| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/280/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące realizacji zadań własnych gminy w zakresie następujących celów publicznych:

1) gospodarki mieszkaniowej,

2) wodociągów i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

3) unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

4) kultury fizycznej, w tym urządzeń sportowych oraz terenów rekracyjnych, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części związane z wykonywaną nieodpłatnie na rzecz mieszkańców gminy działalnością w zakresie kultury, działalnością bibliotekarską, oświatą i edukacją oraz pomocą społeczną, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z działalnością statutową polegającą na świadczeniu niezawodowej ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty pozostałe zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi oznaczone symbolem "dr" za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/280/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 22 listopada 2012 r.

Projekt niniejszej uchwały uwzględnia delegację ustawową przewidzianą w art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), zgodnie z którą Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż przewidziane ustawą.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »