reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OPO-4210-4(6)/2015/1265/XIII/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 5 maja 2015r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Zespoł Elektrowni Pątnów_Adamów_Konin S.A. z siedzibą w Koninie,

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
z siedzibą w Koninie,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP) 665-00-01-645,
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z 1 kwietnia 2015 r. znak: PF/FU/SO/159/2015 uzupełnionego pismem z 16 kwietnia 2015 r. znak: PF/FU/SO/173/2015

zatwierdzam

taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, 3 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ceny w taryfie dla ciepła zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia
w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Przedsiębiorstwo dla źródeł ciepła, w których ciepło wytwarzane jest w kogeneracji, zastosowało uproszczony sposób kalkulacji cen na podstawie § 13 ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania oraz nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania (do 31 maja 2015 r.) cen zawartych w taryfie Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją z 7 maja 2014 r. nr OPO-4210-17(7)/2014/1265/XII/ED (Przedsiębiorstwo występując o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła nie wystąpiło o zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła w zakresie dotyczącym okresu obowiązywania cen).

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w PoznaniuIrena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową

- w wysokości 10 zł dnia 30 marca 2015 r.

na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Ewa Demuth główny specjalista

Otrzymują:

1. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin

2. Wojewoda Wielkopolski.


Załącznik do Decyzji Nr OPO-4210-4(6)/2015/1265/XIII/ED
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 5 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama