Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 269/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Gmina Mykanów może obejmować i nabywać udziały oraz akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych i współtworzonych.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów pieniężnych wyłącznie w ramach kwot przewidzianych w budżecie Gminy na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów niepieniężnych.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów lub akcji w spółkach musi być poprzedzone wyceną wnoszonego wkładu niepieniężnego.

4. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje rzeczoznawca posiadający niezbędne uprawnienia.

5. Przed nabyciem od osób trzecich udziałów lub akcji do spółki w spółkach istniejących dokonuje się szczegółowej analizy sytuacji finansowej tej spółki oraz ustalenia wartości udziałów lub akcji.

6. O wniesieniu udziałów lub akcji do spółki oraz o nabyciu udziałów lub akcji decyduje Wójt Gminy po uzyskaniu zgody Rady Gminy Mykanów.

7. W sprawie, o której mowa w ust. 6 Wójt Gminy wydaje każdorazowo zarządzenie.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do cofania udziałów lub akcji w spółkach.

2. Cofanie udziałów lub akcji będących własnością Gminy następuje w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych tj. poprzez ich umorzenie.

3. W sprawie, o której mowa w ust. 1-2  Wójt Gminy wydaje każdorazowo zarządzenie.

§ 5. 1. Upoważnienie do zbywania udziałów lub akcji Gminy w spółkach będzie udzielone Wójtowi każdorazowo przez Radę Gminy, wyrażone w formie uchwały na wniosek Wójta.

2. Zbycie udziałów lub akcji może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz aktów wykonawczych w trybie : 1/ przetargu publicznego, 2/ oferty ogłoszonej publicznie, 3/ negocjacji podjętych na podstawie zaproszenia publicznego.

3. Ogłoszenie, o każdym z trybów wymienionych w ust. 2 powinno być zamieszczone co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

4. Rada Gminy może na wniosek Wójta Gminy wyrazić zgodę na zbycie akcji lub udziałów w innym trybie niż przewidziane w ust. 2.

5. Każdorazowo przed ofertą zbycia udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się m. in. ich oszacowania, a także oszacowania wartości przedsiębiorstwa.

6. W sprawie zbycia udziałów lub akcji Wójt Gminy wydaje każdorazowo zarządzenie po uprzedniej opinii Rady Gminy.

§ 6. O każdej decyzji w sprawie wniesienia, cofania, nabycia lub zbycia udziałów lub akcji  Wójt Gminy informuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe