bieżące remonty i naprawy,

b) zapewnienie stałego i nieprzerwanego świadczenia usług w zakresie zarządzania zasobem

c) ewidencjonowanie nieruchomości.

4. Zarządzanie nieruchomościami polega na pobieraniu czynszów, podejmowaniu działań zmierzających do likwidacji zaległości czynszowych, utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszonym, ubezpieczenie budynków i pokrywaniu kosztów eksploatacji.

5. Zarządzanie zasobami komunalnymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ) oraz ustawy z dnia sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014r. poz. 518).

§ 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej Finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł: czynszów za lokale mieszkalne, czynszów za lokale użytkowe, budżetu gminy.

§ 8. Wydatki inwestycyjne W latach 2015-2019 wysokość wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp.

Adres

2015

2016

2017

2018

2019

1

Sadlno 116 - lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia

Remont bieżący4.000,-

Remont bieżący2.000,-

Ocieplenie budynku6.000,-

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący 1.000,-

2

Wierzbinek 42 2 - lokale mieszkalne

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący2.000,-

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący800,-

Remont bieżący 900,-

3

Wierzbinek 36Budynek mieszkalny

Remontbieżący1.000,-

Remont dachu2.000,-

Remont bieżący1.000,-

Wymiana drzwi800,-

Remont bieżący 1.000,-

4

Morzyczyn 4A/12 - lokale mieszkalne w Zespole Gimnazjalno Szkolnym

Remont bieżący2.000,-

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący1.500,-

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący1.000,-

5

Sadlno 9A/21 - lokal mieszkalny w Szkole Podstawowej

Wymiana okien1.500,-

Ocieplenie budynku2.500,-

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący500,-

Remont bieżący 1.000,-

6

Synogać 22 - lokale mieszkalne w budynku Szkoły Podstawowej

Wymiana okien2.000,-

Wymiana drzwi1.000,-

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący 1.000,-

7

Wilcza Kłoda 21Budynek mieszkaln

Wymiana okien 1.500,-

Wymiana drzwi 800,-

Ocieplenie budynku1.700,-

Remont bieżący1.000,-

Remont dachu 2.000,-

8

Janowice772 - lokale mieszkalne

Remont bieżący 1.000,-

Wymiana okien1.500,-

Wymiana drzwi800,-

Remont bieżący500,-

Remont bieżący 500,-

9

Kalina 21A2 - lokale mieszkalne

Wymiana okien 2.500,-

Wymiana drzwi1.600,-

Ocieplenie budynku2.000,-

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący 1.000,-

10

Kalina 211 - lokal mieszkalny

Remont bieżący 1.000,-

Remont bieżący800,-

Remont bieżący500,-

Remont bieżący1.000,-

Remont bieżący 1.500,-

11

Słomkowo 10 Budynek mieszkalny

Wymiana okien 1.500,-

Remont bieżący1.000,-

Wymiana drzwi800,-

Budowa szamba1.000,-

Remont dachu1.500,-

12

Tomisławice 41- lokal mieszkalny w Agronomówce

Remont dachu 2.000,-

Wymiana okien1.500,-

Remont bieżący1.000,-

Rozbudowa szamba1.500,-

Remont bieżący 1.000,-

13

Mąkoszyn 502 - lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia

Remont bieżący 1.000,-

Remont bieżący1.500,-

Remont bieżący1.200,-

Remont bieżący900,-

Remont bieżący1.000,-

- Prowadzone będą remonty zachowawcze. Decyzję w przedmiotowej sprawie Wójt podejmie po zasięgnięciu opinii Komisji ds. remontów powołanej Zarządzeniem Wójta.

§ 9. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

1. Zadaniem podstawowym Gminy, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców poprzez:

- nabywanie budynków i ich adaptacje na cele mieszkalne,

- kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

2. Działania Gminy jako właściciela zasobu mieszkaniowego zmierzają nie tylko do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, ale dążą przede wszystkim do poprawy ich stanu technicznego i standardu.

3. Założone w programie zasady polityki czynszowej oraz proponowane stawki czynszu nie zapewniają w pełni niezbędnych środków finansowych na remonty i modernizację. Ze względu jednak na niskie dochody mieszkańców zarządzanych budynków wprowadzenie wyższych stawek czynszu spowodowałoby prawdopodobieństwo wzrostu zadłużenia się najemców.

4. Ustalone potrzeby remontów i modernizacji wykazują, że nie jest konieczne wyłączenie lokali z eksploatacji w celu wykonania remontu, dlatego nie przewiduje się potrzeby kwaterowania lokatorów z lokali mieszkalnych i przydzielenia im lokali zamiennych.

5. Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy na lata 2015-2019 ma na celu realizację ustawowych zadań poprzez dążenie do sprostowania wymogom koniunktury gospodarczej, warunkom rynkowym i gospodarce przestrzennej, a także zmieniającym się potrzebom użytkowników i właścicieli nieruchomości.

§ 10. Traci moc uchwała nr XLI/258/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2010-2014.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wierzbinek


Elżbieta Walicka


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały IV/15/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 roku Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 2015-2019 określa prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, a także wskazuje na potrzeby w zakresie poprawy stanu technicznego budynków i lokali. Program zawiera również prognozę sprzedaży lokali oraz zasady polityki czynszowej. Wskazuje też na źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej oraz planowane wydatki inwestycyjne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama