Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/438/14 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna

Rada Miejska Cieszyna
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXIV/252/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 5587) dokonać natępujących zmian:

1) w podstawie prawnej uchwały po wyrazach: „w związku z art. 14”dodać wyrazy: "ust.1",

2) w załączniku do uchwały:

a) po wyrazach: „z dnia 25 października 2012 r." dodać wyrazy:

Numery i granice stałych obwodów głosowania

oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

w Gminie Cieszyn,

b) w wierszu pierwszym kolumny drugiej tabeli po wyrazach „Granice obwodu" dodać wyraz: „głosowania”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku - Białej.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i w "Wiadomościach Ratuszowych" oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Rynek 1 – Ratusz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe