Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/283/2014 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 19 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. Nr 13, poz. 724) Rada Miejska w Żarkach uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 pkt 3 uchwały nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz poboru opłat przez inkasentów, ustalenia zasad i terminu rozliczania oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso i nadaje mu następujące brzmienie:

przy sprzedaży z ziemi, stołu, straganu, stoiska, stolika, samochodu, ciągnika, przyczepy wszelkiego rodzaju artykułów – 19,00 zł..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zarkach


Andrzej Jakóbczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe