| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/252/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych dla istniejących budynków mieszkalnych na lata 2013 - 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.400a ust.1 pkt 5 i art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

Art.1. Przyjąć Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych dla istniejących budynków mieszkalnych, na lata 2013 - 2015.

§ 1. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego, służących do gromadzenia ścieków z istniejących domów mieszkalnych na terenie Gminy Zebrzydowice, oddanych do użytkowania przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, zlokalizowanych w rejonach, dla których nie przewiduje się aktualnie budowy kanalizacji sanitarnej.

§ 2. Dofinansowanie będzie przysługiwało do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, która zapewni oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby i wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.984 ze zmianami) lub szczelnego zbiornika bezodpływowego.

§ 3. Dofinansowanie zostanie przyznane w formie refundacji części poniesionych kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego. Szczegółowe zasady dofinansowania określi umowa.

§ 4. Dofinansowaniu nie będzie podlegać:

1) budowa szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach, gdzie na podstawie opinii Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji istnieje techniczna możliwość przyłączenia posesji do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) koszt poniesiony na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu;

3) koszt robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

4) koszt eksploatacji i konserwacji.

§ 5. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

§ 6. Wnioski o dofinansowanie należy składać do Urzędu Gminy Zebrzydowice w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, a w roku 2013 do 30 czerwca.

§ 7. Wnioski będą realizowane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Zebrzydowice. W przypadku większej ilości wniosków ich realizacja będzie następować sukcesywnie w kolejnych latach do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

§ 8. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych w postaci refundacji części poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz na budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego ścieków w wysokości do 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania w postaci refundacji części poniesionych kosztów.

§ 9. W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dofinansowanie może ubiegać się tylko ta osoba, która udokumentuje poniesione koszty. Jeżeli koszty ponosi więcej niż jedna osoba, dofinansowanie udzielane jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów do wysokości, o której mowa w § 8, bez wględu na ilość osób ubiegających się o przedmiotowe dofinansowanie.

§ 10. Wnioskodawca może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu gminy tylko jeden raz.

§ 11. Po złożeniu kompletnego wniosku i jego weryfikacji przez Urząd Gminy zostanie zawarta pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą umowa w sprawie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Art.2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

Art.3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Bojko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »