reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Gminy Chodzież

z dnia 1 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr VIII/122/2015 Rady Gminy Chodzież; zmienionym uchwałą Nr XIX/132/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 lutego 2016 r. oraz uchwałą Nr XX/139/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 14 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 1.466.036 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr VIII/122/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości: 18.977.365 zł,

- dochody bieżące w kwocie:18.827.125 zł

- dochody majątkowe w wysokości:150.240 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 1.466.036 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr VIII/122/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości: 19.628.162 zł,z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości:16.392.608 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości:3.235.554 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.".

4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/122/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/122/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 Uchwały Nr VIII/122/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VIII/122/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/122/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Jahnz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/146/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/146/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/146/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/146/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/146/2016

Rady Gminy Chodzież

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 7.616,00 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków dotacji z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych (zgodnie z pismem KBW DPL 3101-7/16 z dnia 21.03.2016 r.);

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 751/75101/4210 w kwocie: 7.616,00 zł;

· w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 13.011,00 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79%) - po ogłoszeniu ostatecznej kwoty planu na rok 2016;

· w dziale 758 - Różne rozliczenia - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 34.183,00 zł, zmiana dotyczy umniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej - po ogłoszeniu ostatecznej wielkości na rok 2016;

· w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.479.592 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków dotacji przeznaczonych na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne (400 zł); zwiększenia środków na wypłatę zasiłków stałych (1.201 zł) oraz wprowadzenie środków na wypłatę świadczenia w ramach Programu 500+ (1.478.791 zł) - po ogłoszeniu ostatecznej wielkości na rok 2016 (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21-03-2016 r.);

- po stronie wydatków zmniejsza się odpowiednio rozdział 852/85213/4130 w kwocie: 400,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85216/3110 w kwocie: 1.201,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/3110 w kwocie: 1.462.201,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/4010 w kwocie: 10.500,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/4110 w kwocie: 1.897,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/4120 w kwocie: 258,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/4210 w kwocie: 2.000,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/4300 w kwocie: 1.000,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/4700 w kwocie: 935,00 zł;

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 750 - Administracja publiczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 84.566 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków zaplanowanych na opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy - 73.679 zł oraz przeszacowanej wielkości planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 353 zł, wpłaty na PFRON - 7.534 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł;

· w dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 32.983 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków niewykorzystanych w roku 2015 na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wyższych niż planowano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.373 zł, w związku z przeszacowaniem wielkości planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 33.784 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków na pokrycie kosztów: zakupu strojów dla zespołu "Rytm Nietuszkowa", w wysokości: 5.000 zł; składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia (palacz), w kwocie: 200 zł; zakupu telewizora do świetlicy w Podaninie (2.000 zł) oraz wprowadzenia środków w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Kulturystyczna ścieżka zdrowia w miejscowości Stróżewo" w ramach VI edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - przedsięwzięcie dotyczy wykonania siłowni zewnętrznej.

Pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działu i posiadanych środków.

Wójt Gminy


Kamila Szejner

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama