| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/507/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b ust. 1, art. 91d pkt 1 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) i art. 4, art. 8, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Knurów, uchwala

§ 1

Wprowadzić szczegółowe rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXIX/448/2013 Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/507/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania

§ 1

Osoby uprawnione.

1. Prawo do świadczeń z zakresu pomocy zdrowotnej mają:

1) nauczyciele zatrudnieni, w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego ich wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zwanych dalej placówkami oświatowymi;

2) nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z placówek oświatowych;

zwani dalej nauczycielami.

2. Warunek dotyczący wymiaru zatrudnienia uważa się za spełniony również wtedy, gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku placówkach oświatowych, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak jego wymiar zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

§ 2

Rodzaje świadczeń.

Świadczeniem przyznawanym ze środków pomocy zdrowotnej zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym, jest zapomoga zdrowotna udzielana w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

§ 3

Dysponent Funduszu.

1. Środkami Funduszu Zdrowotnego dysponuje Prezydent Miasta Knurów.

2. Wysokość zapomogi zdrowotnej, o której mowa w § 2 zależy od możliwości finansowych Funduszu Zdrowotnego.

3. Decyzję o wysokości zapomogi zdrowotnej podejmuje Prezydent Miasta Knurów.

§ 4

Warunki i sposób przyznawania zapomogi zdrowotnej.

1. Środki Funduszu Zdrowotnego mogą być wydatkowane dla nauczycieli, którzy ze względu na stan zdrowia ponoszą koszty:

1) leczenia z powodu ciężkiej lub przewlekłej choroby, w tym koszty zakupu leków, środków opatrunkowych;

2) leczenia specjalistycznego, w tym leczenia specjalistycznego w innej miejscowości;

3) przeprowadzania płatnych zabiegów leczniczych i badań specjalistycznych;

4) koszty leczenia sanatoryjnego, rehabilitacyjnego itp.;

5) zakupu sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych.

2. Podstawą ubiegania się nauczyciela o przyznanie zapomogi zdrowotnej jest wniosek poparty aktualnym zaświadczeniem lekarskim i wszelkimi dokumentami potwierdzającymi wysokość poniesionych kosztów z tytułu leczenia.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę wysokość poniesionych kosztów leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie choremu dodatkowej opieki).

4. Zapomogę zdrowotną nauczyciel może otrzymać raz w roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – ciężkiej, przewlekłej, nieuleczalnej choroby – więcej niż raz.

5. Z wnioskiem może wystąpić nauczyciel lub jego opiekun, jeżeli nie jest on zdolny osobiście ze względu na stan zdrowia do podejmowania czynności w tym zakresie.

6. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku.

7. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją nauczyciel składa do dyrektora placówki oświatowej, w terminie do 15 kwietnia i do 15 października danego roku kalendarzowego.

8. Dyrektor placówki oświatowej, przekazuje wnioski nauczycielskie do Prezydenta Miasta Knurów, za pośrednictwem dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w terminach do 30 kwietnia i 31 października.

9. Wnioski złożone do 15 kwietnia rozpatrzone będą do 15 maja, a wnioski złożone do 15 października będą rozpatrzone do 15 listopada.

10. Wypłata zapomogi zdrowotnej następuje po zatwierdzeniu jej przez Prezydenta Miasta Knurów na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskującego o przyznaniu zapomogi lub wypłacona w kasie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »