| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Mstów

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mstów z dnia 24 września 2010 roku Nr XLII/337/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 , art. 40, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (1) / Dz.U z 2010r. Nr 95, poz. 613z późn. zm./ w związku z art. 1 ustawy z dn. 24 września 2010 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225 poz. 1461) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz.95/.

(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Gminy Mstów
uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Mstów z dnia 24 września 2010 roku Nr XLII/337/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

" § 1 pkt 4 – od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


mgr inż. Tomasz Gęsiarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »