Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/464/14 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane na podstawie niniejszej uchwały stanowi pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 28.12.2013 r.).

§ 2.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale budynki lub ich części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników tworzących nowe miejsca pracy na terenenie gminy Zbrosławice.

2. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Zwolnienie może być przyznane najwyżej jeden raz, bez względu na ilość prowadzonych na terenie gminy Zbrosławice inwestycji i czasookres ich trwania.

4. Zwolnienie przysługuje przez okres dwóch lat podatkowych.

§ 3.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje się:

1) jeżeli podatnik zalega z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Zbrosławice,

2) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a do e rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 28.12.2013 r.),

3) do nieruchomości lub ich części korzystających z pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Zbrosławice w tej sprawie.

§ 4.

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 przysługuje jeżeli:

1) utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy - w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego nie więcej niż 5 pracowników,

2) utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy - w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego nie więcej niż 50 pracowników,

3) utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy - w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

2. Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli kwota poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 3, przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, jest wyższa od kwoty zwolnienia z podatku od nieruchomości.

3. Przez koszty zatrudnienia nowych pracowników należy rozumieć roczne koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych.

§ 5.

1. Podatnikowi przysługuje zwolnienie z podatku, o którym mowa w § 2, po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

1) wniosek o udzielenie pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy złożony zostanie przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy,

2) nastąpi wzrost liczby pracowników u danego przedsiębiorcy w odniesieniu do średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy; w przypadku prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, nastąpi wzrost zatrudnienia w odniesieniu do średniego zatrudnienia z okresu działalności przedsiębiorcy,

3) zwiększony stan zatrudnienia utrzymany będzie przez okres 2 lat,

4) na nowo utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przy obliczaniu średniego stanu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się wyłącznie pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę u danego przedsiębiorcy.

3. Liczba pracowników zatrudnionych u danego przedsiębiorcy w przeliczeniu na pełne etaty, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, dla których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego, podzielony będzie przez ilość dni w miesiącu.

§ 6.

1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia:

1) przed utworzeniem nowych miejsc pracy:

a) wniosku zawierającego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy,

c) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

d) informacji dotyczących planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa w niniejszej uchwale,

2) po utworzeniu nowych miejsc pracy (w ciągu miesiąca od ich utworzenia):

a) oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania, na żądanie organu udzielającego pomocy, dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

§ 7.

1. Podatnik korzystający ze zwolnienia określonego na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do:

1) przedkładania w terminie do 15 stycznia każdego roku w okresie zwolnienia:

a) udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,

b) informacji dotyczącej zatrudnienia, potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami deklaracji ZUS-DRA,

c) oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3,

d) wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia,

e) przedkładania na żądanie udzielającego pomocy, dodatkowych informacji, niezbędnych do oceny pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie 14 dni od otrzymania pomocy,

3) pisemnego powiadamiania o utracie warunków do zwolnienia, w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę,

4) pisemnego powiadamiania o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie objętym zwolnieniem,

5) składania informacji o uzyskaniu pomocy innej niż de minimis na koszty zatrudnienia nowych pracowników, o których mowa w § 4 ust. 3.

2. Na podatniku ciąży obowiązek wykazania organowi udzielającemu pomocy, iż spełnia przesłanki do zwolnienia.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwą informację o spełnieniu warunków do zwolnienia z podatku, traci prawo do zwolnienia i zobowiązany jest do zapłaty podatku za cały okres zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8.

Utrata nabytego prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, tj. w przypadku:

1) niedopełnienia obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1 a- 1 c,

2) nieutrzymania stanu zatrudnienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

3) przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis.

§ 9.

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utworzono nowe miejsca pracy, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku lub jego części - poczynając od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Traci moc uchwała Nr XXXIII/406/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

§ 12.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 13.

Uchwała obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/464/14
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 26 marca 2014 r.

Wniosek o udzielenie pomocy

Informacje o przedsiębiorcy

Pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodnie
z dokumentem rejestracyjnym

Forma prawa prowadzonej działalności (właściwe zaznaczyć)

□ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
□ spółka cywilna
□ spółka jawna
□ spółka partnerska
□ spółka komandytowa
□ spółka komandytowo – akcyjna
□ spółdzielnia
□ spółka z o.o.
□ spółka akcyjna
□ inna forma prawna (jaka?)………….....................................................

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej)

REGON

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS lub rejestrze ewidencji działalnosci gospodarczej

Adres siedziby
(ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Gmina

Adres do korespondencji
(jeśli inny niż adres siedziby)

Telefon i faks

E- mail

Nazwisko i imię osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy

Kwota pomocy publicznej o charakterzede minimisotrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Rodzaj działalności
(kod PKD lub EKD oraz opis )

CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘBIORCY

1. Rok założenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej,

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

2. Profil działalności filmy z uwzględnieniem opisu głównych produktów i usług, rynków zbytu, metod sprzedaży,

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

…………………………………………………………………………………………….....................

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

1. Planowany poziom zatrudnienia :

Liczba osób

Termin zatrudnienia

Procentowy udział przedsiębiorcy w kosztach zatrudnienia

2. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie w dniu założenia wniosku o udziale pomocy              ……..…… osób

3. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku ………….. osób

4. Planowany koszt całkowity zatrudnienia nowych pracowników w okresie 24 miesięcy

Źródła finansowania

Wartość

w PLN

%

Pomoc publiczna

Pomocde minimisna podstawie uchwały Rady Gminy Zbrosławice

Środki własne Przedsiębiorcy

Całkowity koszt

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY

Ja , niżej  podpisany, upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy, oświadczam że:

1) informacje oraz dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe,

2) znane mi są obowiązki wynikające z § 7 uchwały Rady Gminy Zbrosławice w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Imię i nazwisko:              ………..………………………………………..

Stanowisko:                            …………………………………………………

Podpis:                                          ……...………………………………………….

Miejscowość i data:              …………………………………………..……..

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zaświadczenie o pomocyde minimis,jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocyde minimisotrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

2. Kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej ( wyciąg  właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej).

3. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji REGON

4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomocde minimis,którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiotu ubiegający się o pomocde minimis(Dz. U. Nr 53, poz.311 ze zm.)

5. Kserokopie deklaracji rozliczeniowych ( formularze ZUS DRA) za 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/464/14
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 26 marca 2014 r.

Oświadczenie

.........................................................................

              (imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………………………….

              (adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 6 ust. 1 pkt 2) uchwały Nr……………… Rady Gminy Zbrosławice z dnia…………… w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, świadomy odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego

oświadczam, że spełniam warunki do zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu   pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

......................................................                                          ...............................................................

(miejscowość, data)                                                        (podpis przedsiębiorcy lub osoby                                                                                                                uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy)


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/464/14
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 26 marca 2014 r.

Projektem niniejszej uchwały dokonuje się uchylenia uchwały Nr XXXIII/406/13 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, w związku z podjęciem przez Komisję Europejską nowego rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Ponieważ w okresie obowiązywania nowego rozporządzenia tj. w latach 2014-2020, po okresie przejściowym, nie jest możliwe zastosowanie w tym przypadku przepisów powołanego w uchwale Nr XXXIII/406/13 Rady Gminy rozporządzenia Komisji nr 1998/2006, postanawia się dostosować zapisy tej uchwały do aktualnie obowiązujących przepisów.

Projekt niniejszej uchwały wymaga opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe