Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/331/2014 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 20 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z poźn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2  pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

1.               Dokonać zmian w planie dochodów:

Dział

Źródło

Zmniejszenie

Zwiększenie

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Dochody
bieżące

Dochody majątkowe

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

-

-

2.962.500,00

wpływy ze sprzedaży majątku

-

-

-

2.962.500,00


Razem


-


-


-


2.962.500,00

2.               Dokonać zmian w planie wydatków:

Dział

Rozdział

Rodzaj wydatków

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

1.432.650,00

4.395.150,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

-

4.395.150,00

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

2.962.500,00

M.2. Inwestycje i zakupy programów UE

-

1.432.650,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.432.650,00

-

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.432.650,00

-

801

Oświata i wychowanie

-

8.809,00

80130

Szkoły zawodowe

-

8.809,00

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

-

8.809,00


Razem


1.432.650,00


4.403.959,00

-               W dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” kwotę 2.962.500,00 zł przeznacza się na 50% udział środków własnych do wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej realizacji zadania „Rozbiórka uszkodzonego mostu i budowa nowego obiektu mostowego na rzece Żylicy w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S (Zarzecze-Tresna) w km 0131 w miejscowości Zarzecze, Gmina Łodygowice”.

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą -                             123.587.144,00 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą -                             124.463.931,00 zł

5.               Źródłem pokrycia deficytu w 2014 r. w kwocie -                             876.787,00zł
będą  wolne środki

6.               Na spłatę w 2014 roku rat wcześniej zaciągniętych:

-               długoterminowych kredytów bankowych w kwocie -                             3.718.967,00 zł

-               pożyczek w kwocie -                                                                                     381.236,00zł
planuje się

-               zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie -                                                         3.500.000,00 zł

-               przeznaczyć wolne środki w kwocie -                                                         300.203,00 zł

-               przeznaczyć spłatę udzielonej pożyczki -                                           300.000,00 zł

§ 2.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Zatwierdzić zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014 w brzmieniu jak załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/331/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014

Lp.

Nazwa

Plan na 2014 r.

1.

Przychody budżetu

4 976 990,00

w tym :

-     wolne środki

1 176 990,00

-     spłata udzielonych pożyczek

300 000,00

-     kredyt bankowy

3 500 000,00

2.

Dochody budżetu

123 587 144,00

Razem przychody i dochody

128 564 134,00

3.

Rozchody budżetu

4 100 203,00

w tym :

-     spłata kredytów bankowych

3 718 967,00

-     spłata pożyczek

381 236,00

4.

Wydatki budżetu

124 463 931,00

Razem rozchody i wydatki

128 564 134,00

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/331/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 20 stycznia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Rodzaj zadania

Plan

w tym

na 2014 r.

bieżące

majątkowe

zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej

12 322 686,00

12 322 686,00

-

zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst

900 864,00

822 864,00

78 000,00

zadania własne

110 363 594,00

103 001 029,00

7 362 565,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

5 820 472,00

4 004 407,00

1 816 065,00

Razem

123 587 144,00

116 146 579,00

7 440 565,00

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/331/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 20 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Treść

Ogółem

z tego

bieżące

majątkowe

B.1. Wydatki jednostek budżetowych

84 716 519,00

84 716 519,00

-

B.1.1. wynagrodzenia i pochodne

60 753 854,00

60 753 854,00

-

B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań

23 962 665,00

23 962 665,00

-

B.2. Dotacje na zadania bieżące

14 652 012,00

14 652 012,00

-

B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5 006 302,00

5 006 302,00

-

B.4. Wydatki bieżące na programy UE

4 983 138,00

4 983 138,00

-

B.5. Obsługa długu jst

2 200 000,00

2 200 000,00

-

M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

9 419 310,00

-

9 419 310,00

M.2. Inwestycje i zakupy programów UE

3 486 650,00

-

3 486 650,00

Razem

124 463 931,00

111 557 971,00

12 905 960,00

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe