| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/564/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzowa w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/564/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2013 roku

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Chorzów, jednostkę organizacyjną przy pomocy której Prezydent Miasta Chorzów wykonuje zadania;

2. Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

3. Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

4. Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36;

5. Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

6. Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chorzów w 2013 roku.

§ 2.

Celem Programu jest:

1. Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt a w szczególności:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Chorzowa;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów.

§ 3.

1. Wykonawcami Programu są:

1) Prezydent Miasta Chorzów za pośrednictwem Urzędu Miasta Chorzów;

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie przy ul. Opolskiej 36;

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami miasta;

2. Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Chorzów za pośrednictwem Urzędu Miasta Chorzów.

§ 4.

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizują:

1) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie na podstawie umowy podpisanej przez Miasto Chorzów z jednostką je prowadzącą;

2) Urząd Miasta Chorzów poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsca dla zwierząt gospodarskich;

3) Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5.

1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane będzie poprzez:

1) Ustalenie miejsc (w tym obiektów budowlanych) w których przebywają koty wolno żyjące;

2) Zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach ich przebywania;

3) W miarę możliwości zapewnienie miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;

4) Powierzenie realizacji ww. zadań organizacjom społecznym.

§ 6.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:

1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta Chorzów, w tym na stronach internetowych;

2. Urząd Miasta Chorzów poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska.

3. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 7.

1. Na terenie miasta Chorzów wprowadza się odławianie bezdomnych zwierząt:

1) Stałe na interwencje.

2) Okresowe po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu miasta Chorzów objęte będą zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Transport zwierząt bezdomnych będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

5. Informacje o okresowej akcji odławiania bezdomnych zwierząt podawane są do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chorzów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów.

6. Odławianiem bezdomnych zwierząt na terenie miasta Chorzów zajmuje się Straż Miejska w Chorzowie. Bezdomne zwierzęta są przewożone do schroniska.

Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 11 ust.1.

§ 8.

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt realizowane będzie poprzez obligatoryjne prowadzenie sterylizacji albo kastracji zwierząt, w szczególności psów i kotów, przyjmowanych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust.1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 9.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu miasta Chorzów.

§ 10.

1. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art.11a ust.2 pkt 6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii.

2. Zwierzę usypiane musi być do ostatniej chwili życia traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

§ 11.

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych

zwierząt gospodarskich następuje na podstawie umowy zawartej przez Prezydenta Miasta Chorzów z właścicielem gospodarstwa. Zakres umowy może określać gotowość zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym gospodarskim lub dotyczyć indywidualnych przypadków przekazania zwierząt.

2. Ponadto z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Urząd Miasta Chorzów podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 12.

Realizacja zadań, o których mowa w § 5 - § 8 może zostać powierzona podmiotowi

prowadzącemu schronisko dla zwierząt.

§ 13.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt

1. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów realizują:

1) Schronisko poprzez:

a) czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska

b) bieżące wprowadzanie danych o zaczipowanych zwierzętach do Międzynarodowej Bazy Danych Safe – Animal, zrzeszonej w European Pet Network

2) Miasto na podstawie umów, które są zawarte z poszczególnymi gabinetami weterynarii.

§ 14.

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Urząd Miasta Chorzów.

2. Urząd Miasta Chorzów przeznaczy na realizację zadań określonych w niniejszym Programie w 2013 roku kwotę do 370 000 zł w tym:

- utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,

- sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,

- zapewnienie miejsca pobytu dla zwierząt gospodarskich,

- elektroniczne znakowanie zwierząt,

- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjne w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »