Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 822/XLVI/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 23 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1.

1.              Dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie:
z tego:

1 072 817 460

1)              dochody bieżące:

925 227 263

2)              dochody majątkowe:

147 590 197

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1.              Wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie:             
z tego:

1 103 942 460

1)              wydatki bieżące, w tym:

881 565 576

a)              wydatki jednostek budżetowych:

663 259 835

-              wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

361 580 808

-              wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

301 679 027

b)              dotacje na zadania bieżące:

99 758 582

c)              świadczenia na rzecz osób fizycznych:

68 547 001

d)              wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:22 532 578

e)              wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w roku 2014:


4 367 580

f)              wydatki na obsługę długu miasta:

23 100 000

2)              wydatki majątkowe, z tego:

222 376 884

a)  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta:

217 376 884


108 844 462

b)  zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego


5 000 000

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki majątkowe na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1.               Deficyt budżetu w wysokości 31 125 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu (II transza kredytu EBI) w kwocie

4 836 304

2) kredytu w kwocie

11 745 000

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych14 543 696

2.              Przychody budżetu w wysokości:

53 225 000

z tego:

1).              kredyt w wysokości:
2). wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
3).  zwrot udzielonej pożyczki w kwocie:

37 745 000


15 000 000
480 000

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.              Rozchody budżetu w wysokości:

22 100 000

z tego:

1)              spłata kredytów i pożyczek:

22 100 000

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

5 210 000

1)              ogólną w wysokości:

1 127 000

2)              celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:


2 513 000

3)              celową na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

550 000

4)              celową na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Częstochowy

50 000

5)   bieżącą rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców

270 000

6)              inwestycyjną rezerwę celową na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców


700 000

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody związane z realizacją zadań w ramach dotacji celowych otrzymywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 4 900 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 900 000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 470 000 zł należne miastu na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 470 000 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 903 000 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, w kwocie 2 000 zł z tytułu wydania zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wydatki na realizację zadań własnych w kwocie 1 153 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, budowę i remont wiat przystankowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów (zgodnie z załącznikiem nr 11), dla samorządowych zakładów budżetowych:

1)              przychody:

15 589 692

2)              koszty:

15 589 692

2. Plan dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 12) w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

1)              dochody:

13 618 893

2)              wydatki:

13 618 893

§ 8.

1.              Dotacje udzielane z budżetu miasta, z tego:

99 758 582

1)              dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

40 832 717

a)              dotacje przedmiotowe:

3 906 533

b)              dotacje podmiotowe:

34 282 308

c)              dotacje celowe:

2 643 876

2)              dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

58 925 865

a)              dotacje podmiotowe:

28 954 415

b)              dotacje celowe:

29 971 450

zgodnie z załącznikiem nr 13

2. Dotację przedmiotową dla:

1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 800 000 zł, z tytułu dopłaty do kosztów administrowania obiektami powierzonymi Ośrodkowi

2) Centrum Integracji Społecznej w kwocie 106 533 zł, z tytułu dopłaty do jednego uczestnika i pracownika  zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie:

- przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 35 000 000 zł,

- planowanego deficytu budżetu – w kwocie 11 745 000 zł,

§ 10. Przyjmuje informację o kredytach, pożyczkach i kredytach poręczonych przez miasto Częstochowa, zgodnie z załącznikami nr 14 i 15.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) zaciągania kredytów na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 35 000 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 11 745 000 zł.

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków wykonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.PDF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.PDF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.PDF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.PDF

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.PDF

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.PDF

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.PDF

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.PDF

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.PDF

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.PDF

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.PDF

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.PDF

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.PDF

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik14.PDF

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 822/XLVI/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Zalacznik15.PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe