| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Mstów

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mstów z dnia 24 września 2010 roku Nr XLII/337/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 , art. 40, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (1) / Dz.U z 2010r. Nr 95, poz. 613z późn. zm./ w związku z art. 1 ustawy z dn. 24 września 2010 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225 poz. 1461) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz.95/.

(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17. 12. 1992),
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( DZ. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Rada Gminy Mstów
uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Mstów z dnia 24 września 2010 roku Nr XLII/337/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

" § 1 pkt 4 – od 1 m² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mstowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mstów


mgr inż. Tomasz Gęsiarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »